Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  52
 
 
zpravodajství od 20. 12. 2021 do 26. 12. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 516/2021 Sb.,

o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Nová vyhláška ruší a nahrazuje dosavadní vyhlášku č. 382/2017 Sb. (viz níže) a upravuje: postup a způsob oznamování termínu odborné justiční zkoušky, náležitosti a způsob...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

Vyhláška č. 504/2021 Sb.,

kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
A) K vyhlášce č. 645/2004 Sb.  Novela je vyvolána zejména zprovozněním nového informačního systému pro vedení evidence Národního archivního dědictví. Proto se zejména mění postupy při...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 2. 2022

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 511/2021 Sb.,

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Mění se sazby cestovních náhrad pro rok 2022 (pozn.: tyto náhrady jsou primárně uvedeny v zákoníku práce; Ministerstvo práce a sociálních věcí je zmocněno je k 1. lednu změnit). Sazby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Zákon č. 518/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ) je osvobozen od daně z příjmů fyzických osob.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

Zákon č. 519/2021 Sb.,

o kompenzačním bonusu pro rok 2022
Tento zákon upravuje podmínky stanovení výše, vyplacení a správy daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 12. 2021

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE,

seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí vyhlásilo nový seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 12. 2021

INFORMACE,

termíny daňových povinností v roce 2022 (Daňový kalendář)
Ministerstvo financí informuje o termínech daňových povinností v roce 2022 (vydalo tzv. Daňový kalendář).    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 12. 2021

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných v systému automatické výměny informací ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 22. 12. 2021

téma:
Energetika

Vyhláška č. 490/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní změny vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou: dochází k úpravě některých pojmů, mění se postup organizace krátkodobého trhu,  upravují se postupy organizace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 4. 2022, 1. 7. 2024

Vyhláška č. 489/2021 Sb.,

o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
Vyhláška stanovuje termíny a postupy výběru podpory elektřiny u operátora trhu, postup registrace podpory elektřiny, provozní podpory tepla, přechodné transformační podpory...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 513/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
Ve vyhlášce, která stanoví podrobnosti k vedení regulačního výkaznictví (týká se držitelů licencí v elektroenergetice nebo plynárenství podle § 20 energetického zákona;...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 487/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
Novela stávající vyhlášky se týká zejména těchto oblastí: podíl žadatele o připojení na oprávněných nákladech provozovatele distribuční nebo přenosové soustavy spojených s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 488/2021 Sb.,

o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
Nová vyhláška zachovává materiální i procesní principy dosavadní vyhlášky; dochází k  úpravě a zpřesnění lhůt a úkonů pro jednotlivé fáze procesu připojení k plynárenské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Zákon č. 518/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ) nelze postihnout exekucí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

Vyhláška č. 517/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
Novely všech vyhlášek jsou zejména reakcí na zásadní změnu exekučního řádu provedenou zákonem č. 286/2021 Sb. ( viz ).  A) K vyhlášce č. 330/2001 Sb. Novela stanoví výši...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 524/2021 Sb.,

č. 1191 o změně krizového opatření
Vláda rozšířila seznam zákazů obsažených v jejím usnesení č. 435/2021 Sb. ( viz ) o zákaz prodeje v maloobchodě ve dnech 24. a 25. 12. 2021; usnesení obsahuje také výjimky z tohoto zákazu....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 22. 12. 2021

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 518/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě ( viz ) nelze postihnout výkonem rozhodnutí, je příjmem podle § 304d odst. 1 občanského soudního řádu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

Vyhláška č. 517/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
V reakci na fakt, že podle platné právní úpravy lze výkon rozhodnutí postižením obchodního závodu lze vést jak správou závodu, tak prodejem závodu v dražbě, se upřesňuje způsob určení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 493/2021 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2022 platovou základnu pro určení platu soudců ve výši 106 986 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 491/2021 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2022 platovou základnu pro určení platu představitelů státní moci a některých státních orgánů ve výši 89 155 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 492/2021 Sb.,

o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2022 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 96 287,40 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2021

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Nařízení vlády č. 499/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
Tato stručná novela byla provedena z důvodu změny terminologie zákona o elektronických komunikacích v oblasti tísňové komunikace, a dále také s ohledem na nové znění příslušné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 494/2021 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 činí 37 047 Kč (dosud 34 611 Kč). Poznámky: z této...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 495/2021 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 činí 37 047 Kč (dosud 34 611 Kč). Pozn.: z této průměrné mzdy se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 12. 2021

Nařízení vlády č. 508/2021 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Vláda vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji mzdové úrovně a životních nákladů, rozhodla, že průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Zákon č. 518/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Zákon upravuje poskytování mimořádného příspěvku při nařízené karanténě zaměstnanci jeho zaměstnavatelem (§ 192 až 194 zákoníku práce), placení pojistného na sociální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Vyhláška č. 509/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
V návaznosti na zavedení povinného bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty v rozsahu nejméně 1,5 m, se z důvodu zajištění plynulosti provozu na pozemních komunikacích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 514/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Změny této vyhlášky úzce souvisí s novou vyhláškou č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě (viz anotaci ). Stanoví se zejména podrobnosti vykazování jednotlivých rozpočtových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 510/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Mění se seznam úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 518/2021 Sb.,

o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
Zákon upravuje placení pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti zaměstnavatelem ve vztahu k poskytnutí příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

Nařízení vlády č. 506/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
V seznamu nemocí z povolání (který je přílohou nařízení vlády) se doplňuje jako nemoc z povolání chronické onemocnění bederní páteře způsobené dlouhodobým přetěžováním těžkou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Zákon č. 520/2021 Sb.,

o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
V rámci opatření k omezení šíření onemocnění COVID-19 se na období od 1. 11. 2021 do 28. února 2022 upravují podmínky poskytování ošetřovného takto: prodlužuje se podpůrčí doba...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2021

téma:
Sociální zabezpečení

Nařízení vlády č. 507/2021 Sb.,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Toto nařízení vlády stanoví měsíční částky pro účely výpočtu příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory v roce 2022. Tyto částky spolu s výší rozhodného příjmu jsou zcela zásadními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Nařízení vlády č. 500/2021 Sb.,

o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
Nařízení vlády bylo přijato k naplnění ustanovení § 38 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, který ukládá “podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu povinnost umožnit...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 503/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
V seznamu obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřadů městských částí hlavního města Prahy, které jsou kontaktními místy veřejné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Vnitřní správa

Vyhláška č. 515/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zpřesňuje se obsah některých příloh, použití některých dokumentů uvedených v přílohách ve vztahu k zahájení a ukončení léčby pro změnu pohlaví.     celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 505/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
Provedené změny v níže uvedených novelizovaných vyhláškách představují zejména aktualizaci botanických (latinských) názvů některých pěstovaných rostlin v souladu s nejnovějšími...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2022, vybraná ustanovení 1. 9. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 12. 2021 do 26. 12. 2021:

Bezpečnost a hygiena práce č. 12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 12/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 11-12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 15/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 12. 2021 do 26. 12. 2021:

Částka 228/2021, rozeslaná dne 22. 12. 2021

524.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. prosince 2021 č. 1191 o změně krizového opatření

Částka 218/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

487.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

488.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2021 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě

489.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2021 o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)

490.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

Částka 219/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

491.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. prosince 2021 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

492.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. prosince 2021 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

493.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. prosince 2021 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

494.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. prosince 2021 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce

495.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. prosince 2021 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti

496.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 13. prosince 2021 o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

497.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

498.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)

Částka 220/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

499.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh

500.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2021 o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami

501.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2021 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

502.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

503.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy

504.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2021, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

Částka 221/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

505.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky

Částka 222/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

506.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů

507.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. prosince 2021, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

508.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2021 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

509.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

510.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

511.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2021 o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

512.   

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 16. prosince 2021 o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

Částka 223/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

513.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka 224/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

514.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

515.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 225/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

516.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021 o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

517.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí

Částka 226/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

518.   

ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě

519.   

ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2022

520.   

ZÁKON ze dne 15. prosince 2021 o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19

Částka 227/2021, rozeslaná dne 23. 12. 2021

521.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.

522.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.

523.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2021 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 20. 12. 2021 do 26. 12. 2021:

Číslo 39/2021, rozeslán dne 22. 12. 2021

50.   

TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2022 (Daňový kalendář)

51.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle §13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

52.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

Číslo 40/2021, rozeslán dne 22. 12. 2021

53.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

54.   

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2022 včetně příloh

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz