Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  25
 
 
zpravodajství od 19. 6. 2023 do 25. 6. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Stanoví se podmínky ochrany oznamovatelů při podání oznámení ohledně porušení povinností upravených zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 185/2023 Sb.,

kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony
Zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech z roku 2003 byl aplikován přibližně pouhé tři roky po svém přijetí, poté již jen sporadicky, naposledy před čtrnácti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Vyhláška č. 191/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
Průměrná cena motorové nafty pro poskytnutí cestovních náhrad, kterou zaměstnavatel použije v případě, že zaměstnanec cenu zaměstnavateli hodnověrným způsobem neprokáže, se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 325/1999 Sb. Rozsáhlé změny v zákoně o azylu zejména  zpřesňují stávající instituty – např. změna v definici žadatele o udělení mezinárodní ochrany;...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Pokyn č. GFŘ-D-61, čj. 39092/23/7700-50128-011654,

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Tímto pokynem se mění a nově stanoví: zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, základní pravidla pro umístění spisů (nebo jejich příslušné...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 20. 6. 2023

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Porušením povinnosti mlčenlivosti daňového poradce není poskytnutí informace týkající se oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, a to v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně oznamovatelů....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

Zákon č. 182/2023 Sb.,

o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
Cílem zákona je vytvoření nástroje pro podnícení motivace daňových dlužníků k mimořádné úhradě daně (jistiny), eliminaci nedoplatků, jejichž vymáhání není efektivní a hospodárné,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 24. 6. 2023

Vyhláška č. 189/2023 Sb.,

o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Mění, resp. ruší a nově se stanoví seznam územních pracovišť finančních úřadů, která se nenacházejí sídlech těchto finančních úřadů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Energetika

Vyhláška č. 193/2023 Sb.,

o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
Nová vyhláška stanoví opatření a postupy vykonávané při předcházení stavu nouze, stavu nouze a odstraňování následků stavu nouze. Vyhláška dále stanoví ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Vyhláška č. 194/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.
Novela upřesňuje postup, podle kterého má provozovatel přenosové a distribuční soustavy aktivovat plán obrany elektrizační soustavy; tím se reaguje na situaci, že v současné době dochází k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Vyhláška č. 186/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
Novelou vyhlášky o digitální technické mapě kraje se zejména  doplňují další objekty a vlastnosti objektů digitální technické mapy kraje, resp. se upravují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Oznamovatel má právo domáhat se ochrany proti odvetnému opatření zaměstnavatele nebo jiných osob, a to prostřednictvím předběžného opatření, aniž by musel skládat jistotu. U sporů, které...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

téma:
Občanský zákoník

Dědické právo v praxi. 2.vydání

Publikace Dědické právo v praxi, která vychází v novém aktualizovaném a rozšířeném vydání, nabízí opět ucelený přehled všech institutů tohoto odvětví soukromého práva. Autoři se v maximální míře snažili sumarizovat aktuální názory právní doktríny a především zohlednit všechna relevantní rozhodnutí vyšších soudů, zejména pak Nejvyššího soudu. Výklad ilustruje i mnoho příkladů. Od prvního vydání ...     ... více

autor: Jiří Svoboda, Ondřej Klička, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 6. 2023, cena: 890 Kč   NOVINKA

Dědické právo v praxi. 2.vydání

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Vyhláška č. 187/2023 Sb.,

o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
Nová vyhláška stanoví: způsob poskytování informací o čaji, kávě a kávovinách, druhy čaje, kávy a kávovin s členěním na skupiny a podskupiny, pro jednotlivé druhy čaje, kávy a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Osobě ubytované v azylovém zařízení se stanoví povinnost podrobit se orientačnímu nebo odbornému lékařskému vyšetření. Současně se stanoví, kdo může tuto osobu k těmto vyšetřením vyzvat, kdo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se správní poplatky za vydání cestovních dokladů pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany, týkající se průkazů o povolení k pobytu pro osoby požívající...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Zákon č. 185/2023 Sb.,

kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony
V návaznosti na zrušení zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech, se v zákoně o správních poplatcích ruší správní poplatek dle...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
V reakci na nový zákon o ochraně oznamovatelů se rozšiřují kompetence Státního úřadu inspekce práce a jeho inspektorátů, které budou kontrolovat dodržování povinností vyplývajících z tohoto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Za účelem zatraktivnění modrých karet a zkrácení lhůt pro nábor vysoce kvalifikované pracovní síly se zrušuje tzv. test trhu práce a umožňuje se cizincům podat žádost o modrou kartu ihned po...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Protikorupční zákony

Zákon č. 171/2023 Sb.,

o ochraně oznamovatelů
Cílem nového zákona je umožnit pracovníkům v soukromém i veřejném sektoru bezpečně podat oznámení o možném protiprávním jednání zaměstnavatelů a dalších osob, následně těmto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 183/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 563/2004 Sb. Novela přináší pět hlavních opatření: uznání odborné kvalifikace učitele 2. stupně základní školy a střední školy, resp. umožnění uznání splnění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Zákon č. 177/2023 Sb.,

o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)
Staví se postup při řešení porušení rozpočtové kázně v situaci, kdy český subjekt obdrží dotaci od jiného státu Evropské unie v rámci přeshraniční spolupráce, přičemž český subjekt poruší...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Zákon č. 184/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Peněžní prostředky na účtech Ředitelství silnic a dálnic s.p. budou vedeny jako peněžní prostředky státní pokladny.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 184/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Změnou zákona je provedeno zejména: pokud jde o Ředitelství silnic a dálnic zakotvení změny právní formy a názvu státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic na...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2023

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Ten, kdo podal oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, se může odvolat proti rozhodnutí, které by mohlo mít znaky odvetného opatření za to, že toto oznámení podal. Důsledkem tohoto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 181/2023 Sb.,

o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů
Zákon o mimořádném odpuštění penále a exekučních nákladů v oblasti pojistného na sociální má především motivovat dlužníky k úhradě dlužného pojistného. Proto se po uhrazení dlužného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Sociální zabezpečení

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 192/2023 Sb.,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Od 1. července 2023 je pro účely stanovení rozhodného příjmu podle: § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 23. 6. 2023

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upřesňují se kompetence krajských soudů ohledně rozhodnutí o povinnosti opustit území, žádosti o vydání oprávnění k pobytu a prodloužení a zrušení doby jeho platnosti,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Státní služba

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Ten, kdo podal oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, se může odvolat proti rozhodnutí, které by mohlo mít znaky odvetného opatření za to, že toto oznámení podal. Důsledkem tohoto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 196/2023 Sb.,

o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady
Úvodem: zákon o elektronických komunikacích opravňuje Ministerstvo obrany uložit osobě zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 190/2023 Sb.,

o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
Vyhláška stanoví obsah a rozsah bezpečnostních pravidel pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

ÚZ č. 1545 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

V březnu 2023 nabyla účinnosti zásadní novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích (registrace vozidel, technické požadavky na provoz, STK a stanice měření emisí), která si vyžádala velké změny příslušných vyhlášek; tyto vyhlášky vyšly až v červnu 2023, a to včetně zcela nové vyhlášky o schvalování technické způsobilosti vozidel a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vydaná publikace obsahuje kompletní a aktuální soubor všech právních předpisů; změny textů jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány. 

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 26. 6. 2023, cena: 255 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1545 - Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 141/1961 Sb. Zpřesňuje se ustanovení o výkonu trestu vyhoštění.   B) K zákonu č. 40/2009 Sb. V trestním zákoníku se zejména zpřesňuje ustanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Smyslem provedených úprav je zajištění právní ochrany zavedené pro vybrané oznamovatele a další osoby, sjednocení práv a povinností spojených s povinností zavádění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

téma:
Ukrajina

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona se doplňují podrobná ustanovení upravující evidenci ukrajinských vozidel.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 10. 2023, 1. 1. 2024

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 172/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Novela zakotvuje působnost Ministerstva spravedlnosti na úseku ochrany oznamovatelů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2023

Zákon č. 178/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti obrany
Touto novelou se v Úřadu vlády České republiky zřizuje pracovní místo poradce pro národní bezpečnost, který je tajemníkem Bezpečnostní rady státu. Poradce pro národní bezpečnost se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 7. 2023

téma:
Vnitřní správa

Vyhláška č. 175/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
V souvislosti se zavedením nových zabezpečovacích prvků do občanských průkazů se mění vzor občanského průkazu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 174/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se zavádí nový vzor matričního tiskopisu rodného listu, který se bude vydávat osobám, jejichž rodiče mají shodné pohlaví.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 173/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 592/1992 Sb. Stanoví se vyměřovací základ pro odvod pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro nezletilé cizince žádající o povolení nebo mající povolení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 176/2023 Sb.,

o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví zejména veterinární požadavky na zabezpečení ochrany zdraví zvířat, na prostředí, v němž jsou chována, a na umístění a držení zvířat v karanténě,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 188/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Hlavním cílem změny vyhlášek je transpozice prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/2438 ze dne 12. prosince 2022, kterou se mění směrnice 93/49/EHS a prováděcí směrnice 2014/98/EU, pokud jde o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 6. 2023

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 179/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny znamenají zejména optimalizaci personálního složení a místní působnosti orgánů státní báňské správy s přihlédnutím k možnostem rozpočtové kapitoly 348 Českého báňského...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 19. 6. 2023 do 25. 6. 2023:

Řízení školy č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Mzdová účetní č. 6/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Mzdová účetní č. 6/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 19. 6. 2023 do 25. 6. 2023:

Částka 86/2023, rozeslaná dne 20. 6. 2023

171.   

ZÁKON ze dne 2. června 2023 o ochraně oznamovatelů

172.   

ZÁKON ze dne 2. června 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů

Částka 87/2023, rozeslaná dne 21. 6. 2023

173.   

ZÁKON ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 88/2023, rozeslaná dne 21. 6. 2023

174.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

175.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

176.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2023 o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

Částka 89/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

177.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023 o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)

178.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany

179.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

180.*  

ZÁKON ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů

Částka 90/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

181.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů

182.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023 o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

183.   

ZÁKON ze dne 1. června 2023, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

184.   

ZÁKON ze dne 31. května 2023, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

185.   

ZÁKON ze dne 1. června 2023, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony

Částka 91/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

186.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje

Částka 92/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

187.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2023 o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny

188.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

Částka 93/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

189.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2023 o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

190.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. června 2023 o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu

191.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.

192.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. června 2023, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

Částka 94/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

193.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. června 2023 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu

194.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.

195.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. června 2023, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů

Částka 95/2023, rozeslaná dne 23. 6. 2023

196.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. června 2023 o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady

197.   

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 19. června 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 17. června 2023

198.   

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 19. června 2023 k vyhlášeným dodatečným volbám do Zastupitelstva obce Brodec

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 19. 6. 2023 do 25. 6. 2023:

Číslo 8/2023, rozeslán dne 20. 6. 2023

10.   

Pokyn č. GFŘ-D-61 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz