Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  47
 
 
zpravodajství od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 339/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zavádí dvě nové (fakultativní) specializace soudních oddělení na trestním úseku, a to ve věcech trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 341/2023 Sb.,

o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
Stanoví se základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2024. Změny výše sazeb oproti roku 2023 se týkají 22 zemí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace dále obsahuje zákon o požární ochraně a zákon o Hasičském záchranném sboru; dále jsou zde všechna příslušná nařízení vlády a vyhlášky ke všem zákonům; celkem 29 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 27. 11. 2023, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1559 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Vyhláška č. 339/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zavádí dvě nové (fakultativní) specializace soudních oddělení na trestním úseku, a to ve věcech trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a trestných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 334/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.
Tato novela vyhlášky reaguje na rozvíjející se elektronizaci ve zdravotnictví, čímž by mělo dojít zejména ke zrychlení, zefektivnění a zkvalitnění systému hlášení jednotlivých infekčních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 9. 2024, 1. 7. 2025

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 338/2023 Sb.,

o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
V souvislosti s vývojem mzdové úrovně a životních nákladů se od se od 1. ledna 2024  zvyšuje průměrný výdělek  před vznikem škody rozhodný pro výpočet: náhrady za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Vyhláška č. 333/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Posouvá se termín pro předávání finančního výkazu FIN 2-12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí za kalendářní rok do centrálního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Nařízení vlády č. 335/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Mění se některá pravidla a limity přípustné míry veřejné podpory, kterou lze formou investiční pobídky poskytnout v jednotlivých regionech České republiky v souladu s pravidly a limity...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 340/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním cílem této novely je transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2023/1438, kterou se mění směrnice 2003/90/ES a 2003/91/ES, pokud jde o protokoly pro zkoušení některých odrůd druhů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Životní prostředí

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Publikace obsahuje aktuální znění 31 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, zákon o právu na informace, zákon o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší; ochrana přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu; ochrana horninového prostředí; odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami; nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; předcházení a náprava ekologické újmy; ukládání oxidu uhličitého. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 27. 11. 2023, cena: 457 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1558 - Životní prostředí

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 14/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řízení školy č. 11/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro školní družiny č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro školní jídelny č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Školní poradenství v praxi č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 20. 11. 2023 do 26. 11. 2023:

Částka 155/2023, rozeslaná dne 21. 11. 2023

332.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 1. listopadu 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

333.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

334.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.

Částka 156/2023, rozeslaná dne 24. 11. 2023

335.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

336.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. listopadu 2023 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Částka 157/2023, rozeslaná dne 24. 11. 2023

337.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. listopadu 2023 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

338.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 8. listopadu 2023 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

339.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

340.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

Částka 158/2023, rozeslaná dne 24. 11. 2023

341.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. listopadu 2023 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz