Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

51
zpravodajství od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ MZV č. 53/2018 Sb. m. s., kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
A) K Úmluvě o udělování evropských patentů Zpřesňuje se úprava vyškrtnutí kvalifikovaného zástupce ze seznamu kvalifikovaných zástupců. B) K Disciplinárnímu řádu...   celá anotace

platnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 96/1993 Sb. Oprávnění stavební spořitelny obchodovat na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty se rozšiřuje na možnost obchodovat s krytými...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Celní předpisy

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 323/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
Všechny změny se týkají příloh nařízení. Z důvodu právní jistoty zpravodajských jednotek se v příslušných ustanoveních definuje  kurz pro přepočet výslovně tak,...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 190/2004 Sb. Stávající úprava hypotečních zástavních listů se zcela nahrazuje novou úpravou tzv. krytých dluhopisů, což je širší pojem než hypoteční zástavní listy....   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Cenové předpisy

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva financí č. 295/2018 Sb., o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Vydává se seznam zboží s regulovanými cenami. Tento seznam obsahuje zboží, u něhož se uplatňují: úředně stanovené ceny (maximální ceny stanovené Ministerstvem financí - např. mléčné...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

Anotace nových předpisů

INFORMACE, možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
Toto sdělení obsahuje instrukce pro zahájení placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím služby SIPO (soustředěného inkasa plateb obyvatelstva) České pošty. Prostřednictvím SIPO je...   celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

Anotace nových předpisů

DODATEK č. 3 čj. 94112/18/7100-20118-012287, k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
U některých v pokynu vymezených důvodů se mění četnost provinění spojených s nepodáním kontrolního hlášení, které opravňují plátce DPH k podání žádosti svému...   celá anotace

účinnost: 20. 12. 2018


Ministerstvo financí zveřejnilo úplné znění svého pokynu, do kterého jsou již zapracovány změny provedené dodatkem č. 3 čj. 94112/18/7100-20118-012287, jeho znění a anotaci najdete zde .    celá anotace

účinnost: 20. 12. 2018

INFORMACE, jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
Tato informace obsahuje instrukce pro zaplacení daně z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa, označovaného též jako tzv. Mini One Stop Shop (MOSS).    celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 306/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Výčet náležitostí, které musí zaměstnavatel měsíčně zaznamenávat do mzdového listu zaměstnance , se doplňuje o povinné pojistné z úhrnu zúčtovaných mezd. Při stanovení základu daně z příjmů...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

Anotace nových předpisů

INFORMACE, jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019
Tato informace obsahuje: instrukce pro zaplacení daně finančnímu úřadu, a to bezhotovostně nebo v hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky typu „A“, specifika pro placení...   celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

INFORMACE čj. MF-1522/2018/2502-11, seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků.    celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

INFORMACE, seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění
Mění se seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, vč....   celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

INFORMACE, přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů
Tato informace obsahuje přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů.    celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

TÉMA

Energetika

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 297/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
Úvodem: podle zákona o podporovaných zdrojích energie se podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů nevztahuje na elektřinu z obnovitelných zdrojů vyrobenou výrobcem elektřiny z...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, ...

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Výslovně se doplňuje, že i agent pro zajištění (viz nový § 20 a § 20a zákona o dluhopisech) je zajištěným věřitelem. Vkládá se nový § 374b, který řeší pohledávky z nepreferovaných...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, exekuční řád, ...

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se obecné pravidlo, že krycí portfolio nelze postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí, ledaže jde o dluhy, k jejichž krytí toto krycí portfolio slouží. Upřesňuje se ustanovení...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 316/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k tomu, že od roku 2016 dochází k výraznému nárůstu výše platové základny představitelů státní moci, který je umocněn i vlivem zvyšování průměrné mzdy v nepodnikatelské...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

SDĚLENÍ MPSV č. 317/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2019 platovou základnu pro určení platu představitelů státní moci a některých státních orgánů ve výši 76 245 Kč.    celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 318/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2019 platovou základnu pro určení platu státních zástupců ve výši 82 344,60 Kč.    celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 304/2018 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Mění, resp. ruší a nově se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nové nařízení vlády obsahuje dvě stupnice, z nichž ve druhé je oproti první...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 319/2018 Sb., o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje pro rok 2019 platovou základnu pro určení platu soudců ve výši 91 494 Kč.    celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

TÉMA

Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, výrobky - technické požadavky, bezpečnost, …

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela rozšiřuje informační povinnosti poskytovatelů nebo zprostředkovatelů vůči spotřebiteli; mj. pro případ, kdy má být výše zápůjční úrokové sazby spotřebitelského úvěru jiného než...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Ochrana zdraví

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
Tato vyhláška upravuje: mezní hodnoty hlukových ukazatelů, a jejich výpočet pro hluk vytvářený silniční, železniční a leteckou dopravou a hluk pocházející ze zařízení upravených zákonem...   celá anotace

účinnost: 20. 12. 2018

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Doplňuje se oprávnění České národní banky uložit pojišťovně nebo zajišťovně přiměřený dodatečný kapitálový požadavek v případě, že tuzemská pojišťovna, tuzemská zajišťovna,...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Správní poplatek za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti se stanoví ve výši 1000 Kč za každý vzdělávací program. Banky se sídlem v České...   celá anotace

účinnost: 4. 1. 2019

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí č. 311/2018 Sb., o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 činí 31 225 Kč. (Z této průměrné mzdy se odvíjí podpora...   celá anotace

platnost: 20. 12. 2018

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 321/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a na výživu pozůstalých podle...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
Mění se zejména: struktura základních nástrojů (normativů) pro transfer finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtů škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi nebo...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

VYHLÁŠKA č. 300/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
Mění se vzory tiskopisů dokladů o základním, středním a vyšším odborném vzdělání. Zásadní změny se přitom týkají vzorů, které souvisí se zavedením povinnosti žáků konat 3 zkoušky společné...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Sociální zabezpečení

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 309/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zjednodušuje se správní řízení o změně způsobu výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi v případech, kdy se jedná pouze o změnu způsobu výplaty dávky. Prvním úkonem je vydání písemného...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 320/2018 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Toto nařízení vlády stanoví měsíční částky pro účely výpočtu příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory v roce 2019.    celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ MZV č. 52/2018 Sb. m. s., o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
Dodatkový protokol řeší opatření, která je potřeba učinit na národní úrovni v oblastech:  podplácení tuzemských rozhodců, přijímaní úplatků tuzemskými rozhodci, ...   celá anotace

platnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Vnitřní správa

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 314/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Obec Těšetice se vypouští ze seznamu matričních úřadů; obce Těšetice a Ústín (pro nějž dosud byly Těšetice příslušným matričním úřadem) se zařazují do správního obvodu matričního úřadu...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Zdravotní pojištění

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 301/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Velmi rozsáhle se aktualizuje seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami a s pravidly pro jejich vykazování.    celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Zdravotnická povolání

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 324/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů
Toto nařízení vlády upravuje výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a to konkrétně za: zkoušku po ukončeném vzdělávání v základním kmeni, atestační zkoušku, ...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 325/2018 Sb., o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních
Toto nařízení vlády upravuje výši úhrad za atestační a aprobační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných nelékařských odborných pracovníků ve zdravotnictví.    celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 296/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Novela vyhlášky odstraňuje převažující část nedostatků v dosavadní právní úpravě a přispívá ke spravedlivějšímu a přesnějšímu stanovení výše náhrady za skutečně vzniklé škody způsobené...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019, vybraná ustanovení 1. 7. 2019

VYHLÁŠKA č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Nová vyhláška reaguje na aktuální potřeby lesnického hospodaření v souvislosti s měnícími se přírodními podmínkami v důsledku klimatické změny. Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: ...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

VYHLÁŠKA č. 299/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
Stanoví se minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů určených k produkci základního a certifikovaného osiva čiroku Sorghum bicolor od zdrojů kontaminujícího pylu čiroku halepského...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018:

Mzdová účetní č. 12/2018
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 12/2018
vydává: Anag, spol. s r. o.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Trestní právo č. 4/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 6/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek - výběr z rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva č. 4/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 15/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018:

Částka 147/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

294.*  

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2018, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.

295.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 7. prosince 2018 o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

Částka 148/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

296.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

297.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba

Částka 149/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

298.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2018 o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

299.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 150/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

300.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.

Částka 151/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

301.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

302.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 11. prosince 2018 o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

Částka 152/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

303.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

304.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2018, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

305.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 153/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

306.   

ZÁKON ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

307.   

ZÁKON ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

308.*  

ZÁKON ze dne 5. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

309.   

ZÁKON ze dne 4. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

Částka 154/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

310.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech

311.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. prosince 2018 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

312.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2018 o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC

313.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 13. prosince 2018 o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)

Částka 155/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

314.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

315.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2018 o strategickém hlukovém mapování

Částka 156/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

316.   

ZÁKON ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

317.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. prosince 2018 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

318.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. prosince 2018 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

319.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 14. prosince 2018 o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 157/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

320.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. prosince 2018, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

321.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

322.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

323.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

324.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

325.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018:

Částka 35/2018, rozeslaná dne 20. 12. 2018

52.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci

53.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 17. 12. 2018 do 23. 12. 2018:

Číslo 11/2018, rozeslán dne 20. 12. 2018

15.   

Přehled druhů daní a jejich částí, o nichž finanční úřady vedou osobní daňové účty a na jejichž příslušné bankovní účty jsou přijímány platby od daňových subjektů

16.   

Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

17.   

Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa

18.   

Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2019

19.   

D O D A T E K č. 3 GFŘ č.j.: 94112/18/7100-20118-012287 k pokynu GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

20.   

Pokyn GFŘ-D-29 č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287 a dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287 1)

21.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle ust. § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

22.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz