Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  38
 
 
zpravodajství od 18. 9. 2023 do 24. 9. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 358/1992 Sb. Novela stanoví,  že notář na žádost oprávněné osoby sepíše notářský zápis o hlasování o přijetí restrukturalizačního plánu podle zákona o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Zákon č. 277/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Třicetileté trvání ochranných práv se nově vztahuje také k odrůdám chřestu a květinových cibulí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2023

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 278/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Změny se týkají cestovního zdravotního pojištění cizince při pobytu nad 90 dnů. Mimo jiné se zvyšuje minimální limit sjednaného pojistného plnění ze zdravotního pojištění cizince na 400 000 EUR...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 9. 2023

Nařízení vlády č. 282/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
Znalost českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu lze nově prokázat také zkouškou z českého jazyka konanou dle vyhlášky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

Vyhláška č. 289/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
S ohledem na vývoj mezinárodní situace se zpřesňuje seznam tzv. bezpečných zemí původu, mezi které se nově zařazuje Arménie a Velká Británie a Severní Irsko; ze seznamu se vyřazuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  Opravu základu daně nelze provést nejen u plnění, které není jako pohledávka zahrnuto do schváleného reorganizačního plánu v případě reorganizace, ale rovněž také u plnění,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Daně z příjmů

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
 Předmětem daně z příjmů ze závislé činnosti není plnění poskytované v podobě paušální částky na náhradu nákladů spojených s výkonem práce z jiného místa dohodnutého se zaměstnavatelem, než...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Za daňově uznatelný výdaj se ve stanovených případech považuje také pohledávka za dlužníkem, který je v preventivní restrukturalizaci, pokud je pohledávka přímo dotčena restrukturalizačním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Energetika

Vyhláška č. 280/2023 Sb.,

o podmínkách výkonu činností energetických specialistů
Několik novelizací zákona o hospodaření energií vedlo k tomu, že dosavadní vyhláška přestala vyhovovat aktuálním podmínkám; dosavadní vyhláška se proto k 1. 11. 2023 zrušuje a nahrazuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2023

téma:
Insolvence

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 182/2006 Sb. V zájmu potenciálního střetu zájmů se stanoví, že insolvenční správce je z insolvenčního řízení nově vyloučen tehdy, jestliže v posledních 3...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

Zákon č. 284/2023 Sb.,

o preventivní restrukturalizaci
Zcela nový zákon stanovuje pravidla pro preventivní restrukturalizaci, kterou se rozumí postup, který směřuje k předejití úpadku a k zachování nebo obnově...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vláda je nově oprávněna v době trvání nouzového stavu na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu nařídit zaměstnavateli, služebnímu orgánu nebo služebnímu funkcionáři uložení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Pokud žalující zaměstnanec uvede skutečnosti dostatečně odůvodňující závěr, že mu žalovaný zaměstnavatel dal výpověď nebo s ním okamžitě zrušil pracovní poměr kvůli tomu, že zaměstnanec...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se položky 9a, 22 a 23 sazebníku soudních poplatků, a to ve věcech preventivní restrukturalizace, resp. týkající se restrukturalizačního řízení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Obecná část zákona o zvláštních řízeních soudních se použije také na řízení o preventivní restrukturalizaci (speciální pravidla – o průběhu řízení, o doručování, o rozhodování atd. – jsou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mimořádným opatřením při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku je také příkaz (vlády) zaměstnavateli, služebnímu orgánu nebo služebnímu funkcionáři nařídit ve stanoveném rozsahu výkon práce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 278/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti se zavedením registru zdravotního pojištění cizinců se Česká kancelář pojistitelů pověřuje vedením a správou tohoto registru.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 9. 2023

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 277/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V položce 88 sazebníku správních poplatků se doplňuje poplatek za přijetí žádosti o evidenci klonu registrované odrůdy révy nebo chmelu, a to ve výši 500 Kč.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2023

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění a doplňují se položky 9a, 22 a 23 sazebníku soudních poplatků, a to ve věcech preventivní restrukturalizace, resp. týkající se restrukturalizačního řízení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Některé změny: Státní úřad inspekce práce je oprávněn zakázat nebo omezit výkon “další dohodnuté práce přesčas ve zdravotnictví” vykonávané podle nového § 93a zákoníku práce, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2029

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
S ohledem na blízký vztah k insolvenčnímu řízení se i na řízení o veřejné preventivní restrukturalizaci aplikuje úprava v § 111 zákona o mezinárodním právu soukromém.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 291/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny patří: změna podmínek pro realizaci a ukončování studia pedagogiky pro učitele 2. stupně základní školy a učitele střední školy, zvýšení rozsahu studia...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zpřesňuje se výčet informací o služebním poměru, se kterými musí bezpečnostní sbor písemně seznámit občana před jeho přijetím do služebního poměru. Hlavní změnou je zcela nová úprava...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Sociální pojištění

Nařízení vlády č. 286/2023 Sb.,

o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 40 638 Kč, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022 činí 1,0819. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Státní služba

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Nově je povinnou součástí rozhodnutí o přijetí do služebního poměru také informace o výši jednotlivých složek platu. Za účelem zvýšení transparentnosti a předvídatelnosti ve služebních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

téma:
Zákoník práce

Zákon č. 281/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
Novela zákoníku práce poměrně významně posiluje práva zaměstnanců. Přibližuje režim takzvaných “dohodářů” více režimu zaměstnanců v klasickém pracovním poměru a dává jim více práv. Snaží se také o vstřícné kroky směrem ke slaďování pracovního a soukromého života zaměstnanců. Reaguje na fenomén postcovidové doby, pro niž je typická práce z domova, a zpřesňuje v tomto ohledu některé dosavadní nejasnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024, 1. 1. 2029

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 285/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zdravotní pojišťovny jsou povinny na žádost bezplatně poskytnout informace získané při výběru pojistného odvolacímu orgánu nebo soudu též v případě, vedou-li tyto orgány restrukturalizační...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 9. 2023

Nařízení vlády č. 288/2023 Sb.,

o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
Vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, se stanoví ve výši 15 440 Kč na kalendářní měsíc.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 277/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 219/2003 Sb. Mezi hlavní změny patří zejména: zavedení možnosti dobrovolné registrace některých odrůd, které jsou uváděny do oběhu rozmnožovacího materiálu,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2025, 1. 1. 2026

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 279/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů
Mění se určení sídla obvodního báňského úřadu pro území krajů Libereckého a Vysočina, je jím Obvodní báňský úřad Hradec Králové.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 9. 2023

Vyhláška č. 283/2023 Sb.,

o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
Hlavním důvodem přijetí této vyhlášky je nastavit podmínky, při jejichž splnění bude možné bezpečně nakládat se znovuzískanou asfaltovou směsí nebo znovuzískaným penetračním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 9. 2023 do 24. 9. 2023:

Školní poradenství v praxi č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 3/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Účetní a daně č. 9/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 9. 2023 do 24. 9. 2023:

Částka 129/2023, rozeslaná dne 19. 9. 2023

276.*  

ZÁKON ze dne 13. července 2023 o zrušení obsoletních právních předpisů

Částka 130/2023, rozeslaná dne 19. 9. 2023

277.   

ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

278.   

ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

279.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů

Částka 131/2023, rozeslaná dne 19. 9. 2023

280.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2023 o podmínkách výkonu činností energetických specialistů

Částka 132/2023, rozeslaná dne 19. 9. 2023

281.   

ZÁKON ze dne 12. září 2023, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

282.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 30. srpna 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.

Částka 133/2023, rozeslaná dne 22. 9. 2023

283.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. září 2023 o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem

Částka 134/2023, rozeslaná dne 22. 9. 2023

284.   

ZÁKON ze dne 23. srpna 2023 o preventivní restrukturalizaci

285.   

ZÁKON ze dne 23. srpna 2023, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 135/2023, rozeslaná dne 22. 9. 2023

286.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. září 2023 o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024

287.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 13. září 2023 o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu

288.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. září 2023 o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024

289.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.

290.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 18. září 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023

Částka 136/2023, rozeslaná dne 22. 9. 2023

291.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. září 2023, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz