Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  52
 
 
zpravodajství od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Zákon č. 429/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozsáhlá novela autorského zákona je především reakcí na posuny v evropské právní úpravě zejména v oblasti online služeb. Některé změny: ve výčtu práv souvisejících s právem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 1. 2023

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavní změnou, která se promítá do jednotlivých ustanovení zákona, je to, že skutečnosti rozhodné pro účely daně silniční k vozidlu se určí podle údajů uvedených v registru silničních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daň z přidané hodnoty

DODATEK č. 9 GFŘ k pokynu GFŘ-D-29

- k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
Upřesňují a doplňují se podrobnosti možnosti promíjení sankcí správcem daně a uplatnění ospravedlnitelných důvodů při nepodání kontrolního hlášení plátcem DPH nebo při jeho nepodání včas. ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 19. 12. 2022

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Pro vymezení pojmu “osobní automobil” je rozhodující zápis údajů v registru silničních vozidel (dosud v technickém osvědčení nebo v technickém průkazu vodidla). Při pořízení osobního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňuje se, že výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně fyzické osoby považuje za stanovených podmínek silniční daň...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 442/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.
Úvodem: tzv. Dočasný krizový rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině (viz níže) rozšířil možnosti členských států EU zavést dočasná podpůrná...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Soudní exekuce, 2. vydání

Autoři ve druhém vydání publikace Soudní exekuce opět propojují teoretický a vědecký rozměr exekučního práva se svými praktickými a dlouholetými zkušenostmi a poznatky z výkonu soudních exekutorů obohacené z jejich pedagogické činnosti. Oproti prvnímu vydání došlo v důsledku značných novelizací exekučního práva nejenom k podstatnému přepracování monografie, ale také k zásadnímu rozšíření obsahu ...     ... více

autor: Jitka Wolfová, Martin Štika, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 12. 2022, cena: 799 Kč   NOVINKA

Soudní exekuce, 2. vydání

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 422/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
S ohledem na potřebu zajistit řádnou informovanost organizačních složek státu nakládajících s majetkem, který propadl nebo byl zabrán na základě příkazu ke konfiskaci vydaného orgánem jiného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Zákon č. 422/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Rozsáhlá novela je zejména reakcí na změny v evropské právní úpravě Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurosjust), výkonu příkazů k zajištění majetku nebo důkazních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Občanský zákoník

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Od ledna 2023 dochází k velkým změnám občanského zákoníku – uzavírání smluv, záruka za jakost, práva z vadného plnění, postavení spotřebitele, zneužívající ujednání, odstoupení od smlouvy a další změny (zde); nově jsou zařazena ustanovení ohledně poskytování digitálního obsahu. Do textu jsou rovněž zapracovány změny, které souvisejí se změnami v oblasti autorského práva – odměna za poskytnutí licence, nečinnost nabyvatele licence a další. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1513 - Občanský zákoník 2023

Zákon č. 429/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změny se týkají licencí k předmětům chráněným autorským zákonem: novela stanoví, že odměna za poskytnutí licence musí být vždy vhodná a přiměřená; možnost nabývání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 1. 2023

téma:
Obchodní korporace

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Publikace obsahuje novelizované znění zákona o obchodních korporacích, do kterého jsou promítnuty změny, které nabývají účinnosti v lednu a červenci 2023. Vedle zákona o obchodních korporacích obsahuje publikace také aktuální znění zákona o evropské společnosti a zákona o evropské družstevní společnosti, dále poslední znění zákona o přeměnách obchodních společností a družstev, zákona o EHZS a příslušné prováděcí předpisy; aktualizován byl také rejstřík ZOK. Všechny změny předpisů jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1515 - Obchodní korporace 2023

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

Monografie Corporate governance na pomezí zákona a soft law je určena široké odborné veřejnosti zabývající se problematikou obchodních společností a dobré správy společností.
Autoři svou pozornost v několika kapitolách, a to vždy s přihlédnutím k jednotlivým obsahovým náležitostem a doporučením OECD Principů správy a řízení společností i Kodexu řízení a správy společností v ČR, zaměřili ...     ... více

autor: Bohumil Havel, Jan Lasák, Vlastimil Pihera, Ivana Štenglová, Tomáš Gřivna, Lukáš Bohuslav, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 23. 12. 2022, cena: 605 Kč   NOVINKA

Corporate governance na pomezí zákona a soft law

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Nařízení vlády č. 441/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu prací v bezpečnostních sborech se mění a doplňují některé činnosti.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Odměňování státních zaměstnanců

Nařízení vlády č. 441/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu správních činností se mění a doplňují některé činnosti.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 441/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu prací ve veřejných službách a správě se mění a doplňují některé činnosti.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 431/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V případech, kdy se přímo použitelný předpis Evropské unie ohledně bezpilotních systémů odkazuje na národní jazyk, je v České republice tímto jazykem jazyk český.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
Změny se týkají zejména: oblasti hluku z dopravy, tj. hluku z pozemních komunikací a drah, s cílem zpřehlednění celého přístupu k regulaci hluku z dopravy, tedy možnost urychlení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Pojem „technický průkaz“ se nahrazuje pojmem „osvědčení o registraci vozidla“.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 431/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se správní poplatky dle položky 51 sazebníku správních poplatků týkající se provádění leteckých prací a leteckých činností pro vlastní potřebu, provozu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se správní poplatky dle položky 26 sazebníku správních poplatků týkající se registrace silničních vozidel a vydávání registračních značek.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 425/2022 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 činí 39 306 Kč. (Z této průměrné mzdy se odvíjí podpora...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 20. 12. 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 426/2022 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2022 činí 39 306 Kč (dosud 37 047 Kč). Poznámky: z této průměrné mzdy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 20. 12. 2022

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Vyhláška č. 434/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Zavádí se speciální hmotnostní a rozměrové limity pro vozidla hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany, s tzv. nulovými emisemi.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 247/2000 Sb. Mění se podmínky schvalování výcvikového vozidla autoškoly. B) K zákonu č. 361/2000 Sb. Pojem “technický průkaz silničního motorového vozidla”...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, novelizovaný zákon o evidenci skutečných majitelů, zákon o vyvlastnění, změněný zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, zákon o bytovém spoluvlastnictví, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o mezinárodním právu soukromém a další oblasti. Celkem 18 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2023, cena: 115 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Zákon č. 424/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů
Doplňují se ustanovení definující dálkově odečitatelné měřidlo a dálkově odečitatelné zařízení. Mění se ustanovení o rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 1. 2027

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 435/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Škola, kterou nezřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, může stanovit vlastní kritéria pro přijímání žáků (jedná se zejména o školy soukromé a církevní).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Nařízení vlády č. 438/2022 Sb.,

o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Státní příspěvek  pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se zvyšuje z 36 000 Kč na 39 600 Kč za kalendářní měsíc, na výkon pěstounské péče se zvyšuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ruší se povinnost přiložit kopii technického průkazu vozidla k oznámení provozovatele vozidla o osvobození vozidla od zpoplatnění do evidence vozidel v systému časového zpoplatnění. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 431/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona o zpravodajských službách se doplňuje oprávnění zpravodajských služeb České republiky k přístupu k údajům vedeným v registru provozovatelů bezpilotních systémů a registru dálkově...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Výčet dokumentů, ze kterých se pro účely náhrad jízdních výdajů čerpají informace ohledně spotřeby pohonných hmot, se doplňuje o osvědčení o registraci vozidla.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 423/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi hlavní změny novelizovaných zákonů patří: zavedení pozice odborného nelékařského zdravotnického pracovníka; na této pracovní pozici jsou nelékařští zdravotničtí pracovníci způsobilí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Nařízení vlády č. 436/2022 Sb.,

o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Částka životního minima jednotlivce, tj. fyzické osoby, která není společně posuzována s jinými fyzickými osobami, činí měsíčně 4 860 Kč. Pokud je fyzická osoba...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 440/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se maximální částky úhrady v sociálních službách za ubytování, stravu, hodinu poskytování úkonů péče a za dílčí činnosti v rámci pečovatelské služby.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Státní služba

Zákon č. 423/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Z režimu zákona o státní službě se nově vyjímá také odborný nelékařský zdravotnický pracovník, který plní úkoly orgánu sociálního zabezpečení při posuzování zdravotního stavu a pracovní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Zákon č. 429/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela přizpůsobuje terminologii zákona o základních registrech terminologickým změnám v autorském zákoně – pojem „vytěžování databáze“ se nahrazuje pojmem „zhotovování trvalé nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 1. 2023

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Provedenými změnami dochází především k zajištění slučitelnosti právního řádu České republiky s právem Evropské unie. Upřesňují se zejména kompetence státních (resp. správních) orgánů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2023, vybraná ustanovení 1. 9. 2023, 1. 1. 2024

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 422/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  A) K zákonu č. 141/1961 Sb. Novelou se zpřesňují ustanovení o doručování, o vazbě, o výslechu svědka, o obsahu a doručení rozsudku, o obsahu a oznamování usnesení, o dovolání a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 429/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se zavedením nové úpravy práv vydavatelů tiskových publikací v autorském zákoně se do trestního zákoníku doplňuje skutková podstata trestného činu neoprávněného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 1. 2023

téma:
Ukrajina

Nařízení vlády č. 439/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
Poskytování příspěvku na solidární domácnost ve výši a za podmínek stanovených nařízením vlády č. 205/2022 Sb. (anotace zde ) se prodlužuje i na první čtvrtletí roku 2023.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY č. 446/2022 Sb.,

o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
Protože pro hlasování u volebního stanoviště a hlasování při pobytovém zařízení neplatí obecné lhůty stanovené pro volbu prezidenta podle volebního zákona, stanovil předseda...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2022

téma:
Zákoník práce

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Výčet dokumentů, ze kterých se pro účely náhrad jízdních výdajů čerpají informace ohledně spotřeby pohonných hmot, se doplňuje o osvědčení o registraci vozidla.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

Zákon č. 429/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Z režimu živnostenského zákona se vyjímá činnost zapsaných prostředníků podle autorského zákona, který tuto činnost dostatečně upravuje.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 1. 2023

Zákon č. 431/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Provozování bezpilotního systému držitelem oprávnění k provozu bezpilotního systému nebo lehkého bezpilotního systému uděleného Úřadem pro civilní letectví podle zákona o civilním letectví se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 429/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na změnu terminologie v zákoně o právu autorském se v zákoně o právu na informace o životním prostředí nahrazuje slovního spojení „vytěžování nebo zužitkování obsahu databáze“...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 5. 1. 2023

Vyhláška č. 443/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Stanoví se zejména podmínky poskytování finanční náhrady za újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření na orné půdě (zákaz použití rodenticidů či vyloučení hospodaření), ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 444/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Mění a doplňují se zejména podmínky uplatnění nároku za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření v důsledku trvalého ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 445/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
Mezi hlavní změny novelizovaných vyhlášek patří: posun přechodného období pro přechod na nová pravidla pro vedení odpadové evidence a podávání hlášení o produkci a nakládání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 432/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V novelizovaných zákonech se pojem “technický průkaz silničního motorového vozidla” nahrazuje pojmem “osvědčení o registraci silničního motorového vozidla”.     celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022:

Částka 190/2022, rozeslaná dne 20. 12. 2022

422.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 191/2022, rozeslaná dne 20. 12. 2022

423.   

ZÁKON ze dne 2. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

424.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů

Částka 192/2022, rozeslaná dne 20. 12. 2022

425.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. prosince 2022 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti

426.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. prosince 2022 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce

427.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2022 o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

428.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2022 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

Částka 193/2022, rozeslaná dne 21. 12. 2022

429.   

ZÁKON ze dne 8. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 194/2022, rozeslaná dne 21. 12. 2022

430.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 195/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

431.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

432.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2022, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 196/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

433.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 7. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů

434.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

435.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 197/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

436.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

437.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022 o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

438.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022 o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

439.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022

440.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 198/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

441.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů

Částka 199/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

442.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.

Částka 200/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

443.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

444.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

445.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2022, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství

Částka 201/2022, rozeslaná dne 23. 12. 2022

446.   

ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 20. prosince 2022 o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023

447.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. prosince 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů

448.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 21. prosince 2022 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 19. 12. 2022 do 25. 12. 2022:

Číslo 18/2022, rozeslán dne 19. 12. 2022

24.   

DODATEK č. 9 GFŘ č.j.:87752/22/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

25.*  

Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz