Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  30
 
 
zpravodajství od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

Online soudnictví v České republice

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o etických, právních a sociologických aspektech přípravy online soudnictví v České republice.
Online soudnictví je třeba zavádět postupně, tak aby na ně byly dobře připravené jak strany, tak soudci, soudní úředníci a manažeři soudů. Online soudnictví je důležitá reforma justice, může přinést zásadní pozitivní změny v přístupu občanů k soudům a ke ...     ... více

autor: Zbyněk Loebl, Pavel Loutockým Martin maisner, Michal Matějka, Radim Polčák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, cena: 350 Kč   NOVINKA

Online soudnictví v České republice

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Změny legislativně-technického charakteru, které souvisí se změnou v rozsahu údajů uváděných v občanském průkazu, změnou údajů vedených v informačním systému evidence občanských průkazů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Zákon č. 274/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky se mění v souvislosti s: nutností adaptace Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-133,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Chorvatsko i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 21. 7. 2021

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 277/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se aktualizují postupy pro vyrovnávání přepravní soustavy, upravují pravidla pro přístup ke skladovací kapacitě a pro nabídku přerušitelné přepravní kapacity, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2021

TÉMA

Evropské právo

 

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související

Evropská unie na začátku nového tisíciletí uskutečnila na poli lidských práv pozoruhodný pokrok, včetně přijetí prvního závazného katalogu lidských práv evropského unijního standardu. Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost lze mluvit o ochraně lidských práv v rámci několika základních systémů, a dokonce i o dalších nástrojích typu soft-law. Hodnocení uvedených systémů nicméně vyžaduje jejích ...     ... více

autor: Naděžda Šišková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, cena: 765 Kč   NOVINKA

Lidskoprávní mechanismy na úrovni EU a otázky související
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Mění se správní poplatky za vydání občanského průkazu, a to jak za jeho vydání v České republice, tak na zastupitelských úřadech v zahraničí. Správní poplatek za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021, vybraná ustanovení 20. 7. 2021, 1. 1. 2025

Zákon č. 274/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a stanoví se správní poplatky za vydání osvědčení o registraci, pobytové karty, povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu, povolení k trvalému pobytu občanu Evropské unie nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 274/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Přestupkem je nově také umožnění  výkonu zastřeného zprostředkování zaměstnání.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 274/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Provedená změna představuje legislativně technický důsledek změny názvu dokladu vydávaného občanu Evropské unie k přechodnému pobytu na území České republiky. Oproti dosavadnímu „potvrzení o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 271/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Upravují se podmínky pro vzdělávání cizinců v mateřských a základních školách. Zvyšuje se limit pro bezplatné poskytování základních školních potřeb žákům prvních ročníků základního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

Vyhláška č. 272/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se rozpětí finančních limitů na nákup potravin určených pro školní stravování, finanční limit na nákup potravin při významných osobních příležitostech strávníka,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky

Tato kniha představuje první ucelené pojednání o právních aspektech náhradního mateřství v České republice a otázkách s ním souvisejících.
Náhradní mateřství je institut, který v České republice není právem upraven, ale pouze tolerován. Autor v knize na tento institut nahlíží z různých úhlů pohledu. Stěžejní je přístup občanskoprávní, ale neopomíjí ani ústavněprávní a možné trestněprávní ...     ... více

autor: Jakub Sivák, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, cena: 250 Kč   NOVINKA

Náhradní mateřství v českém právu a související otázky
TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
V obou novelizovaných předpisech je provedena změna legislativně-technického charakteru, která souvisí se změnou v rozsahu údajů uváděných a obsažených v “novém” občanském...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
V základním registru obyvatel budou nově vedeny údaje o datech potřebných pro elektronickou identifikaci a autentizaci, datu a čase zablokování a odblokování dat potřebných pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

Vyhláška č. 275/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Novela vyhlášky modifikuje osnovu popisu úkonů orgánů veřejné moci evidovaných ústředními správními úřady v registru práv a povinností; novelou se nemění věcná podstata problematiky....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Změny legislativně-technického charakteru, které souvisí se změnou v rozsahu údajů uváděných v občanském průkazu, změnou údajů vedených v informačním systému evidence občanských průkazů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Základy účetnictví, 3. vydání

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci.
Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a ...     ... více

autor: Dana Dvořáková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, cena: 459 Kč   NOVINKA

Základy účetnictví, 3. vydání
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Změny legislativně-technického charakteru, které souvisí se změnou v rozsahu údajů uváděných v občanském průkazu, změnou údajů vedených v informačním systému evidence občanských průkazů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Vnitřní správa

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
A) K zákonu č. 328/1999 Sb. Změny se týkají evidence občanských průkazů a využívání údajů z informačních systémů veřejné správy; tato ustanovení budou – narozdíl od zbývajících částí...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021, vybraná ustanovení 20. 7. 2021, 1. 1. 2022, 31. 1. 2022, 1. 2. 2022

Zákon č. 269/2021 Sb.,

o občanských průkazech
Nový zákon přináší řadu změn a porobností v oblasti občanských průkazů; z hlediska občana jsou zajímavé např. tyto změny: zápis rodného čísla do občanského průkazu se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021, vybraná ustanovení 20. 7. 2021, 1. 2. 2022, 2. 8. 2023, 1. 1. 2025

TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 274/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a stanoví se podmínky vzniku, placení a zániku zdravotního pojištění pro cizí státní příslušníky a osoby, které se na území České republiky narodily matce pobývající na území České...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Je provedena změna legislativně-technického charakteru, která souvisí se změnou v rozsahu údajů uváděných a obsažených v “novém” občanském průkazu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí

Kniha GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí je praktickým průvodcem pro všechny, kdo pracují s informacemi a osobními údaji. Kniha je přehledně rozdělená do dvou částí – části GDPR a části k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Část GDPR pomáhá čtenářům s aplikací GDPR v praxi a poskytuje návod, jak by v konkrétních situacích postupovali autoři. Část věnující se zákonu ...     ... více

autor: Alice Frýbová, Štěpán Holub, Lenka Švarcová, Pavlína Hlavenková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, cena: 330 Kč   NOVINKA

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Publikace si klade za cíl provést osoby působící na realitním trhu procesem převodu nemovitosti od začátku do konce, a to spíše se zaměřením na praktickou stránku věci než na stránku striktně akademickou.
Kniha tak reaguje na již platný a účinný zákon o realitním zprostředkování, který určitým způsobem reguluje práci realitních makléřů i v oblasti informování zákazníků o právním stavu těch ...     ... více

autor: Karolina Spozdilová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 7. 2021, cena: 296 Kč   NOVINKA

Převod nemovitosti od začátku do konce - průvodce (nejen) pro realitní makléře

Zákon č. 270/2021 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Změny legislativně-technického charakteru, které souvisí se změnou v rozsahu údajů uváděných v občanském průkazu, změnou údajů vedených v informačním systému evidence občanských průkazů a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 2. 8. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 273/2021 Sb.,

o podrobnostech nakládání s odpady
Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech (z. č. 541/2020 Sb.), kterým byl zrušen dosavadní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, a rovněž byly zrušeny všechny...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 7. 8. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021:

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 7-8/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021:

Částka 117/2021, rozeslaná dne 19. 7. 2021

269.   

ZÁKON ze dne 1. července 2021 o občanských průkazech

270.   

ZÁKON ze dne 1. července 2021, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

Částka 118/2021, rozeslaná dne 19. 7. 2021

271.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

272.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

Částka 121/2021, rozeslaná dne 21. 7. 2021

276.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

Částka 119/2021, rozeslaná dne 23. 7. 2021

273.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. července 2021 o podrobnostech nakládání s odpady

Částka 120/2021, rozeslaná dne 23. 7. 2021

274.   

ZÁKON ze dne 13. července 2021, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

275.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Částka 122/2021, rozeslaná dne 23. 7. 2021

277.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. července 2021, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

278.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 14. července 2021 o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

279.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 12. července 2021 o vydání cenového rozhodnutí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021:

Částka 21/2021, rozeslaná dne 23. 7. 2021

30.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.

31.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.

32.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 19. 7. 2021 do 25. 7. 2021:

Číslo 28/2021, rozeslán dne 21. 7. 2021

37.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz