Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  52
 
 
zpravodajství od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Vyhláška č. 570/2020 Sb.,

o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
Tato vyhláška upravuje strukturu, způsob a formu předávání informací o výši majetku zákazníků stanovenými povinnými osobami vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cenové předpisy

 

Sdělení Ministerstva financí č. 550/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
Ministerstvo financí oznamuje, že dne 8. prosince 2020 vydalo v Cenovém věstníku výměr MF č. 01/2021, který obsahuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021. Tento...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2020

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Nařízení vlády č. 556/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Mění se kvóty, které mají zastupitelské úřady stanovené pro “ekonomickou migraci”.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

 

Vyhláška č. 548/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to z důvodu: změny cen některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Vzhledem k tomu, že Botswana i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 23. 11. 2020

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
A) K zákonu č. 586/1992 Sb. Mění se vymezení osvobození od daně z příjmů podle § 19 odst. 1 písm. zc); toto osvobození se vztahuje na příspěvky provozovatelů solárních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 34159/2020/3901-2,

o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události
Vzhledem k trvajícímu výskytu a šíření viru COVID-19 se tímto rozhodnutím stanoveným subjektům promíjí: úrok z prodlení související s pozdní úhradou daně z přidané hodnoty za...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 21. 12. 2020

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 554/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
Ve vyhlášce, která stanoví podrobnosti k vedení regulačního výkaznictví (týká se držitelů licencí v elektroenergetice nebo plynárenství podle § 20 energetického zákona;...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 544/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňují se kompetence krizového štábu, povodňové komise a komise pro sucho při vyhlášení krizového stavu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Soubor zákonů a dalších právních předpisů v aktuálním znění – od minulého vydání se změnil zákon o ochraně spotřebitele, zákon o posuzování shody, zákon o technických požadavcích na výrobky, zákon o České obchodní inspekci a zákon o potravinách a tabákových výrobcích. Publikace obsahuje také příslušné prováděcí předpisy. Všechny změny jsou v textech zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 129 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1403 - Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 571/2020 Sb.,

kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
Vyhláška ve svých 3 přílohách stanoví výši poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů (v závislosti na počtu stran dokumentu), přístup...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Vyhláška č. 568/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se pravidla pro sledování, posuzování a hodnocení výskytu mnohobuněčných organismů ve vodách určených pro koupání. Mění se pravidla pro hodnocení jakosti vod v přírodních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 544/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Definuje se pojem “užitková voda”, kterou se rozumí srážková nebo šedá voda (odpadní voda z umyvadel, sprch a van), která je upravena a hygienicky zabezpečena.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
A) K zákonu č. 565/1990 Sb. Je přijata nová komplexní úprava poplatků za komunální odpad. Obec může tento poplatek v jednom poplatkovém období, tj. v kalendářním roce, zavést ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 575/2020 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 činí 34 611 Kč. Poznámka: z této průměrné mzdy se od roku...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 574/2020 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 činí 34 611 Kč. (Z této průměrné mzdy se odvíjí podpora...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2020

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 572/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
Na základě roční zkušenosti s uplatňováním krajských normativů minimálního personálního zabezpečení k zajištění vzdělávání a školských služeb poskytovaných školskými zařízeními zřizovanými...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nařízení vlády č. 562/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Poskytuje-li pedagogický pracovník pedagogickou intervenci jako podpůrné opatření, tzn. v rámci inkluzivního vzdělávání se věnuje žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pak stanovený...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 577/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Novela je zaměřena hlavně na aktualizaci náplní rozpočtových položek na základě nových právních předpisů a na jejich zpřesnění podle poznatků z praxe. Zavádí se a zrušuje několik...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Provádí se legislativně-technická změna, kterou se pojem “autovrak” (tj. pojem dosud upravený zákonem o odpadech) nahrazuje pojmem "vozidlo s ukončenou životností” (tento pojem nově...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Nařízení vlády č. 546/2020 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády valorizuje průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a náhrady nákladů na výživu pozůstalých; tento průměrný příjem se zvyšuje o 7,1...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 553/2020 Sb.,

o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
Vyhláška stanoví seznam obecních a obdobných úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy - tzv. Czech POINTy; seznam se rozšiřuje o 6 nových míst..    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 573/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
V zájmu dosažení vyšší míry kybernetické bezpečnosti v odvětví zdravotnictví , které je v současné době vystaveno významnějšímu množství kybernetických bezpečnostních hrozeb...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Provádí se legislativně-technická změna, kterou se pojem “autovrak” (tj. pojem dosud upravený zákonem o odpadech) nahrazuje pojmem "vozidlo s ukončenou životností” (tento pojem nově...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Doplňuje se povinnost zadavatele, aby při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele dodržoval zásady, které jsou v zákoně nově...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 569/2020 Sb.,

o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se podmínky úhrady očkování a očkovacích vakcín proti onemocnění COVID-19 vyvolanému původcem SARS CoV-2 z prostředků veřejného zdravotního pojištění.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2020

Vyhláška č. 563/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Velmi rozsáhle se aktualizuje seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotnická povolání

 

Vyhláška č. 558/2020 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene dermatovenerologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 557/2020 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene urologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 560/2020 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene patologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 559/2020 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene oftalmologického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 561/2020 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
Stanoví se činnosti, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu, získá-li certifikát o absolvování základního kmene chirurgického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 566/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
A) K nařízení vlády č. 50/2015 Sb. Upravují se některé podmínky pro poskytování přímých plateb, a to zejména s cílem reagovat na nové formy provádění kontrol plnění dotačních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

Nařízení vlády č. 567/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení stanovených kontrolovaných požadavků podle aktů, jejichž splnění je podmínkou pro poskytování některých zemědělských podpor, způsob hodnocení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Ruší se ustanovení, které vyjímalo nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu z působnosti zákona o odpadech; na nakládání s těmito produkty se vztahují jak příslušné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Protože pravidla pro výkon činnosti provozovatelů kolektivních systémů jsou upravena v zákoně o výrobcích s ukončenou životností, výslovně se stanoví, že tato činnost nespadá...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 542/2020 Sb.,

o výrobcích s ukončenou životností
Nový zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků, práva a povinnosti výrobců při uvedení vybraných výrobků na trh, práva a povinnosti osob při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

Zákon č. 541/2020 Sb.,

o odpadech
Komplexně se mění první úprava problematiky odpadového hospodářství, počínaje předcházením vzniku odpadu, přes různé způsoby nakládání s ním, až po pravidla jeho...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 549/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení: požadavků na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníka technického dozoru pro vedení důlních a podzemních děl, teoretických a praktických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nařízení vlády č. 565/2020 Sb.,

o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
Toto nařízení vlády stanoví vymezení oprávněných osob, resp. odvětví, a podrobná pravidla pro stanovení výše a poskytování kompenzace nepřímých nákladů vynaložených a promítnutých do cen...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 545/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Jsou provedeny zejména následující změny: úprava podmínek plnění povinnosti zpětného odběru a využití obalů z výrobků; tato úprava podmínek je přitom provedena tak, aby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 543/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Mění se a doplňuje zejména vymezení povinnosti dovozců, distributorů a následných uživatelů stanovených nebezpečných chemických látek poskytovat informace Ministerstvu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 544/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 254/2001 Sb. Mění se a stanoví zejména podmínky: odstranění vodních děl za účelem obnovy přirozených koryt drobných vodních toků, operativního řízení v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2021, vybraná ustanovení 23. 12. 2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020:

Částka 237/2020, rozeslaná dne 21. 12. 2020

578.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. prosince 2020 č. 1370 o přijetí krizového opatření

Částka 222/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

541.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020 o odpadech

Částka 223/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

542.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020 o výrobcích s ukončenou životností

543.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností

Částka 224/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

544.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

545.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 225/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

546.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2020 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

547.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2020 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

548.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

549.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. října 2020, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů

550.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. prosince 2020 o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021

551.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 9. prosince 2020 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 226/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

552.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb.,

Částka 227/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

553.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2020 o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

Částka 228/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

554.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.

Částka 229/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

555.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

556.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

557.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického

558.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického

559.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického

560.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického

561.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Částka 230/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

562.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

563.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 232/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

565.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. listopadu 2020 o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny

Částka 233/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

566.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

567.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

568.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

Částka 234/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

569.   

ZÁKON ze dne 16. prosince 2020 o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997  Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 235/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

570.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2020 o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

571.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2020, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

572.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

573.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

574.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2020 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti

575.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. prosince 2020 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce

576.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 17. prosince 2020 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Částka 236/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

577.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2020, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 242/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

593.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1373 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

594.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1374 o změně krizových opatření

595.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1375 o přijetí krizového opatření

596.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření

597.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření

598.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1378 o přijetí krizového opatření

599.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. prosince 2020 č. 1379 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020:

Částka 27/2020, rozeslaná dne 23. 12. 2020

48.*  

SDĚLENÍ o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky k provedení Dohody mezi Evropskou unií a Arménskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

49.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020:

Číslo 38/2020, rozeslán dne 21. 12. 2020

52.   

ROZHODNUTÍ o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz