Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  25
 
 
zpravodajství od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Zákon č. 165/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Působnost vyššího úředníka státního se rozšiřuje o rozhodování o  náhradě za promeškaný čas právního zástupce dítěte mladšího 15 let.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Zákon č. 162/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu, a další související zákony
V návaznosti na změny zákona o přeměnách obchodních společností a družstev se mění rozsah vyloučení některých pravidel pro přeměny stanovených osob podle zákona o přeměnách,...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 19. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Nařízení vlády č. 175/2024 Sb.,

kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
A) K nařízení vlády č. 190/2022 Sb. V příloze č. 4 se vypouští ustanovení týkající se doplňujících informací k základním nejdelším lhůtám pravidelných revizí hromosvodů u objektů s...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 163/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zavádí se více strukturovaná informační povinnost investičních společností a investičních fondů vůči investorům, přičemž je vyžadováno poskytnutí varování v případě, že se jedná o rizikovou...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 178/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na změnu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, provedenou zákonem č. 163/2024 Sb. ( viz ), se mění náležitosti, forma a způsob...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Cizinci, Azyl

Vyhláška č. 161/2024 Sb.,

kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti
V souladu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR vydalo Ministerstvo vnitra vzor průkazu, který po dobu jeho platnosti opravňuje cizince k setrvání na území, a to pouze za účelem řízení o...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Daně z příjmů

Zákon č. 163/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se, že i podfondy investičních fondů jsou poplatníkem daně z příjmů právnických osob. Důvodem je skutečnost, že tyto podfondy jsou samostatnými jednotkami, kdy účtování (včetně...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 20. 6. 2024, 1. 1. 2025

Zákon č. 162/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu, a další související zákony
Stanoví se podmínky odpisování hmotného majetku, který byl odpisovaný v zahraničí před změnou daňového rezidenství poplatníka ze zahraničí do České republiky, nebo před jeho...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 19. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)
Ministerstvo financí vydalo aktuální seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných v systému automatické výměny informací ...   celá anotace

Finanční
zpravodaj

platnost: 18. 6. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 153/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy
Novelou vyhlášky se  řeší provázanost na novou vyhlášku o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy (v době přijetí vyhlášky č. 530/2006 Sb. ještě neexistovala),...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 154/2024 Sb.,

o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy
Nová vyhláška stanovuje požadavky na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů z informačních systémů veřejné správy, které správce informačního systému veřejné správy...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Energetika

Vyhláška č. 156/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 408/2015 Sb. Rozsáhlá novela vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou vytváří technické a organizační podmínky pro sdílení elektřiny . Podrobně upravuje  ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Vyhláška č. 171/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
Novela je především reakcí na změny evropských toků plynu po únoru 2022, a z toho vyplývajících rizik týkajících se zásobování nejen trhu s plynem České republiky, ale celé Evropské...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Vyhláška č. 172/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů
V současné době dochází k nárůstu objemu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které jsou připojovány k elektrizační soustavě; jde o tzv. výrobny elektřiny připojené s negarantovaným...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Vyhláška č. 174/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Je provedena aktualizace obsahových náplní správních činností, k jejichž vykonávání je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Změna souvisí zejména s novou (novelizovanou)...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský zákoník

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Druhé aktualizované a rozšířené vydání této praktické publikace je určeno všem, kteří pracují s obchodními smlouvami. Cílem výkladu nejsou teoretické rozbory, ale tipy pro praxi a upozornění na problémy, které přinášejí současné kontrakty. Předkládaná publikace provází čtenáře postupně celým kontraktačním procesem, od vyjednávání smlouvy až po vymáhání pohledávek, které ze smlouvy plynou. ...     ... více

autor: Jaroslav Janoušek, Jiří Koubek, Petra Macková a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 18. 6. 2024, cena: 790 Kč   NOVINKA

Obchodní smlouvy. 2. vydání

Právo stavby

Monografie komplexně zpracovává právo stavby jakožto institut, který byl do českého soukromého práva znovu zaveden novým občanským zákoníkem.
Kniha vymezuje právo stavby jakožto zvláštní věcné právo k věci cizí, smysl a účel práva stavby a poskytuje ucelený pohled na subjekty práva stavby včetně jejich vzájemných práv a povinností. Detailně analyzuje i další základní znaky práva ...     ... více

autor: Luděk Tichý, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 6. 2024, cena: 320 Kč   NOVINKA

Právo stavby

týdenní novinky v rámci tématu:
Obchodní korporace

Zákon č. 162/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu, a další související zákony
A) K zákonu č. 125/2008 Sb. Rozsáhlá novela zejména zpřesňuje pravidla pro přeshraniční fúze. Nová úprava by měla zjednodušit a zefektivnit celý proces a snížit náklady a administrativní...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 19. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 167/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zněm pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
V katalogu prací ve veřejných službách a správě se mění a doplňují některé činnosti a upravují platové třídy, a to zejména jde-li o činnosti, které souvisí s informačními a...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana zdraví

Vyhláška č. 160/2024 Sb.,

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin
Mění se, resp. ruší s nově se stanoví hygienické požadavky na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 163/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se a doplňují správní poplatky (položky 65 a 66 sazebníku správních poplatků) týkající se úkonů tuzemských i zahraničních investičních fondů (zejména evropských fondů...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 158/2024 Sb.,

o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta
Ustanovení § 98 písm. u), které bylo doplněno do zákona o zaměstnanosti zákonem č. 408/2023 Sb., umožňuje vládě, aby stanovila seznam států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 170/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Zavádí se nový významný den, a to 1. květen “Den přistoupení České republiky k Evropské unii”. Významné dny sice nejsou dny pracovního klidu, ale protože na stejné datum připadá...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Zákon č. 162/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu, a další související zákony
Změny v zákoně o veřejných rejstřících navazují na změny zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Mění se ustanovení o: zápisu fúze právnické osoby a zápisu rozdělení...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 19. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 165/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavní změny: dítě s nařízenou ústavní výchovou bude v řízeních podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže zastoupeno namísto opatrovníka právním zástupcem, ruší...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Zákon č. 165/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se změnami v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže, kdy nově bude dítě mladší 15 let zastupováno v řízení (a to i v předsoudním řízení) právním zástupcem (namísto...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 166/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Za spolehlivého řidiče se pro účely zákona o silniční dopravě nepovažuje nově ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin sexuálního útoku.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Sociální pojištění

Zákon č. 163/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 187/2006 Sb. Stanoví se podmínky účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců při výkonu činnosti na základě dohody o provedení práce v tzv. režimu oznámené dohody (§ 7a až 7c...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 20. 6. 2024, 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Sociální zabezpečení

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Právní nástroje, jimiž stát podporuje rodinu a rodičovství, jsou výrazným tématem politiky i společenských věd. Monografie popisuje vývoj právní úpravy systému sociálního zabezpečení, a zvláště se zaměřuje na nepojistné dávky, tedy takové, které nejsou navázány na předchozí pojištění (a tím na status) žadatele či jeho rodinných příslušníků.
V úvodu se pojednává o právu na sociální zabezpečení ...     ... více

autor: Marianna Filippová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 6. 2024, cena: 350 Kč   NOVINKA

Sociální zabezpečení rodin. Vývoj právní úpravy

Zákon č. 164/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn je větší podpora poskytování sociální služeb v přirozeném (domácím) sociálním prostředí tak, aby pobytové formy poskytování sociálních služeb nebyly...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025, 1. 1. 2026

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 177/2024 Sb.,

kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely Životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Od 1. července 2024 je pro účely stanovení rozhodného příjmu podle: § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, částkou odpovídající 50 % průměrné...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 21. 6. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Vyhláška č. 157/2024 Sb.,

o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu
Nová vyhláška rozpracovává podrobnosti územního plánování a stanoví: náležitosti obsahu územně analytických podkladů, rozsah a formu územně analytických podkladů pro území...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

Zákon č. 165/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 218/2003 Sb. Rozsáhlá změna zákona o soudnictví ve věcech mládeže je reakcí na dva základní nedostatky stávající úpravy, a to že v řízení ve věcech dětí mladších 15...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 166/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 40/2009 Sb. Do výkladových ustanovení se doplňuje definice spáchání trestného činu zneužitím bezbrannosti; výslovně se stanoví, za bezbranné z důvodu nízkého věku se...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Zákoník práce

Za novelou, před novelou...

Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb., s níž se praxe dosud ještě „sžívá“ a jejíž vybrané pasáže dosud mezi zaměstnavateli vyvolávají emoce a diskuse. Jsme současně i „před novelou“, nebo ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 6. 2024, cena: 303 Kč   NOVINKA

Za novelou, před novelou...

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 152/2024 Sb.,

o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Tento zákon upravuje podmínky a postup mimořádného odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, exekučních nákladů spojených s daňovou exekucí pojistného...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 163/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 48/1997 Sb. V § 10 odst. 1 se upřesňuje, že zaměstnavatel oznamuje příslušné zdravotní pojišťovně u zaměstnance činného pouze na základě dohody o provedení práce nebo u...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotní služby, Elektronizace zdravotnictví

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Druhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. 2024.
Oblast pracovnělékařských služeb představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, kdo je v pozici zaměstnance, pracovního či praktického lékaře či osobou ...     ... více

autor: Ivo Krýsa, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 6. 2024, cena: 380 Kč   NOVINKA

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotnická povolání

Zákon č. 168/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávám a uznávám odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřují a upřesňují se výjimky z obecných pravidel uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání, a to zubních lékařů nebo stomatologů, kteří získali odbornou kvalifikaci mimo...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024:

Účetní a daně č. 6/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024:

152/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 21. května 2024 o mimořádném odpuštění penále z pojistného na veřejné zdravotní pojištění

17. 6. 2024

153/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 530/2006 Sb., o postupech atestačních středisek při posuzování dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy

17. 6. 2024

154/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2024 o požadavcích na strukturu a náležitosti záznamů o poskytnutí a využití údajů a o přístupu do informačního systému veřejné správy

17. 6. 2024

155/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 6. června 2024 o vydání cenového rozhodnutí

17. 6. 2024

156/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 6/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

17. 6. 2024

157/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

18. 6. 2024

158/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. června 2024 o stanovení seznamu států, u jejichž občanů se nevyžaduje k zaměstnání nebo výkonu práce povolení k zaměstnání, zaměstnanecká karta, karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo modrá karta

18. 6. 2024

159/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 11. června 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

18. 6. 2024

160/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. června 2024 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin

18. 6. 2024

161/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2024, kterou se stanoví vzor průkazu žadatele o přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti

18. 6. 2024

162/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisu, a další související zákony

19. 6. 2024

163/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024

164/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024

165/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024

166/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19. 6. 2024

167/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve zněm pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

19. 6. 2024

168/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávám a uznávám odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024

169/2024 Sb.*  

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024

170/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024

171/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024

172/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů

20. 6. 2024

173/2024 Sb.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 7. května 2024 sp. zn. Pl. ÚS 8/23 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 254 odst. 1 věty druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění účinném od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020

20. 6. 2024

174/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 13. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

21. 6. 2024

175/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění některá nařízení vlády na úseku bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

21. 6. 2024

176/2024 Sb.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

21. 6. 2024

177/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 17. června 2024, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely Životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

21. 6. 2024

178/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů

21. 6. 2024

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 17. 6. 2024 do 23. 6. 2024:

Číslo 5/2024, rozeslán dne 18. 6. 2024

5.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění („Seznam smluvních států“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz