Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  47
 
 
zpravodajství od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Autorské právo a práva související, 2. vydání

Druhé aktualizované vydaní souborné vysokoškolské učebnice autorského práva a práv souvisejících sestavil kolektiv renomovaných odborníků z vysokých škol i aplikační praxe. Předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti.
Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském ...     ... více

autor: Jiří Srstka a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 20. 11. 2019, cena: 590 Kč   NOVINKA

Autorské právo a práva související, 2. vydání
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

NÁLEZ Ústavního soudu č. 303/2019 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud zrušil změnu zákona o daních z příjmů, která měla být s účinností dnem 1. 1. 2020 provedena zákonem č. 125/2019 Sb. (viz anotaci ), a to, že...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 11. 2019

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

VYHLÁŠKA č. 301/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.
Doplněním ustanovení odstavce 6 do § 69 vyhlášky je účinně reagováno na situaci nastalou při zápisech práv do katastru nemovitostí na základě evropských dědických osvědčení, kdy zejména německé...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Vydání monografie Procesní postavení osoby neznámého pobytu – ve světle nařízení Brusel I bis souvisí s nárůstem případů uzavírání smluv mezi občany různých členských států, a tedy nárůstu počtu soudních řízení s cizím prvkem. Početná skupina soudních sporů je přitom vedena právě proti žalovaným neznámého bydliště.
Autorka ve své přehledné monografii vysvětluje nejen úpravu Nařízení Brusel I ...     ... více

autor: Pavlína Uhlířová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, cena: 220 Kč   NOVINKA

Procesní postavení osoby neznámého pobytu

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

Publikace je první ucelenou prací u nás, která podrobně zkoumá stejnojmenný právní institut. Procesní legitimace uspokojivě vysvětluje situace, kdy v řízení vystupuje svým vlastním jménem osoba ohledně práva či povinnosti náležející jiné osobě. Pozornost je věnována zejména vysvětlení pojmu procesní legitimace, její povaze a zdrojům, postavení procesně legitimovaného a nositele práv a povinností, ...     ... více

autor: Petr Coufalík, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 22. 11. 2019, cena: 290 Kč   NOVINKA

Procesní legitimace v civilním sporném řízení

NÁLEZ Ústavního soudu č. 302/2019 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud nevidí důvod k tomu, aby v případech výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám , byla jako tarifní hodnota použita částka...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 11. 2019

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 300/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify státních zaměstnanců. Rozšiřuje se výčet činností, za které náleží zvláštní příplatek, a to o některé činnosti na úseku sociálního pojištění. Mění se: ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 300/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšují se platové tarify zaměstnanců ve veřejných službách a správě a současně se mění rozřazení těchto zaměstnanců do jednotlivých skupin platových tarifů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 299/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
Novela tohoto nařízení vlády je reakcí na zásadní legislativní změny v zákoně o investičních pobídkách, provedené zákonem č. 210/2019 Sb., který dal vládě možnost, aby sama svým nařízením...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

VYHLÁŠKA č. 307/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam úseků pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku. Stanoví se vzory roční, měsíční a desetidenní dálniční známky pro rok 2020.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

NÁLEZ Ústavního soudu č. 302/2019 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud nevidí důvod k tomu, aby v případech výkonu funkce opatrovníka ustanoveného soudem účastníku řízení, jehož pobyt není znám , byla jako tarifní hodnota použita částka...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 11. 2019

TÉMA

Zdravotní služby

 

VYHLÁŠKA č. 304/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení požadavku na personální zabezpečení: protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby, ambulantní péče na pracovišti skiagrafie.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

Publikace komplexně vykresluje problematiku ochrany osobních údajů, zejména pak ve vztahu k pracovněprávním vztahům. Vedle historické analýzy a analýzy principiálního podkladu právní úpravy obsahuje podrobný rozbor a výklad stávající platné právní úpravy na ochranu osobních údajů (včetně právní úpravy předávání osobních údajů do třetích zemí), tj. zejména obecného nařízení o ochraně osobních ...     ... více

autor: Jakub Morávek, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 22. 11. 2019, cena: 549 Kč   NOVINKA

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky

Publikace má za cíl být průvodcem jakéhokoli subjektu nejenom v hmotném právu GDPR. Autoři ji člení do tří bloků, z nichž hlavní část tvoří hmotné právo GDPR. Druhou část věnují procesní úpravě, v níž pojednávají nejenom o „dvoukolovém“ řízení (nalézacím a přestupkovém) před Úřadem pro ochranu osobních údajů, ale též o soudním přezkumu, který je způsobem nalézání správného výkladu. Třetí část se ...     ... více

autor: Ondřej Fiala, Jan Grepl, Ondřej Lichnovský, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 22. 11. 2019, cena: 490 Kč   NOVINKA

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky
TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 305/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Až do konce roku 2022 se prodlužuje přechodné období (to mělo být jen do konce roku 2019), ve kterém musí vlastníci, resp. provozovatelé čistíren odpadních vod...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 12. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019:

Bankovnictví č. 11/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 11/5019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Praktická personalistika č. 11-12/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.,

Mzdová účetní č. 11/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 11/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 14/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 11/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR Č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019:

Částka 127/2019, rozeslaná dne 20. 11. 2019

299.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. listopadu 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů

300.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. listopadu 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

301.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 87/2017 Sb.

302.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 128/2019, rozeslaná dne 20. 11. 2019

303.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 129/2019, rozeslaná dne 20. 11. 2019

304.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

305.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

306.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 13. listopadu 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 130/2019, rozeslaná dne 20. 11. 2019

307.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. listopadu 2019, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 18. 11. 2019 do 24. 11. 2019:

Částka 36/2019, rozeslaná dne 20. 11. 2019

53.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz