Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 15. 1. 2024 do 21. 1. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daně z příjmů

INFORMACE GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ

k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022
Generální finanční ředitelství sděluje, že Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) dne 20. 1. 2022 vydala aktualizaci Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 19. 1. 2024

téma:
Energetika

Vyhláška č. 4/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.
Novelou se mění zahrnutí údajů o výrobě plynu (biometanu), o dodávkách plynu do paroplynových elektráren a o výrobnách elektřiny s instalovaným výkonem do 50 kW do...   celá anotace

SBÍRKA ZÁKONŮ
A MEZ. SMLUV

účinnost: 19. 1. 2024

Vyhláška č. 5/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve zněni pozdějších předpisu
Novelou se hlavně mění se pravidla pro přeshraniční uskladňování plynu. Dále se mění např.: úprava marného uplynutí lhůty při přerušení a ukončení dodávky plynu, ...   celá anotace

SBÍRKA ZÁKONŮ
A MEZ. SMLUV

účinnost: 19. 1. 2024

Vyhláška č. 6/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Rozsáhlá novela je reakcí na dynamické změny ve výrobě a spotřebě elektřiny, na fungování nových aktérů na trhu s elektřinou a na další trendy na trhu s elektřinou. Oproti stávajícímu znění...   celá anotace

SBÍRKA ZÁKONŮ
A MEZ. SMLUV

účinnost: 19. 1. 2024

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Korporační spory

Předložená publikace zrcadlí odbornou diskusi autorů, která proběhla na mezinárodní konferenci a tentokráte se zaměřila na „korporační spory“. Stěžejní úvaha knihy stojí na odlišení vnitřní organizační odpovědnosti nejen od té, která ovlivní společníky, ale také od té, která vstupuje do majetkové sféry třetích osob. V knize se tak zkoumá odpovědnost orgánů korporace či platnost jejich ...     ... více

autor: Kristián Csach, Bohu,il Havel, Lucie Žitňanská, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 19. 1. 2024, cena: 780 Kč   NOVINKA

Korporační spory

téma:
Občanský zákoník

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

Druhé vydání učebnice „Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo“ pokračuje v pragmatickém a nedogmatickém pojetí obchodního práva. Do výkladu jsou zahrnuty i některé významné veřejnoprávní regulace obchodu a podnikání, jako zejména ochrana hospodářské soutěže, veřejnoprávní regulace reklamy a úprava nekalých obchodních praktik, které vytvářejí rozhodující veřejnoprávní rámec soukromoprávních ...     ... více

autor: Josef Bejček, Josef Kotásek, Dana Ondrejová a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 1. 2024, cena: 990 Kč   NOVINKA

Obchodní právo. Obecná část. Soutěžní právo. 2. vydání

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 9/2024 Sb.,

o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024
Ministerstvo financí oznamuje, že dne 15. prosince 2023 vydalo v Cenovém věstníku výměr MF č. 01/2024, který obsahuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024. Tento...   celá anotace

SBÍRKA ZÁKONŮ
A MEZ. SMLUV

platnost: 19. 1. 2024

téma:
Sociální pojištění

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

Publikace obsahuje 40 právních předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Od ledna 2024 došlo ke změnám všech zákonů – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Změněny byly také některé prováděcí předpisy.
Předpisy o penzijním spoření a připojištění jsou součástí ÚZ Penzijní spoření.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 1. 2024, cena: 219 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1570 - Sociální pojištění 2024

téma:
Sociální zabezpečení

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

Publikace obsahuje 22 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné a Ukrajina. Od ledna 2024 se měnily zákony ve všech kapitolách; změněny byly také některé prováděcí předpisy. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 1. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1571 - Sociální zabezpečení 2024

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zánik odpovědnosti za přestupek

Publikace je primárně určena odborníkům z řad správněprávní teorie a praxe, zejména advokátům, akademikům, soudcům správních soudů nebo pracovníkům správních úřadů všech druhů a stupňů. Představuje první monografické zpracování problematiky zániku přestupkové odpovědnosti, se kterou se pojí řada teoretických i praktických problémů. Naplnění některého z důvodů zániku odpovědnosti za přestupek ...     ... více

autor: Tomáš Grygar, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 1. 2024, cena: 550 Kč   NOVINKA

Zánik odpovědnosti za přestupek

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 8/2024 Sb.,

o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
Podle zákona o právu na digitální služby musí být žadatel o akreditaci pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování.  Pro účely...   celá anotace

SBÍRKA ZÁKONŮ
A MEZ. SMLUV

účinnost: 19. 1. 2024

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

Čtenáři se dostává do rukou již 4. vydání velkého komentáře zákoníku práce. Jedná se o podstatně přepracované, ale zejména aktualizované vydání, které reaguje na poslední legislativní vývoj. Autoři reagují nejen na poslední podstatnou novelu zákoníku práce, která nabyla účinnosti 1. 10. 2023, ale rovněž i na novelu zákona o zaměstnanosti, která prošla legislativním procesem na sklonku roku 2023 a ...     ... více

autor: Miroslav Bělina, Ljubomír Drápal a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 1. 2024, cena: 3 590 Kč   NOVINKA

Zákoník práce. Komentář. 4. vydání

téma:
Zdravotní pojištění

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

Soubor 24 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; v publikaci dále najdete aktuální znění zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, zákonů o pojišťovnách a zákona, který upravuje poměry občanů Ukrajiny. Publikace obsahuje všechna nařízení vlády a vyhlášky vydané k výše uvedeným zákonům. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 15. 1. 2024, cena: 211 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1569 - Zdravotní pojištění 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 15. 1. 2024 do 21. 1. 2024:

Mzdová účetní č. 1/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Právo a rodina č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 15. 1. 2024 do 21. 1. 2024:

4/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.

16. 1. 2024

5/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve zněni pozdějších předpisu

16. 1. 2024

6/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. ledna 2024, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů

16. 1. 2024

7/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 8. ledna 2024 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany

19. 1. 2024

8/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. ledna 2024 o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování

19. 1. 2024

9/2024 Sb.   

Sdělení Ministerstva financí ze dne 9. ledna 2024 o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024

19. 1. 2024

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 15. 1. 2024 do 21. 1. 2024:

Číslo 2/2024, rozeslán dne 19. 1. 2024

2.   

INFORMACE GENERÁLNÍHO FINANČNÍHO ŘEDITELSTVÍ k vydání překladu aktualizované Směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 2022


* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz