Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  51
 
 
zpravodajství od 18. 12. 2023 do 24. 12. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Vyhláška č. 382/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí
Povinné zveřejňování pravomocných rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů ve věci samé v Databázi rozhodnutí okresních, krajských a vrchních soudů, se odkládá z 1. 1. 2024 na 1. 7....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 12. 2023

Vyhláška č. 381/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 120/2018 Sb., o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
Novela reaguje na rozšíření okruhu osob, jimž je umožněno žádat o určení advokáta Českou advokátní komoru za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů podle zákona o advokacii (ve znění jeho...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Vyhláška č. 368/2023 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024
Novela obsahuje změny technického a formálního charakteru vyvolané zejména potřebou provedení obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání s promítnutím souvisejících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 385/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Jedná se o úpravu technického a formálního charakteru vyvolanou zejména potřebou provedení obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání s promítnutím souvisejících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Energetika

Vyhláška č. 375/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny
Novela vyhlášky obsahuje převážně úpravy technického charakteru; uvádí se do souladu příslušná ustanovení vyhlášky s aktuálně platným zněním energetického zákona a s připravovanými změnami v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Insolvence

Vyhláška č. 383/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění několik oblastí v souvislosti s procesem elektronizace justice. Jedná se o úpravu dálkového nahlížení do elektronického spisu, dálkového přístupu ke zvukovým a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024, 1. 7. 2024

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Vyhláška č. 383/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění několik oblastí v souvislosti s procesem elektronizace justice. Jedná se o úpravu dálkového nahlížení do elektronického spisu, dálkového přístupu ke zvukovým a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024, 1. 7. 2024

téma:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 371/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: zavedení komplexního přístupu k bezpečnosti vody, který je založený na posouzení a řízení rizik zahrnujících celý zásobovací řetězec (od povodí přes odběr,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 1. 2024, vybraná ustanovení 12. 1. 2026

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2023 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023 činí 42 427 Kč. (Z této průměrné mzdy se odvíjí podpora...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 20. 12. 2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 365/2023 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2023 činí 42 427 Kč (dosud 39 306 Kč). Poznámky: z této průměrné mzdy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 20. 12. 2023

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Vyhláška č. 384/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
Mění se zejména: podrobnosti provádění technických silničních kontrol, a to pokud jde o vydávání dokladů o zadržení osvědčení o registraci vozidla, v návaznosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 370/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňuje se zejména: vymezení obsahu a náležitostí registru řidičů, seznam států, které na základě vzájemnosti uznávají řidičské průkazy, způsob a vyhodnocení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 386/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Mění a doplňují se některé dopravní značky, a to zejména značky týkající se cyklistů, uživatelů elektrokoloběžek, bezpečného odstupu mezi vozidly a tzv. sdílených zón.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Protikorupční předpisy

Střet zájmů veřejných funkcionářů

Kniha je zaměřena na střet zájmů jako problém rozhodování při výkonu veřejné funkce, kdy se do kolize dostává veřejný zájem, který má veřejný funkcionář z titulu své funkce prosazovat nebo hájit, a jeho zájem soukromý. Střet zájmů vykonavatelů veřejné moci se přitom dotýká samotných základů demokratického státu, neboť potenciálně ohrožuje imperativ, aby veřejná moc sloužila všem občanům.
Na ...     ... více

autor: Jiří Kapras, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 19. 12. 2023, cena: 780 Kč   NOVINKA

Střet zájmů veřejných funkcionářů

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 387/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se okruh možných dodavatelů průkazů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě. Omezuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Sociální zabezpečení

Vyhláška č. 378/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se maximální výše úhrad za poskytování sociálních služeb, a to v reakci na zvýšení nákladů na sociální služby z důvodů inflace.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Vyhláška č. 383/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění několik oblastí v souvislosti s procesem elektronizace justice. Jedná se o úpravu dálkového nahlížení do elektronického spisu, dálkového přístupu ke zvukovým a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024, 1. 7. 2024

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 377/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění vyhlášky č. 22/2022 Sb.
Novelou se doplňuje možnost identifikace pomocí mezinárodního identifikátoru účastníka mobilní komunikační sítě (IMSI), což je nutné kvůli multi-device řešením a zpětné lokalizaci zařízení,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 376/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mimo jiné zakotvuje dlouhé číslo pro SMS v roamingu, aby bylo možné jednat s dodavateli operačních systémů na aktivaci zasílání AML SMS (lokalizace tísňové komunikace)...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Trestní předpisy

Vyhláška č. 380/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 362/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 363/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
U obou vyhlášek se odkládá účinnost předchozí novely, která měla s účinností od 1. 1. 2024 změnit minimální plochy cel a ložnic ve věznicích; účinnost se posouvá na 1. 1. 2027.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 12. 2023

Vyhláška č. 383/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění několik oblastí v souvislosti s procesem elektronizace justice. Jedná se o úpravu dálkového nahlížení do elektronického spisu, dálkového přístupu ke zvukovým a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024, 1. 7. 2024

téma:
Účetnictví nevýdělečných organizací

Změny Českých účetních standardů

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024
Provedené změny souvisí s umožněním používat pro účetnictví měnu, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích transakcí, a...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 1. 1. 2024

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Změny Českých účetních standardů

pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024
Provedené změny souvisí s umožněním používat pro účetnictví měnu, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích transakcí, a...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 1. 1. 2024

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 373/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se možnost dobrovolné registrace některých odrůd pěstovaných rostlin, které náleží k druhu uvedenému v druhovém seznamu pěstovaných rostlin podle nové přílohy č. 2 vyhlášky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 12. 2023 do 24. 12. 2023:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 15/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Účetní a daně č. 12/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 12. 2023 do 24. 12. 2023:

Částka 172/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

365.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. prosince 2023 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákoníku práce

366.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. prosince 2023 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2023 pro účely zákona o zaměstnanosti

367.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. prosince 2023 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 173/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

368.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2023, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024

Částka 174/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

369.*  

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací), ve znění vyhlášky č. 7/2014 Sb.

Částka 175/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

370.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 176/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

371.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 177/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

372.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2023 o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

373.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

374.*  

Nález Ústavního soudu  ze dne 29. listopadu 2023 sp. zn. Pl. ÚS 39/23 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky obce Stachy č. 1/2022, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Částka 178/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

375.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny

376.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů

377.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, ve znění vyhlášky č. 22/2022 Sb.

378.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

379.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 18. prosince 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 180/2023, rozeslaná dne 20. 12. 2023

384.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

Částka 179/2023, rozeslaná dne 22. 12. 2023

380.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 362/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 363/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

381.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 120/2018 Sb., o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady

382.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 403/2022 Sb., o zveřejňování soudních rozhodnutí

383.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2023, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

Částka 181/2023, rozeslaná dne 22. 12. 2023

385.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 182/2023, rozeslaná dne 22. 12. 2023

386.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

387.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění pozdějších předpisů

388.*  

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby, ve znění vyhlášky č. 230/2023 Sb.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 18. 12. 2023 do 24. 12. 2023:

Číslo 16/2023, rozeslán dne 18. 12. 2023

19.*  

TERMÍNY DAŇOVÝCH POVINNOSTÍ V ROCE 2024 (Daňový kalendář)

Číslo 17/2023, rozeslán dne 21. 12. 2023

20.   

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024

21.*  

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024

22.*  

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024

23.   

Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 5042002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024

Číslo 18/2023, rozeslán dne 22. 12. 2023

24.   

Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz