Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

Spisová služba ve školství

Nevíte si rady s administrativou?
Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi?
Nevíte, jak máte správně ukládat digitální dokumenty?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato ...     ... více

autor: Irena Hajzlerová, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 19. 2. 2021, cena: 335 Kč   NOVINKA

Spisová služba ve školství
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty. Vymezuje jednak základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami podle zákona o účetnictví) podle zákona o daních z ...     ... více

autor: Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 2. 2021, cena: 249 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

SDĚLENÍ

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Pákistán i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 18. 2. 2021

Sdělení čj. MF- 17940/2018/15-47,

k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti (Sbírka mezinárodních smluv č. 50/2020)
Ministerstvo financí sděluje, že smlouva mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a zabránění daňovému úniku a vyhýbání se...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 18. 2. 2021

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Oprava tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (Příloha č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce

) na str. 19 ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. ledna 2021
Ministerstvo financí vydalo opravu tabulky, resp. přílohy č. 5 „Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 17. 2. 2021

TÉMA

Energetika

 

Vyhláška č. 78/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Vyhláška je upravena tak, aby odpovídala pojmům a definicím podle platného znění Energetického zákona. Dochází k upřesnění měření mezi zásobníkem plynu a plynárenskou soustavou jiného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Majetek státu v teorii a praxi

Kniha uceleně zpracovává právní problematiku majetku státu. Reaguje na četné a mnohdy zásadní změny v právní úpravě hospodaření a nakládání se státním majetkem a v právních úpravách souvisejících, na vývoj aplikační praxe v dané oblasti (včetně příslušné judikatury) a na její institucionální zajištění. Propojuje a konfrontuje teoretičtěji laděné otázky majetkoprávní problematiky státu s jeho ...     ... více

autor: Petr Havlan, Dagmar Sochorová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, cena: 550 Kč   NOVINKA

Majetek státu v teorii a praxi
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Předběžné opatření v civilním procesu sporném

Kniha obsahuje přehledně zpracovanou analýzu problematiky předběžných opatření podle občanského soudního řádu. Autor detailně popisuje teoretická východiska institutu předběžného opatření a názorně ukazuje jejich projevy a význam při praktickém použití tohoto procesního nástroje.
Rozbor jednotlivých procesních fází řízení o předběžném opatření je stejně jako pojednání o jistotě či náhradě ...     ... více

autor: Vít Kučera, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, cena: 390 Kč   NOVINKA

Předběžné opatření v civilním procesu sporném
TÉMA

Občanský zákoník

 

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně odlišeny. Do publikace je zařazen nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabývá účinnosti 1. 6. 2021, a který ukládá nové povinnosti. Změny nastaly také u zákona o vyvlastnění a některých dalších zákonů a nařízení vlády. Dále zde najdete aktuální znění zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, předpisy upravující užívání bytů a nebytových prostor, mezinárodní právo soukromé a další oblasti. Nově jsou zařazeny 2 “kovidové” zákony (cestovní ruch, lex covid justice – vybraná ustanovení k rozhodování orgánů právnických osob). Celkem 18 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 2. 2021, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Vyhláška č. 80/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Mění se kategorie potravin, které upravuje předmětná vyhláška; vyhláška nyní upravuje tyto kategorie potravin: mléčná výživa malých dětí, obilné příkrmy a potraviny pro malé děti,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 6. 3. 2021, vybraná ustanovení 27. 10. 2022

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Abeceda personalisty 2021

Tato praktická příručka je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, hlavním manažerům či majitelům firem, popř. i studentům.
Aktuálnost výkladu s ohledem na legislativní změny
Nově přepracované vydání publikace zohledňuje změny, které nabyly účinnosti v ...     ... více

autor: JUDr. Domink Brůha, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan, Ing. Helena Čornejová, Mgr. Aleš Kalvoda,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, cena: 599 Kč   NOVINKA

Abeceda personalisty 2021

Exekuce srážkami ze mzdy 2021

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí
Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování ...     ... více

autor: JUDr. Jan Breburda, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, cena: 459 Kč   NOVINKA

Exekuce srážkami ze mzdy 2021
TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

 

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně odlišeny. Do publikace je zařazen nový zákon o evidenci skutečných majitelů, který nabývá účinnosti 1. 6. 2021, a který ukládá nové povinnosti. Změny nastaly také u zákona o vyvlastnění a některých dalších zákonů a nařízení vlády. Dále zde najdete aktuální znění zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů, předpisy upravující užívání bytů a nebytových prostor, mezinárodní právo soukromé a další oblasti. Nově jsou zařazeny 2 “kovidové” zákony (cestovní ruch, lex covid justice – vybraná ustanovení k rozhodování orgánů právnických osob). Celkem 18 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 2. 2021, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Spisová služba ve školství

Nevíte si rady s administrativou?
Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty?
Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část?
Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi?
Nevíte, jak máte správně ukládat digitální dokumenty?
Pokud jste alespoň na jednu z otázek odpověděli ANO, je tato ...     ... více

autor: Irena Hajzlerová, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 19. 2. 2021, cena: 335 Kč   NOVINKA

Spisová služba ve školství
TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Vyhláška č. 57/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
Mění se způsob výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese. Nový...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 2. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 77/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Novelou se mění pravidlo pro odmítnutí kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání

Tato odborná publikace, která je rozdělena na dvě hlavní části, se zabývá v první části problematikou vedení daňové evidence podnikatelů – fyzických osob a v druhé části vedením jednoduchého účetnictví pro neziskové subjekty. Vymezuje jednak základní pojmy a postupy při vedení daňové evidence fyzických osob (které nejsou účetními jednotkami podle zákona o účetnictví) podle zákona o daních z ...     ... více

autor: Jana Hakalová, Ywetta Pšenková, Šárka Kryšková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 19. 2. 2021, cena: 249 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů a jednoduché účetnictví neziskových subjektů, 3. vydání
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o ...     ... více

autor: Ing. Jana Pilátová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, cena: 399 Kč   NOVINKA

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021:

Právo a rodina č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 1-2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Judikatura Evropského soudního dvora č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021:

Částka 29/2021, rozeslaná dne 15. 2. 2021

75.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. února 2021 č. 167 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Částka 27/2021, rozeslaná dne 16. 2. 2021

57.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

58.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 8. února 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 30/2021, rozeslaná dne 16. 2. 2021

76.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2021, rozeslaná dne 19. 2. 2021

77.   

ZÁKON ze dne 4. února 2021, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

78.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

Částka 32/2021, rozeslaná dne 19. 2. 2021

79.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2021 o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

80.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 15. 2. 2021 do 21. 2. 2021:

Číslo 11/2021, rozeslán dne 17. 2. 2021

16.   

Oprava tabulky Bankovní účty finančních úřadů nejčastěji placených daní (v mezinárodním formátu IBAN) při placení daní ze zahraničí (Příloha č. 5 k článku Jak správně zaplatit daň finančnímu úřadu v roce 2021) na str. 19 ve Finančním zpravodaji č. 7/2021 ze dne 21. ledna 2021

Číslo 12/2021, rozeslán dne 18. 2. 2021

17.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

18.   

Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti (Sbírka mezinárodních smluv č. 50/2020)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz