Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  51
 
 
zpravodajství od 16. 12. 2019 do 22. 12. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře k zákonu o bankách přichází osm let po vydání prvním. Kromě aktualizace navazující na změny textu zákona v mezidobí došlo k podstatnému rozšíření textu komentáře, doplnění mnoha vazeb na právo EU, rekodifikované soukromé právo, na další pro banky relevantní předpisy i rozhodovací a metodickou činnost ČNB a Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA). Využita je i judikatura a ...     ... více

autor: Aleš Smutný, Vlastimil Pihera, Pavel Sýkora, Tomáš Cuník, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 19. 12. 2019, cena: 1 990 Kč   NOVINKA

Zákon o bankách. Komentář, 2. vydání
TÉMA

Cenové předpisy

 

Výměr MF č. 01/2020,

kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami
Vydává se seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020. Tento seznam obsahuje zboží, u něhož se uplatňují: úředně stanovené ceny (maximální ceny stanovené Ministerstvem financí -...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Nařízení vlády č. 347/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2020 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 79,80 Kč/hod. na 87,30 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Nálezu Ústavního soudu č. 337/2019 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.
Ústavní soud zrušil ustanovení § 72 odst. 1 daňového řádu, které ukládá daňovému subjektu povinnost podat přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Energetika

 

Energetický zákon. Komentář

Komentář přináší ucelený výklad k zákonu, který má mimořádný význam z hlediska existenciálních zájmů státu a velký dopad do života každého jednotlivce. Poskytuje komplexní pohled na relevantní právní úpravu vymezených sektorů energetiky, přináší vysvětlení základních otázek a zohledňuje bohatou rozhodovací činnost orgánů aplikujících právo. Cílem komentáře není poskytnutí pouze teoretických ...     ... více

autor: Zdeněk Zdvihal, Jana Svěráková, Jakub Med, Jana Osadská a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 19. 12. 2019, cena: 3 290 Kč   NOVINKA

Energetický zákon. Komentář
TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

Zákon č. 353/2019 Sb.,

o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)
Tento zákon upravuje transparentní výběr osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu na základě objektivních kritérií a pod veřejnou kontrolou. Stanoví se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 4. 1. 2020

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Nařízení vlády č. 338/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
Zvyšují se měsíční výše odměn poskytované uvolněným členům a maximální výše odměn poskytované neuvolněným členům zastupitelstev územních samosprávných celků (týká...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Odměňování příslušníků bezpečnostních sborů, soudců, státních zástupců a dalších

 

Nařízení vlády č. 336/2019 Sb.,

kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví, stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů. Nové nařízení vlády obsahuje dvě stupnice, z nichž ve druhé je oproti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

Nařízení vlády č. 352/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Změny katalogu správních činností reagují na změny ve výkonu prací, ke kterým dochází v průběhu času vlivem organizačních změn, technického a technologického vývoje a úprav působnosti. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nařízení vlády č. 347/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2020 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 79,80 Kč/hod. na 87,30 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

Nařízení vlády č. 352/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Změny katalogu prací ve veřejných službách a správě reagují na změny ve výkonu prací, ke kterým dochází v průběhu času vlivem organizačních změn, technického a technologického vývoje a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nařízení vlády č. 347/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Od ledna 2020 se minimální mzda zvyšuje takto: základní sazba minimální mzdy pro stanovenu týdenní pracovní dobu 40 hodin se zvyšuje z 79,80 Kč/hod. na 87,30 Kč/hod. nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 346/2019 Sb.,

o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí sdělilo, že průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 činí 33 429 Kč. (Z této průměrné mzdy se odvíjí podpora...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 20. 12. 2019

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 344/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
Změny této vyhlášky úzce souvisí se změnami vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě (viz anotaci ). Stanoví se zejména podrobnosti vykazování nově zařazených rozpočtových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Vyhláška č. 343/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Novela je zaměřena hlavně na aktualizaci náplní rozpočtových položek na základě nových právních předpisů a jiných nových skutečností a na jejich zpřesnění podle poznatků z praxe. Zavádí a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Nařízení vlády č. 349/2019 Sb.,

kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Toto nařízení vlády stanoví měsíční částky pro účely výpočtu příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory v roce 2020. Tyto částky spolu s výší rozhodného příjmu jsou zcela zásadními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Zákon č. 354/2019 Sb.,

o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Výkon tlumočnické a překladatelské činnosti je dosud upraven: zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Vyhláška č. 345/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
Novelou se rozšiřuje počet kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINTů), modifikuje seznam zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020, vybraná ustanovení 1. 2. 2020

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Nařízení vlády č. 335/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.
Všechny finanční hranice  uvedené v nařízení vlády č. 172/2016 Sb. pro nadlimitní veřejné zakázky se snižují (pozn.: pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek platí přísnější...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Nařízení vlády č. 332/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
A) K nařízení vlády č. 76/2015 Sb. Hlavní změnou je zastavení možnosti příjmu nových žádostí o dotaci, resp. o zařazení do nového pětiletého dotačního opatření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nařízení vlády č. 330/2019 Sb.,

o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Toto nařízení vlády stanoví bližší podmínky poskytování dotací pro agroenvironmentálně-klimatická opatření v programovém období 2021 až 2027. Žadatelům o dotaci bude po dobu dvou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nařízení vlády č. 331/2019 Sb.,

o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Toto nařízení vlády stanoví bližší podmínky poskytování dotací pro opatření ekologické zemědělství v programovém období 2021 až 2027. Žadatelům o dotaci bude po dobu dvou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Vyhláška č. 334/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů
Tato novela je reakcí na změnu plemenářského zákona (zákonem č. 3/2019 Sb. – viz ) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, o plemenných zvířatech.     celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nařízení vlády č. 351/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní změnou je zastavení možnosti příjmu nových žádostí o dotaci, resp. o zařazení do nového pětiletého agroenvironmentálně-klimatického dotačního opatření...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nařízení vlády č. 350/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Mění se zejména: některé podmínky pro poskytování jednotných plateb na plochu zemědělské půdy, některé podmínky pro poskytování plateb pro zemědělce dodržující zemědělské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 341/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Tato novela je vydána za účelem dosažení plné implementace směrnice Komise (EU) 2018/350 ze dne 8. března 2018, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES, pokud jde o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 16. 12. 2019 do 22. 12. 2019:

Bankovnictví č. 12/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Trestní právo č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 6/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 9/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 12/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 15/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 12/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 12/2019
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 16. 12. 2019 do 22. 12. 2019:

Částka 140/2019, rozeslaná dne 17. 12. 2019

330.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019 o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

331.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019 o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

332.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

333.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 2. prosince 2019 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 141/2019, rozeslaná dne 17. 12. 2019

334.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

Částka 142/2019, rozeslaná dne 17. 12. 2019

335.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

336.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

337.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Částka 143/2019, rozeslaná dne 17. 12. 2019

338.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

339.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. prosince 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019

340.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 16. prosince 2019 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019

Částka 144/2019, rozeslaná dne 20. 12. 2019

341.   

VYHLÁŠKA ze dne 11. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

342.*  

VYHLÁŠKA ze dne 9. prosince 2019 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí zahájení ražby jáchymovských tolarů

Částka 145/2019, rozeslaná dne 20. 12. 2019

343.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

344.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

345.   

VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

346.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. prosince 2019 o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti

Částka 146/2019, rozeslaná dne 20. 12. 2019

347.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

348.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. prosince 2019 o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

349.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2019, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2020 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

350.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

351.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 147/2019, rozeslaná dne 20. 12. 2019

352.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka 148/2019, rozeslaná dne 20. 12. 2019

353.   

ZÁKON ze dne 3. prosince 2019 o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

354.   

ZÁKON ze dne 3. prosince 2019 o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz