Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 17. 2. 2020 do 23. 2. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

Nařízení vlády č. 41/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
V oblasti podmínek ochrany zdraví při práci s chemickými látkami a směsmi kvalifikovanými jako karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci se nově stanoví, že kontrolované pásmo ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2020, vybraná ustanovení 18. 1. 2025, 21. 2. 2023, 21. 2. 2026, 17. 1. 2025

TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 02/2020 čj. MF-3308/2020/1601-2,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Jedná se o legislativně technické upřesnění odkazů na ustanovení odstavců 1 a 2 § 22a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění po novele č. 367/2019 Sb.,...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 3. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky

Publikace pomůže všem, kteří dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a rychlému přístupu k aktuálním informacím. Autor v již třináctém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů.
Výstižnými a stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká i dalších ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, cena: 298 Kč   NOVINKA

Daně z příjmů 2020 - přehledy, daňové a účetní tabulky
TÉMA

Občanský zákoník

 

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Publikace se zabývá případy, ve kterých dochází k nakládání s cizí věcí proti vůli jejího vlastníka. Patří sem jednak spojení jedné věci s jinou (akcese), zpracování cizí věci ve věc jinou (specifikace), versio in rem, použití cizí věci při odvracení krajní nouze, a konečně možnost obětovat cizí věc pro záchranu cizí hodnoty.
Autor zkoumá uvedené případy v historických souvislostech a sleduje ...     ... více

autor: Petr Dostalík, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 20. 2. 2020, cena: 270 Kč   NOVINKA

Nakládání s cizí věcí v soukromém právu

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby

Publikace s názvem Zvláštní způsoby uzavírání smluv. Jednostranné sliby přináší systematické zpracování dvou specifických oblastí závazkového práva, jejichž souvislost je užší, než se z prvního pohledu zdá.
První část se věnuje zvláštním způsobům uzavírání smluv nejen v rozsahu dražby, veřejné soutěže a veřejné nabídky, ale i zvláštních modalit kontraktace stanovených na jiných místech ...     ... více

autor: Václav Pilík, Dalibor Nový, Petr Dobiáš, Miroslav Sedláček, Martina Kostková,, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, cena: 399 Kč   NOVINKA

Zvláštní způsoby uzavírání smluv, jednostranné sliby
TÉMA

Obchodní korporace

 

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021

Od ledna 2021 nabude účinnost rozsáhlá novela zákona o obchodních korporacích, která mění všechny části zákona, od jeho obecných ustanovení, přes právní úpravu všech druhů obchodních společností až po družstva. Více než 600 změn mění řadu dosavadních pravidel, z nichž některá se pouze zpřesňují, ale některá dostávají zcela nový obsah (rozdělení zisku, výplata záloh, postavení společníků, statutární orgány, posílení transparentnosti). Účinnost změn nastává lednem 2021 s tím, že do půl roku pak musí obchodní korporace uvést svá zakladatelská právní jednání do souladu s novou úpravou. Vedle zákona o obchodních korporacích se mění také zákon o evropské společnosti a zákon o přeměnách obchodních společností a družstev. Všechny tyto zákony ve znění od roku 2021 jsou obsaženy v nové publikaci; změny jsou zvýrazněny tučně. Aktualizován je také rejstřík zákona o ZOK.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 2. 2020, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1362 - Obchodní korporace 2021
TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Vyhláška č. 40/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Snižuje se počet používaných ochranných prvků na tabulce s registrační značkou na jeden, a to vypuštěním holografické autodestruktivní samolepky; nadále bude použit pouze ochranný prvek ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2020 vybíráme:
• nové pojetí leasingu ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, cena: 640 Kč   NOVINKA

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin.
Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních ...     ... více

autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, cena: 299 Kč   NOVINKA

Účetní případy pro praxi 2020
TÉMA

Zdravotní služby

 

Pracovnělékařské služby, 3. vydání

Toto třetí vydání reaguje na důležitá rozhodnutí soudů, ke kterým došlo od předchozího vydání. Text monografie je aktuální k datu 1. 1. 2020.
Ochrana zdraví při práci představuje jeden z nejdůležitějších cílů pracovního práva. Právní úprava proto ukládá zaměstnavatelům řadu povinností v souvislosti se zajišťováním pracovnělékařských služeb. Nesplnění těchto povinností je v některých případech ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, cena: 250 Kč   NOVINKA

Pracovnělékařské služby, 3. vydání
TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 39/2020 Sb.,

o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
A) K zákonu č. 39/2020 Sb. Hlavním důvodem pro přijetí nového zákona je především ochrana klienta vůči zprostředkovateli realitních obchodů. Poskytování realitního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 3. 3. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 17. 2. 2020 do 23. 2. 2020:

Státní zastupitelství č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudce č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 2/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 2/2020
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 17. 2. 2020 do 23. 2. 2020:

Částka 18/2020, rozeslaná dne 17. 2. 2020

39.   

ZÁKON ze dne 19. prosince 2019 o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

40.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. února 2020, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 19/2020, rozeslaná dne 17. 2. 2020

41.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. ledna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 17. 2. 2020 do 23. 2. 2020:

Částka 7/2020, rozeslaná dne 21. 2. 2020

10.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz