Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  29
 
 
zpravodajství od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Směnečné spory

Směnka patří mezi nejfrekventovanější zajišťovací prostředky, a je tomu tak především kvůli tomu, že věřiteli poskytuje značný komfort při vymáhání jeho pohledávky. Směnka je abstraktní cenný papír a součástí principu směnečné přísnosti je i požadavek na jednoduché a rychlé vymáhání směnečných nároků. Občanský soudní řád navíc upravuje směnečné rozkazní řízení, které je k vymáhání směnečných ...     ... více

autor: Matěj Dobeš, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 18. 7. 2019, cena: 290 Kč   NOVINKA

Směnečné spory
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

ZÁKON č. 176/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 326/1999 Sb. Rozsáhlá novela (192 změnových bodů) je reakcí na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/801/EU ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019, vybraná ustanovení 1. 9. 2019, 1. 7. 2020, 1. 1. 2021

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání

Osmé vydání zahrnuje změny platné od 1. 4. 2019. V ojedinělé publikaci je souhrnně vysvětlena poměrně složitá problematika přepravy uskutečňované při různých směrech přepravovaného zboží českými dopravci, dopravci z jiných členských států a zahraničními dopravci z tuzemska do jiných členských států EU a do zahraničí a opačně. Včetně služeb souvisejících s přepravou a služeb, které jsou přímo ...     ... více

autor: Svatopluk Galočík, František Louša, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 15. 7. 2019, cena: 259 Kč   NOVINKA

DPH a účtování, přeprava, dovoz, vývoz, služby, 8. vydání
TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

INFORMACE čj. MF-1522/2018/2502-14,

seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam států, jejichž příslušný orgán podepsal dokument k provedení mezinárodní smlouvy týkající se automatické výměny informací oznamovaných nadnárodními skupinami podniků.    celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 19. 7. 2019

INFORMACE,

seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 64/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování informací a zúčastněných automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, vč....   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 19. 7. 2019

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním ...     ... více

autor: Karel Svoboda, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 7. 2019, cena: 370 Kč   NOVINKA

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání
TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

ZÁKON č. 178/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Stanoví se plat a některé další náležitosti (náhrady výdajů a naturální plnění) spojené s výkonem funkce předsedy Národní sportovní agentury.      celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Ochrana spotřebitele, potraviny a tabákové výrobky, ČOI, výrobky - technické požadavky, bezpečnost, …

 

ZÁKON č. 179/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Novela je reakcí na přijetí evropského nařízení 2018/302 (viz níže), jehož cílem je zajistit, aby spotřebitelé, kteří chtějí nakupovat zboží a služby v jiné zemi EU, ať už on-line nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 7. 2019

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

ZÁKON č. 176/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění či nově se stanoví správní poplatky: za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona o zaměstnanosti, hrazené cizinci za podání žádosti a vydání...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

Publikace obsahuje soubor úplných znění 45 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele), dále zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost a inspekce práce. Od minulého vydání byl především několikrát změněn zákon o zaměstnanosti, zákon o inspekci práce a některé další předpisy. Všechny novelizované pasáže jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 7. 2019, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1325 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování, Odbory, Inspekce práce

ZÁKON č. 176/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 435/2004 Sb. Provádějí se nápravy některých legislativně-technických chyb (§ 3, 5, 21) z minulých novelizací; věcně se nic nemění. Mění se a zpřesňují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

ZÁKON č. 176/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
O žalobách ve věcech neudělení krátkodobého víza bude na krajských soudech (v rámci správního soudnictví) rozhodovat samosoudce.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Státní služba

 

ZÁKON č. 178/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela stanoví, že ačkoli je nově zřízená Národní sportovní agentura ústředním orgánem státní správy, nevztahuje se na jejího předsedu a místopředsedy zákon o státní službě. Právní poměry...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

ZÁKON č. 178/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Zákonem byla zřízena nová státní instituce, a to Národní sportovní agentura; tato agentura je ústředním orgánem státní správy. Současně s tím se redukují dosavadní kompetence Ministerstva...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Veřejné zakázky

 

ZÁKON č. 177/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
Povinnost uveřejnit smlouvu v registru smluv se nově nevztahuje také na některé zakázky v oblasti zajišťování obrany ČR. Ruší se výjimka z povinnosti uveřejňování smluv, která se týkala...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2019

TÉMA

Zdravotní služby

 

VYHLÁŠKA č. 180/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
Mění se zásady a pokyny týkající se správné výrobní praxe v případě hodnocených humánních léčivých přípravků.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 8. 2019

TÉMA

Zdravotnická povolání

 

ZÁKON č. 176/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
U obou zákonů dochází ke stejné legislativně technické změně spočívající ve spojení dosavadních dvou ustanovení do jednoho; důvodem je to, že příslušná evropská legislativa se rovněž spojila –...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

ZÁKON č. 176/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
U obou zákonů dochází ke stejné legislativně technické změně spočívající ve spojení dosavadních dvou ustanovení do jednoho; důvodem je to, že příslušná evropská legislativa se rovněž spojila –...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 31. 7. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019:

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 4/2019 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 7-8/2019 Letní speciál
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019:

Částka 77/2019, rozeslaná dne 16. 7. 2019

176.   

ZÁKON ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

177.   

ZÁKON ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

178.   

ZÁKON ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

179.   

ZÁKON ze dne 18. června 2019, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Částka 78/2019, rozeslaná dne 19. 7. 2019

180.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.

181.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. července 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

182.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 16. července 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

183.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019:

Částka 23/2019, rozeslaná dne 19. 7. 2019

37.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 15. 7. 2019 do 21. 7. 2019:

Číslo 6/2019, rozeslán dne 19. 7. 2019

9.   

Seznam států vyměňujících zprávy podle zemí podle § 13zb odst. 2 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

10.   

Seznam smluvních států uplatňujících společný standard pro oznamování a rozhodných dnů zveřejňovaný podle § 13b odst. 2, § 13e odst. 7, § 13g odst. 5 a § 13p odst. 2 a seznam pro účely plnění informační povinnosti podle § 13s odst. 1 zákona č. 64/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz