Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů z exekuční oblasti – exekuční řád, který byl od minulého vydání několikrát změněn, dále je zde novelizovaná vyhláška o postupech při výkonu exekuční činnosti, vyhláška o centrální evidence exekucí a exekutorský tarif. Dále jsou zde zařazeny některé stavovské předpisy, a to kancelářský řád a pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže soudních exekutorů. V samostatné kapitole je starý i nový (do r. 2025) zákon o veřejných dražbách a vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 2. 2024, cena: 141 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1584 - Exekuční řád, Veřejné dražby

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Vyhláška č. 33/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
Zavádí se nové kódy a definice hlavních půdních jednotek dle požadavků praxe s tím, že zařazení do hlavní půdní jednotky (tedy do účelového seskupení půdních forem příbuzných vlastností) určuje...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

Pracovní právo ve víru změn

Pracovněprávní vztahy a právní vztahy s nimi úzce související se téměř každý rok musí adaptovat na změny právní úpravy. Rok 2023 patřil v tomto ohledu k těm náročnějším.
Autoři knihy se snaží přiblížit celou šíři změn proběhlých v uplynulém roce. Na prvním místě si všímají zejména novely zákoníku práce č. 281/2023 Sb., která do českého právního řádu transponovala směrnice o slaďování ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, cena: 380 Kč   NOVINKA

Pracovní právo ve víru změn

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 34/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Z důvodu technických výpadků informačního systému pro přihlašování ke střednímu vzdělávání byl termín pro přihlašování do 1. kola přijímacího řízení pro školní rok...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 21. 2. 2024, vybraná ustanovení 16. 5. 2024

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 35/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. Mezi náležitosti potvrzení o úhradě časového poplatku se doplňuje údaj o tom, zda jde o časový poplatek...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 21. 2. 2024, vybraná ustanovení 16. 5. 2024

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon o Policii České republiky, 2. vydání - Komentář

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, definuje Policii ČR jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Komentář popisuje postavení a činnost policie, její základní činnosti, řízení a organizaci, způsoby, jakými probíhá spolupráce s dalšími orgány. Dále se zabývá podmínkami, za kterých může policejní orgán omezit osobní svobodu a použit donucovacích prostředků a zbraně, jak má postupovat ...     ... více

autor: Miroslav Šteinbach, René Šlesinger, Miroslav Zimmermann, Milan Bílek, Kateřina Hlaváčová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, cena: 792 Kč   NOVINKA

Zákon o Policii České republiky, 2. vydání - Komentář

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Vyhláška č. 32/2024 Sb.,

o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu
Vyhláška stanovuje územní pracoviště Dopravního a energetického stavebního úřadu, a to v Praze, Plzni a Olomouci. Z důvodové zprávy: Územní pracoviště se stanovují s ohledem na...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 21. 2. 2024

téma:
Účetnictví nevýdělečných organizací

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci. Aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky promítají legislativní změny zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. Publikace je uceleným přehledem účetních souvztažností podle směrné účetní osnovy. Základem je maximální postižení ekonomické podstaty ...     ... více

autor: Anna Pelikánová, podle stavu k 21. 2. 2024, cena: 259 Kč   NOVINKA

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

téma:
Životní prostředí

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Jednotné environmentální stanovisko představuje jednotný podklad pro řízení o povolení záměru podle stavebního zákona a pro řízení navazující na proces posouzení vlivů na životní prostředí, a to k vyhodnocení vlivů záměru na vybrané složky životního prostředí a na životní prostředí jako celek. Integruje vyjádření, závazná stanoviska (ve „složkových“ předpisech práva životního prostředí označovaná ...     ... více

autor: Miloš Tuháček, Jitka Jelínková, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, cena: 556 Kč   NOVINKA

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Praktický komentář

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku je novým předpisem, jehož cílem je upravit postup a působnost správních orgánů při vydávání jednotného environmentálního stanoviska za účelem zajištění veřejného zájmu na ochraně životního prostředí jako celku a přispět k udržitelnému rozvoji při rozhodování v řízení o povolení záměru podle stavebního zákona nebo navazujícím řízení ...     ... více

autor: Pavel Chlíbek, Vladimír Mana, Eva Mazancová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 23. 2. 2024, cena: 539 Kč   NOVINKA

Zákon o jednotném enviromentálním stanovisku - Komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024:

Jurisprudence č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Účetní a daně č. 2/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 19. 2. 2024 do 25. 2. 2024:

32/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. února 2024 o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu

20. 2. 2024

33/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci

20. 2. 2024

34/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

20. 2. 2024

35/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. února 2024, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

22. 2. 2024

36/2024 Sb.*  

Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2024 sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

22. 2. 2024

37/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. února 2024 o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku

22. 2. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz