Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  21
 
 
zpravodajství od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Zmírnění dopadů koronavirové epidemie

K překonání následků nouzového stavu již byla přijata řada zákonů, rozhodnutí a ministerských pokynů, a začíná být obtížné udržet si v nich orientaci. Proto určitě uvítáte, že všechno průběžně sledujeme a přehledně shrnujeme zde.
 

Nové právní předpisy a odborné publikace
Nezaměřujeme se pouze na „koronavirovou“ legislativu, ale sledujeme veškeré další legislativní dění – nové právní předpisy opatřujeme stručnou anotací, zatřiďujeme je do jednotlivých témat, a tím usnadňujeme vaši orientaci v legislativě. Sledujeme také nové odborné publikace (Wolters Kluwer, Leges, C. H. Beck a další). Všechno najdete v následujících tematických rubrikách. Každý týden.
 

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání

Publikace se zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitých věcí podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Všechna ustanovení tohoto zákona jsou vysvětlena a na konkrétních příkladech je uvedeno, jak správně uplatnit daň z přidané hodnoty.
Blíže k obsahu publikace
Jsou vysvětleny situace, které mohou nastat např. při stanovení obratu osoby ...     ... více

autor: Ing. Zdeněk Kuneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, cena: 369 Kč   NOVINKA

DPH v tuzemsku zaměřeno na nemovité věci a výstavbu, 2. vydání
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Informace k daňové uznatelnosti nákladů na povinné testy na COVID-19

U zaměstnavatele Náklady na povinný test na COVID-19 zaměstnanců jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákoníku práce. Jedná se tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písm. p) zákona o daních z příjmů. Na straně zaměstnanců jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon ...     ... více

Ministerstvo financí ČR

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ÚZ č. 1375 - Daňový řád, Prominutí daní a dalších náležitostí, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Publikace obsahuje všechna rozhodnutí Ministerstva financí vydaná v souvislosti s koronavirovou epidemií – prominutí daní a jejich příslušenství, prominutí záloh na daň a správních poplatků, prominutí úroku z prodlení a prominutí DPH. Dále je zde aktuální znění daňového řádu, zákona o Finanční správě, zákona o daňovém poradenství a zákona o mezinárodní spolupráci a pomoci; vše včetně příslušných vyhlášek pokynů, sdělení a rozhodnutí MF a GFŘ.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 5. 2020, cena: 155 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1375 - Daňový řád, Prominutí daní a dalších náležitostí, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti
TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů

 

Právní předpisy, které se dají zařadit do oblastí pokrývaných edicí ÚZ jsou zařazeny v příslušných tématech (například z. č. 248/2020 Sb. najdete v tématu Pracovněprávní předpisy). Ostatní předpisy jsou uvedeny zde:

 

Zákon č. 249/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
Některé kompetence Národní sportovní agentury v oblasti finanční podpory sportu ze státního rozpočtu mělo podle zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, vykonávat do konce roku 2020...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 5. 2020

Zákon č. 247/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
Zákon chrání pořadatele kulturních akcí , které se nemohly uskutečnit kvůli koronavirové epidemii: do 31. října 2021 se zavádí ochranná doba , ve které pořadatelé nemusí vracet peníze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 5. 2020

TÉMA

Obchodní korporace

 

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům pružněji reagovat na vnější vlivy.
Podrobněji k obsahu publikace
Zákon o obchodních korporacích a společně s ním i ...     ... více

autor: JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, cena: 429 Kč   NOVINKA

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání
TÉMA

Ochrana zdraví

 

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví

Publikace obsahuje především podstatně novelizovaný zákon o ochraně veřejného zdraví, který kromě několika menších novel obsahuje i zásadní novelu k 1. 5. 2020 (129 změn). Nově je zařazen zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním. Dále je zde zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a kompletní prováděcí vyhlášky ke všem zákonům. Některá ustanovení týkající se bezpečnosti práce jsou obsažena v ÚZ Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 5. 2020, cena: 98 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1376 - Ochrana zdraví
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 248/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Zákonem č. 191/2020 Sb. (dále „lex covid justice“) bylo přijato pravidlo, že k podanému věřitelskému insolvenčnímu návrhu, který byl podán v období od 24. 4. do 31. 8. 2020, se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 5. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Nařízení vlády č. 251/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
Cenu za nejlepší realizovaný projekt prevence kriminality na místní úrovni mohou nově získat i střediska Probační a mediační služby, národního kola Evropské ceny prevence...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 252/2020 Sb.,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Od 1. července 2020 je (pro účely stanovení rozhodného příjmu) podle: § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 22. 5. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Nezávislost soudní moci

Sborník obsahuje deset textů významných ústavněprávních odborníků, které pojednávají o nezávislosti soudní moci v minulosti i v její současné podobě a o rizicích, jimž bývá vystavena. Čtenář tak dostává základní informaci nejen o nejdůležitějších zárukách nezávislosti soudů a soudců, ale také o způsobech, jakými bývají tyto záruky v různých zemích prolamovány. Se znalostí těchto skutečností je ...     ... více

autor: Vojtěch Šimíček, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, cena: 280 Kč   NOVINKA

Nezávislost soudní moci

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců

Existuje řada povolání, která tíhnou ke stresu a k syndromu vyhoření. Do této skupiny patří také soudci. Z toho vyvstává celá řada otázek pro oblast justice. Především zda stres ovlivňuje výkon funkce soudce, a pokud ano, pak do jaké míry, a za jakých podmínek může způsobit jeho vyhoření.
Dále jaká lze z pohledu Ministerstva spravedlnosti, soudního managementu a zejména soudců samotných ...     ... více

autor: Pavel Vrcha, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 22. 5. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Stres a (syndrom) vyhoření u soudců
TÉMA

Trestní předpisy

 

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu č. 253/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
Ústavní soud vydal toto stanovisko: trestní soud v řízení o povolení obnovy jako mimořádném opravném prostředku neporuší právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 22. 5. 2020

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 5. 2020 do 24. 5. 2020:

Částka 91/2020, rozeslaná dne 19. 5. 2020

247.   

ZÁKON ze dne 13. května 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

248.   

ZÁKON ze dne 13. května 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele

249.   

ZÁKON ze dne 13. května 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

250.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. května 2020 o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Částka 92/2020, rozeslaná dne 22. 5. 2020

251.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

252.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 18. května 2020, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

253.   

SDĚLENÍ Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz