Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  26
 
 
zpravodajství od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině.
Publikace obsahuje celkem 13 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 6. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

ROZHODNUTÍ čj. MF-15161/2022/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Ruší se rozhodnutí čj. MF-30457/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, kterým se v souvislosti s růstem cen elektřiny a plynu na trzích s těmito komoditami...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 23. 6. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k Ukrajině.
Publikace obsahuje celkem 13 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 6. 2022, cena: 159 Kč   NOVINKA

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-137,

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Čína i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám,...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 21. 6. 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

ROZHODNUTÍ čj. MF-15161/2022/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
Ruší se rozhodnutí čj. MF-30457/2021/3901-2, o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události, kterým se v souvislosti s růstem cen elektřiny a plynu na trzích s těmito komoditami...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 23. 6. 2022

téma:
Energetika

Vyhláška č. 166/2022 Sb.,

o vykazování energie z podporovaných zdrojů
Vyhláška stanovuje způsob měření a výpočtu vyrobeného množství tepla z obnovitelných zdrojů nebo druhotných zdrojů při výrobě tepla z obnovitelného zdroje společně s neobnovitelným zdrojem a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

Vyhláška č. 161/2022 Sb.,

o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
Úvodem: podle § 8a zákona č. 94/2021 Sb. ve znění zákona č. 39/2022 Sb. platí, že oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření k ochraně před onemocněním COVID-19 může orgán ochrany...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 05/2022 čj. MF-18244/2022/1601-2,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Mezi osoby mající nárok na zlevněné (zvláštní) jízdné až do výše 50 % plného (obyčejného) jízdného se doplňují osoby invalidní ve třetím stupni invalidity. Současně se stanoví způsob...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Zásadní změny se dotkly zákona o platebním styku – 130 změn od 1. 7. 2022; dále se změnil zákon o finančním arbitrovi. V souvislosti se zpřísněním podmínek pro dynamickou směnu měn se od července 2022 rovněž mění vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku a vyhláška č. 7/2018 Sb. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 27. 6. 2022, cena: 111 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1495 - Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 160/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se detailní sledování (třídění) příjmů a výdajů územních rozpočtů souvisejících s mimořádnými událostmi regionálního nebo celorepublikového významu (např. migrační krize, pandemie a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Vyhláška č. 165/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.
Mění se způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, a to ze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 6. 2022

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Vyhláška č. 164/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se odkládá účinnost vyhlášky č. 360/2021 Sb. (anotace zde ) tak, aby byla zajištěna harmonizace předpisů upravujících podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 6. 2022

téma:
Zdravotnická povolání

Vyhláška č. 158/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňuje se vymezení činností některých specialistů v jednotlivých oborech specializačního vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků, pravomoci nelékařských...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022:

Rodinné listy č. 4-5/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022:

Částka 74/2022, rozeslaná dne 22. 6. 2022

158.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 75/2022, rozeslaná dne 22. 6. 2022

159.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. června 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

160.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

161.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2022 o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření

Částka 76/2022, rozeslaná dne 24. 6. 2022

162.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. června 2022, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

163.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2022, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.

164.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

165.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.

Částka 77/2022, rozeslaná dne 24. 6. 2022

166.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2022 o vykazování energie z podporovaných zdrojů

Částka 78/2022, rozeslaná dne 24. 6. 2022

167.*  

VYHLÁŠKA ze dne 21. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.

168.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.

169.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 16. června 2022 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

170.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 16. června 2022 o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 20. 6. 2022 do 26. 6. 2022:

Číslo 9/2022, rozeslán dne 21. 6. 2022

13.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 10/2022, rozeslán dne 23. 6. 2022

14.   

R O Z H O D N U T Í o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz