Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  12
 
 
zpravodajství od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Autorské právo, průmyslová práva

Autorské právo a práva související, 3. vydání

Soubornou vysokoškolskou učebnici autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů autorského práva a práva závazkového, jež nabývají stále více na důležitosti především z důvodu rozvoje technologie kopírování a digitálního prostředí.
Třetí vydání reaguje na vývoj ...     ... více

autor: Jiří Srstka, Jan Barták, Tomáš Dobřichovaký, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 19. 3. 2024, cena: 760 Kč   NOVINKA

Autorské právo a práva související, 3. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

Komentář přináší nový pohled na fungování Nejvyššího kontrolního úřadu. Vychází z nejnovější judikatury českých soudů i mezinárodního kontextu působení vrcholných auditních orgánů. Autoři současně v knize přinášejí přesahy do práva trestního, správního, ústavního i evropského. Analyzují rovněž konkrétní kontrolní procesy zavedené postupně do praxe nezávislé státní kontrolní činnosti v průběhu ...     ... více

autor: Viktor Šmejkal, Ľubomír Majerčík, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 19. 3. 2024, cena: 2 190 Kč   NOVINKA

Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Komentář

týdenní novinky v rámci tématu:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Obsah knihy nejlépe vystihuje úryvek z autorova úvodu ke knize:
„V této práci se budu snažit nalézt odpověď na otázku: ,Co a jak brání a co napo­máhá úspěšnému naplňování cílů místních programů integrace obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit?´ Abych na ni mohl odpovědět, potřebuji znát právě ony faktory a jejich roli pro integraci obcí a jejich sociálně vyloučených lokalit. A ještě před ...     ... více

autor: Jan Vašat, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 3. 2024, cena: 435 Kč   NOVINKA

Úspěšnost integračních programů v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský zákoník

Inominátní a smíšené smlouvy

Publikace se zabývá otázkou v praxi velmi často uzavíraných nepojmenovaných smluv, které jsou sice občanským zákoníkem připuštěny, ale nejsou zvláště jako typ smlouvy upraveny. Zaměřuje se na určitá specifika uzavírání těchto smluv. Pozornost je dále věnována i smlouvám smíšeným, které stojí na pomezí pojmenovaných a nepojmenovaných smluv.
Autor podrobuje rozboru nejčastěji uzavírané ...     ... více

autor: Jan Šidlo, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 3. 2024, cena: 374 Kč   NOVINKA

Inominátní a smíšené smlouvy

týdenní novinky v rámci tématu:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Praktikum je zaměřeno na individuální i kolektivní pracovní právo, zabývá se i právní úpravou zaměstnanosti.
Ve třetím vydání je praktikum aktualizováno v souvislosti s novelizacemi zákoníku práce od 1. 1. 2024 a reaguje i na vývoj soudní judikatury a problémy aplikační praxe.
Jednotlivé kapitoly jsou přehledně rozděleny na dvě části. První část obsahuje krátký úvod s předestřením vybraného ...     ... více

autor: Petr Podrazil, Tomáš Tintěra, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 3. 2024, cena: 380 Kč   NOVINKA

Praktikum pracovního práva, 3. vydání

Abeceda personalisty 2024

Tato unikátní průřezová příručka je určena všem uživatelům, kteří se v praxi zabývají personalistikou, tedy nejen personalistům, ale např. i manažerům, podnikovým právníkům, vedoucím zaměstnancům na všech stupních řízení, účetním, asistentům, odborovým funkcionářům či majitelům firem.
Čtenář získá prakticky a přehledně vysvětlené informace z oblasti ochrany osobních údajů, zejména ...     ... více

autor: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 3. 2024, cena: 769 Kč   NOVINKA

Abeceda personalisty 2024

Personalistka, 7. vydání

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů. Zapracovány jsou změny účinné k 1. 1. 2024 a 1. 7. 2024.

Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe týkající se všech pracovněprávních vztahů (včetně významných změn u dohodářů) od jejich vzniku, přes změny až ke skončení. Nezapomínají ani na ...     ... více

autor: Alena Chládková, Petr Bukovjan, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 3. 2024, cena: 1 095 Kč   NOVINKA

Personalistka,  7. vydání

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 67/2024 Sb.,

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2024 do 30. dubna 2025 částka 43 341 Kč (dosud 40 353 Kč). ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 21. 3. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Správní právo procesní, 7. vydání

Vysokoškolská učebnice vykládá čtivou a přístupnou formou obecnou část správního práva procesního.
Kniha ve svém již sedmém vydání reaguje na novelizace správního řádu, zprostředkovává také další vývoj judikatury správních soudů a Ústavního soudu v této oblasti. Text obsahuje zásadní rozhodnutí těchto soudů i závěry Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu k některým procesním ...     ... více

autor: Eva Horzinková, Vladimír Novotný, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 3. 2024, cena: 620 Kč   NOVINKA

Správní právo procesní, 7. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

Efektivní obhajoba

Hlavním cílem publikace „Efektivní obhajoba“ je přiblížit strategii úspěšné a efektivní obhajoby, která bude mít přínos především pro denně aplikované právo.
Autor se na problematiku obhajoby dívá prizmatem obhájce, kterým býval, ale též pohledem státního zástupce, který se s různými formami obhajoby setkává denně. Autor se snaží popsat jakési „best-case scenario“ a upozornit na možné nešvary ...     ... více

autor: Jakub Sivák, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 22. 3. 2024, cena: 374 Kč   NOVINKA

Efektivní obhajoba

týdenní novinky v rámci tématu:
Ukrajina

Nařízení vlády č. 63/2024 Sb.,

o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou
Dnem 31. 3. 2024 pozbývá podle svého § 4 odst. 2 platnosti nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 62/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
Touto novelou nařízení vlády se provádí dílčí úpravy požadavků na dobrý zemědělský a environmentální stav půdy, na jejichž plnění je vázáno poskytování dotací. Změny přitom vychází...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024, 1. 1. 2025, 1. 1. 2026

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024:

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Školní poradenství v praxi č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro školní jídelny č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Řízení školy č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro školní družiny č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Praktická personalistika č. 3-4/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Účetní a daně č. 3/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 18. 3. 2024 do 24. 3. 2024:

62/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

19. 3. 2024

63/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. března 2024 o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou

19. 3. 2024

64/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2023 sp. zn. I. ÚS 1534/23 o nároku poškozeného v trestním řízení na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním postupem

19. 3. 2024

65/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie

19. 3. 2024

66/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 14. března 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

21. 3. 2024

67/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 11. března 2024 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

21. 3. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz