Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  21
 
 
zpravodajství od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Nařízení vlády č. 195/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Novela je reakcí na změny v evropském právu (viz níže) a velmi rozsáhle mění zejména přílohu č. 2 Chemické látky, jejich hygienické limity a postup při jejich stanovení.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Nařízení vlády č. 199/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
Novelou se zvyšuje úroveň zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt na úroveň A2 dle Společného evropského referenenčího rámce pro jazyky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Odpočet na podporu výzkumu a vývoje je tu s námi již dlouho, a přesto teprve v posledních letech začínají jeho konsekvence rezonovat mezi poplatníky, daňovými orgány a soudy, aniž by na dané téma existovalo ucelené zpracování v literatuře. Tato kniha přináší komplexní pohled na úpravu podpory výzkumu a vývoje obsaženou v zákoně o daních z příjmů. Autor čerpá jak z judikatury tuzemských soudů, ...     ... více

autor: Tomáš Rydval, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 5. 2021, cena: 290 Kč   NOVINKA

Náklady na výzkum a vývoj jako položka odčitatelná od základu daně

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o daních z příjmů pro zdaňovací období let 2020 a 2021. Jde o systematický a přehledný výklad základních institutů daní z příjmů, v poznámkách k ustanovením zákona jsou popsány daňověprávní skutečnosti. Reflektuje nejnovější teoretické poznatky a odbornou literaturu, aktuální vývoj zachycený v judikatuře českých soudů a Soudního dvora EU. Je metodickou ...     ... více

autor: Vladimír Pelc, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 5. 2021, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Daně z příjmů, zákon s poznámkami a judikaturou
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021

Překážky v práci (ať již na straně zaměstnance nebo na straně zaměstnavatele) patří k hojně využívaným pracovněprávním institutům a představují trvale aktuální téma. Téma, které navíc v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 získalo zcela jiný rozměr – využitelnost řady překážek (zejména na straně zaměstnavatele) se stala předmětem četných diskuzí, další překážky (např. karanténa) se snad ve ...     ... více

autor: JUDr. Tereza Landwehrmann, Ph.D., vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 5. 2021, cena: 369 Kč   NOVINKA

Překážky v práci na straně zaměstnance i zaměstnavatele 2021
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 200/2021 Sb.,

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
V níže uvedených novelizovaných vyhláškách se mění některé podrobnosti průběhu a organizace vzdělávání v oborech vzdělání, ve kterých lze získat současně jak střední vzdělání s výučním...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Nařízení vlády č. 197/2021 Sb.,

o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Toto nařízení vlády upravuje podmínky spojené s udělováním ocenění „Medaile za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání“ fyzickým osobám za mimořádný počin nebo za zásluhy o rozvoj...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Nařízení vlády č. 198/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
Okruh členů vlády, jejichž bezpečnost je zajišťována Policií České republiky, se rozšiřuje o osobu ministra průmyslu a obchodu; důvodem jsou dlouhodobé vyhrůžky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 5. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021.
Blíže k obsahu publikace
Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou letech nedošlo k výrazným změnám, nebylo nutné jak pro rok 2019, tak i pro rok 2020 publikace vydávat. Znovu vydat ...     ... více

autor: Hana Kovalíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 19. 5. 2021, cena: 599 Kč   NOVINKA

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 202/2021 Sb.,

o lesní hospodářské evidenci
Provedené změny: přispívají k účinnému boji proti kůrovci, případně jiným kalamitám v lesích, umožňují výjimku z pravidel pro použití reprodukčního materiálu, jednoznačně...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Znalci a tlumočníci

 

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Po více než 50 letech byl přijat nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.
Komentář představuje srozumitelný a přehledný výklad nové právní úpravy, která přináší četné novinky pro přístup ke znalecké činnosti a její výkon. Zákon například zavádí institut znalecké kanceláře pro obchodní korporace vykonávající znaleckou činnost, rozšiřuje odpovědnost znalců za ...     ... více

autor: Lukáš Křístek, Pavel Bürger, Jan Vučka, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 21. 5. 2021, cena: 680 Kč   NOVINKA

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech - Komentář

Zákon o znalcích. Komentář

Komentář k zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech je zpracován týmem autorů, jejichž odbornost zaručuje komplexní právně-teoretický i praktický přístup ke zpracování klíčových témat zákona, jenž mění pravidla pro přístup ke znalecké činnosti, jejího výkonu i odpovědnosti z této činnosti vyplývající.
Obsahuje například popis podmínek pro zápis znalců a dalších ...     ... více

autor: Luboš Dörfl, Alexandr Krysl, Markéta Lehká, Radek Visinger, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 20. 5. 2021, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Zákon o znalcích. Komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021:

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Školní poradenství v praxi č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní jídelny č.3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 5/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021:

Částka 82/2021, rozeslaná dne 17. 5. 2021

195.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

196.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

197.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. května 2021 o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Částka 83/2021, rozeslaná dne 18. 5. 2021

198.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

Částka 84/2021, rozeslaná dne 21. 5. 2021

199.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. dubna 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

200.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. května 2021, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

201.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. května 2021 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 85/2021, rozeslaná dne 21. 5. 2021

202.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. května 2021 o lesní hospodářské evidenci

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021:

Částka 14/2021, rozeslaná dne 17. 5. 2021

19.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

20.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

21.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

Částka 15/2021, rozeslaná dne 17. 5. 2021

22.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz