Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  8
 
 
zpravodajství od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

 
TÉMA

Cenové předpisy

Anotace nových předpisů

Výměr MF č. 03/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Mění se maximální ceny stanovených mléčných výrobků při jejich prodeji žákům, kteří plní povinnou školní docházku.    celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Daňová evidence, teorie a praxe, 2. vydání

Odborná publikace se zabývá problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob. Vymezuje základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami dle zákona o účetnictví) dle ustanovení zákona o daních z příjmů.
Vysvětluje postup při zahájení podnikatelské činnosti, otevření daňové evidence, postup při zachycení příjmů a výdajů v ...     ... více

NOVINKA
autor: Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019

Cena: 169 Kč

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1302 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

ÚZ č. 1302 - Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

Publikace obsahuje podstatně novelizovaný insolvenční zákon ve znění k 1. 6. 2019; ke stejnému datu nabývají účinnosti také změny zákona o insolvenčních správcích a exekučního řádu, který je do publikace nově zařazen; nově je zařazen také zákon o veřejných dražbách (zákon o ochraně hospodářské soutěže byl přesunut do společného tématu s veřejnými zakázkami). V souvislosti se změnami insolvenčního zákona se budou měnit také některé vyhlášky, jejichž vyhlášení se dá očekávat koncem května 2019.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 2. 2019

Cena: 149 Kč

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 54/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní právní úprava neobsahovala ustanovení, které by umožnilo nabízet nepotřebný majetek státu fyzickým a právnickým osobám z jednoho veřejnosti přístupného místa (internetových stránek)....   celá anotace

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Zákon o obecní policii. Komentář, 2. vydání

Komentář k zákonu o obecní policii vychází ve druhém vydání. Reaguje na změny v právní úpravě nastalé v důsledku všech provedených novelizací zákona. Současně je zohledněn nárůst související judikatury, doplněn je i přehled souvisejících právních předpisů vztahujících se k činnosti obecné policie. Výklad komentáře usnadňuje odborné i laické veřejnosti dobrou orientaci v zákoně a v souvislostech ...     ... více

NOVINKA
autor: Vetešník, Jemelka, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 2. 2019

Cena: 1 290 Kč

Anotace nových předpisů

NÁLEZ Ústavního soudu č. 56/2019 Sb., sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města
V níže uvedené vyhlášce Ústavní soud zrušil tento text: “Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek, být v rozporu s ochranou veřejné zeleně nebo narušovat estetický vzhled města, je dle...   celá anotace

platnost: 21. 2. 2019

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, plat a některé náležitosti státních zástupců, plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci, některých státních orgánů a poslanců EP. Texty všech předpisů odpovídají stavu k 1. lednu 2019 včetně některých změn zejména v oblasti odměňování příslušníků bezpečnostních sborů. Nové je nařízení vlády se stupnicí základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2019.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 2. 2019

Cena: 69 Kč

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci služebního úřadu. Dále jsou obsažena také příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě. S touto publikací souvisí ÚZ č. 1306 Státní služba (vyjde 4. 3.), které bude obsahovat text zákona o státní službě po velké novele k 1. 3. 2019, a všechny další předpisy pro státní službu (úřednická zkouška, obory státní služby, placené překážky a další).

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 2. 2019

Cena: 79 Kč

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

Zákon o právu shromažďovacím - Praktický komentář

Zákon o právu shromažďovacím - Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, od autorů Kateřiny Jamborové a Jana Potměšila vychází z aplikačních zkušeností autorů při poskytování poradenství obcím a Policii České republiky, a to v terénu, správním řízení i v soudním řízení správním, jakož i z komunikace se svolavateli i účastníky shromáždění.
Komentář by měl být praktickým návodem pro všechny ...     ... více

NOVINKA
autor: Kateřina Jamborová, Jan Potměšil, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019

Cena: 420 Kč

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

ÚZ č. 1303 - Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších činitelů, 2019

Publikace obsahuje soubor předpisů upravujících služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů, plat a některé náležitosti státních zástupců, plat a další náležitosti soudců, představitelů státní moci, některých státních orgánů a poslanců EP. Texty všech předpisů odpovídají stavu k 1. lednu 2019 včetně některých změn zejména v oblasti odměňování příslušníků bezpečnostních sborů. Nové je nařízení vlády se stupnicí základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2019.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 2. 2019

Cena: 69 Kč

TÉMA

Státní služba

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

ÚZ č. 1304 - Odměňování státních zaměstnanců, 2019

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně nového nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení a novelizovaného nařízení o platových poměrech státních zaměstnanců. Aktuální znění nařízení o katalogu správních činností a pravidlech pro organizaci služebního úřadu. Dále jsou obsažena také příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě. S touto publikací souvisí ÚZ č. 1306 Státní služba (vyjde 4. 3.), které bude obsahovat text zákona o státní službě po velké novele k 1. 3. 2019, a všechny další předpisy pro státní službu (úřednická zkouška, obory státní služby, placené překážky a další).

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 2. 2019

Cena: 79 Kč

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

Účetní případy pro praxi 2019

Účetní případy pro praxi 2019

Potřebujete získat praxi při řešení různých účetních operací? Kniha nabízí vybrané účetní případy z praxe podnikatelského subjektu členěné podle jednotlivých účtových skupin. U každé účtové skupiny jsou uvedeny základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné účetní případy, které mohou být nápomocny při řešení konkrétních problémů, které účetní ...     ... více

NOVINKA
autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 21. 2. 2019

Cena: 299 Kč

TÉMA

Zdravotní služby

Medicínské právo. 2. vydání

Medicínské právo. 2. vydání

Učebnice medicínského práva podává systematický přehled, ale i výklad základních právních institutů a právních vztahů regulujících poskytování zdravotních služeb, resp. zdravotní péče v České republice.
Zaměřuje se především na oblast autonomie pacienta a její limitace při poskytování zdravotní péče, informovaný souhlas a odmítnutí péče, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, ...     ... více

NOVINKA
autor: Jolana Těšinová, Tomáš Doležal, Radek Policar, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 2. 2019

Cena: 890 Kč

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 2. 2019 do 24. 2. 2019:

Částka 20/2019, rozeslaná dne 21. 2. 2019

51.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 21/2019, rozeslaná dne 21. 2. 2019

52.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 18. února 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %

53.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 7. února 2019 o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

Částka 22/2019, rozeslaná dne 21. 2. 2019

54.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů

55.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 14. února 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

56.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. PL. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz