Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z přidané hodnoty

Abeceda DPH 2023

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty.
Změny v zákonu o DPH
Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané Generálním finančním ředitelstvím.
Blíže k obsahu publikace
V knize je řešeno, jak správně stanovit místo ...     ... více

autor: Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, cena: 859 Kč   NOVINKA

Abeceda DPH 2023

téma:
Daně z příjmů

INFORMACE čj. MF-6357/2023/2401-1,

seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie
Ministerstvo financí vyhlásilo seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie, a to pro účely zdanění příjmů z činností...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 24. 2. 2023

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-145

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Hongkong i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 24. 2. 2023

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou zde zařazeny některé stavovské předpisy, a to kancelářský řád a pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů. Zařazen je také zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce (milostivé léto). V samostatné kapitole je zákon o veřejných dražbách a vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 2. 2023, cena: 127 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1537 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

Publikace Exekuce srážkami za mzdy je nezbytnou příručkou v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí
Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. ...     ... více

autor: JUDr. Jan Breburda, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, cena: 599 Kč   NOVINKA

Exekuce srážkami ze mzdy 2023

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Změny nastaly v katalogu prací, v nařízení vlády a platových podmínkách a v úpravě minimální mzdy a zaručené mzdy. Publikace obsahuje rovněž příslušná ustanovení zákoníku práce. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 2. 2023, cena: 137 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1536 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 45/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zavádějí dvě výjimky pro používání olova ve zdravotnických prostředcích, a to na přesně stanovenou dobu (v současné době není na trhu žádná bezolovnatá alternativa, která by...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 41/2023 Sb.,

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 22. 2. 2023

téma:
Sociální pojištění

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2023 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
Úplné znění, komentář a příklady
Autorka této publikace uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se ...     ... více

autor: Ing. Marta Ženíšková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, cena: 359 Kč   NOVINKA

Pojistné na sociální zabezpečení 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní změna, obsahuje publikace řadu informací, které vycházejí z dlouhodobé praxe autorů.
Novinky v tomto vydání
V ...     ... více

autor: Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 2. 2023, cena: 799 Kč   NOVINKA

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

téma:
Zahraniční obchod

Vyhláška č. 42/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Novela mění a upřesňuje termín a podmínky pro proces poskytnutí dotace ze státního rozpočtu exportní bance na úhradu ztrát vyplývajících z provozování dlouhodobého podpořeného financování.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 25. 2. 2023

Vyhláška č. 46/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Do vyhlášky se doplňují ustanovení upravující rozsah údajů o využívání licenčního potvrzení, o kterých informuje Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, rozsah údajů o využívání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023, vybraná ustanovení 7. 6. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023:

Přehled rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 1/2023

Praktická personalistika č. 1-2/2023

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 1-2/2023

Obchodní právo č. 1/2023

Mzdová účetní č. 2/2023

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 1/2023

Řízení školy č. 2/2023

Speciál pro MŠ č. 1/2023

Právo a rodina č. 2/2023

Soukromé právo č. 1/2023

Bezpečnost a hygiena práce č. 1/2023

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023:

Částka 23/2023, rozeslaná dne 22. 2. 2023

40.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/ /2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů 

Částka 24/2023, rozeslaná dne 22. 2. 2023

41.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. února 2023 o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023

Částka 25/2023, rozeslaná dne 24. 2. 2023

42.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

43.*  

VYHLÁŠKA ze dne 17. února 2023 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým

44.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 20. února 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023

Částka 26/2023, rozeslaná dne 24. 2. 2023

45.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. února 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

46.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. února 2023, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2023, rozeslaná dne 24. 2. 2023

51.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 23. února 2023 o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 20. 2. 2023 do 26. 2. 2023:

Číslo 3/2023, rozeslán dne 24. 2. 2023

3.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu - zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

4.   

Seznam států uvedených na unijním seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti schváleném Radou Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz