Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  51
 
 
zpravodajství od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
V rámci nově přijatých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (neboli proti “praní špinavých peněz”) se zpřísňují zejména: povinnosti stanovených...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ROZHODNUTÍ čj. 33629/2020/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením koronaviru se tímto rozhodnutím ministryně financí v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 promíjí DPH za dodání stanovených diagnostických...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 16. 12. 2020

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Upřesňuje se, že dosavadní povinnost odvést DPH nebo ručit za nezaplacenou daň při úplatě provedené virtuální měnou, se nově vztahuje na úplatu provedenou virtuálním aktivem, což je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-121,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Izrael i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 17. 12. 2020

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-121,

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Island i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 17. 12. 2020

Zákon č. 540/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Dosavadní institut stanovení daně paušální částkou se nahrazuje zcela novou formou paušalizace daně z příjmů fyzických osob zahrnující i pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Paušální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021, vybraná ustanovení 19. 12. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 33629/2020/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením koronaviru se tímto rozhodnutím ministryně financí v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2022 promíjí DPH za dodání stanovených diagnostických...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 16. 12. 2020

Vyhláška č. 525/2020 Sb.,

o formulářových podáních pro daně z příjmů
Nález Ústavního soudu č. 337/2019 Sb. konstatoval, že konkrétní vymezení povinností daňových subjektů ohledně formulářových podání musí být stanoveno zákonem či podzákonným...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 523/1992 Sb. V rámci nově přijatých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se zpřísňují požadavky na výkon profese...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021


Ministerstvo financí uveřejnilo výčet daňových povinností poplatníků a plátců daní k jednotlivým daním v roce 2021, a to spolu s upřesňujícím komentářem k některým z...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 18. 12. 2020

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny souvisí zejména s rozsahem informačních povinností a poskytováním výkaznictví, se zápisem a výmazem fyzické osoby do a z rejstříku fyzických...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 12. 2020

TÉMA

Insolvence

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na očekávané přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886 ) se upřesňuje použitá terminologie, zrušuje dosavadní ustanovení, které připouští,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 12. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

ÚZ č. 1402 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Změny nastaly v zákoně o katastru nemovitostí (zejména se mění úprava věcných břemen) a v zákoně o pozemkových úpravách. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2021, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1402 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
V návaznosti na očekávané přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886 ) se rozšiřuje věcná působnost zákona o zvláštních řízeních soudních i na nová soudní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 12. 2020

TÉMA

Občanský zákoník

 

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání

Učebnice přehledně a srozumitelně představuje stěžejní instituty závazkového práva po rekodifikaci ve vzájemných souvislostech, včetně vybraných procesních aspektů. Ve druhém vydání byla aktualizována v souvislosti s vývojem právní nauky i judikatury.
První díl přináší shrnutí a vysvětlení nejdůležitějších pojmů a všeobecných ustanovení, týkajících se závazků.
Učebnice pojednává o ...     ... více

autor: Tomáš Tintěra, Pavel Petr, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, cena: 480 Kč   NOVINKA

Základy závazkového práva, 1. díl, 2. vydání
TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 526/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 22/1997 Sb. Novela řeší přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům za poplatek , přičemž stanoví poplatek a pravidla pro ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 136/2011 Sb. V návaznosti na očekávané přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886 ) se upřesňuje použitá terminologie.   B) K zákonu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Mění se jeden parametr při výpočtu koeficientu volatility bezrizikové výnosové křiky pro stát.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Upravují se pravidla pro výběr soudních poplatků za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů a nově se stanoví výše těchto poplatků. Výmaz údajů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Publikace se zabývá problematikou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu českého pracovního práva i směrnice EU o přechodu a poukazuje na řadu úskalí právní úpravy, s nimiž se zaměstnavatelé i zaměstnanci setkávají.
Autorka vysvětluje práva a povinnosti zaměstnanců, kteří přecházejí k jinému zaměstnavateli, zaměstnavatelům připomíná povinnosti, které jim v tomto směru ...     ... více

autor: Lada Jouzová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 12. 2020, cena: 520 Kč   NOVINKA

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

Zákon č. 539/2020 Sb.,

o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
S ohledem na omezení, která přinesl boj s nemocí Covid - 19, se posouvá plnění kvalifikačních předpokladů, školení a platnost dokladů: pokud zaměstnanec splňoval...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 12. 2020

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
V úpravě doplňujících skutečností, které se zapisují do nadačního rejstříku se doplňuje ustanovení, které má přiblížit rejstříkový režim fundací relativně diskrétnímu režimu svěřenských fondů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 12. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení náležitostí žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu nebo z územních rozpočtů obcí a krajů v případě, že žadatelem je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 19. 12. 2020

Zákon č. 540/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
V návaznosti na zavedení režimu paušálního zdanění příjmů osob samostatně výdělečně činných se doplňuje nové pravidlo, které stanoví podíl rozpočtu krajů a obcí na výnosu záloh...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon č. 540/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Zálohy a pojistné na sociální zabezpečení (s výjimkou dobrovolného nemocenského pojištění) osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem  režimu paušální daně, jsou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 540/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Upravuje se způsob zápočtu příjmů ze samostatné výdělečné činnosti poplatníka v paušálním režimu zdanění. Vzhledem k tomu, že u poplatníka v paušálním režimu nebude možné ověřit skutečnou výši...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 358/1992 Sb. Mění se právní úprava dohledu, kárného řízení a řízení o přestupku vedené komorou.   B) K zákonu č. 85/1996 Sb. Výslovně se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
V rámci nově přijatých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se mění zejména: vymezení požadavků stanovených na auditory,  úprava týkající...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s očekávaným přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů (sněmovní tisk 886 ) se upřesňuje použitá terminologie v ustanoveních, která se týkají výběru dodavatele. Česká...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Vnitřní správa

 

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání

Druhé, zásadně přepracované vydání komentáře k zákonu o pohřebnictví a k zákonu o válečných hrobech navazuje na to první, které vyšlo již v roce 2015. Jednalo se o první komentář svého druhu na našem území od přijetí tohoto zákona v roce 2001.
V roce 2017 (od 1. 9. 2017) nabyl účinnosti zákon č. 193/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve ...     ... více

autor: Jaroslav Šejvl, Pavel Vetešník, Eva Vetešníková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 18. 12. 2020, cena: 950 Kč   NOVINKA

Zákon o pohřebnictví. Zákon o válečných hrobech - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Zákon č. 538/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Výčet zdravotnických prostředků hrazených z veřejného zdravotního pojištění se doplňuje o POC antigenní testy prováděné na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 18. 12. 2020

Zákon č. 540/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Zálohy a pojistné na veřejné zdravotní pojištění osoby samostatně výdělečně činné, která je poplatníkem  režimu paušální daně, jsou zahrnuty v paušální dani, jejich placení se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zákon č. 527/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 455/1991 Sb. Zásadní změna je stanovení  podmínky bezúhonnosti  a povinnosti ohlášení pro zastávání řídicí funkce ve společnosti nebo  ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Zákon č. 540/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Na živnostenském úřadu lze učinit podání obsahující údaje o vstupu do paušálního režimu daně z příjmů; živnostenský úřad předá údaje příslušnému správci daně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020:

Bankovnictví č. 12/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Řízení školy č. 12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ č. 6/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Jurisprudence č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 15/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 8/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 11-12/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020:

Částka 220/2020, rozeslaná dne 14. 12. 2020

532.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1325 o změně krizového opatření

533.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1332 o přijetí krizového opatření

534.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1333 o změně krizového opatření

535.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1334 o přijetí krizového opatření

536.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1335 o přijetí krizového opatření

537.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. prosince 2020 č. 1336 o zrušení krizových opatření

Částka 219/2020, rozeslaná dne 15. 12. 2020

528.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 14. prosince 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

529.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 11. prosince 2020 o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)

530.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 11. prosince 2020 o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)

531.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 14. prosince 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020

Částka 217/2020, rozeslaná dne 17. 12. 2020

525.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2020 o formulářových podáních pro daně z příjmů

Částka 218/2020, rozeslaná dne 17. 12. 2020

526.   

ZÁKON ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

527.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Částka 231/2020, rozeslaná dne 17. 12. 2020

564.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. prosince 2020 č. 1341 o změně krizových opatření

Částka 221/2020, rozeslaná dne 18. 12. 2020

538.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

539.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

540.   

ZÁKON ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020:

Částka 26/2020, rozeslaná dne 15. 12. 2020

47.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 14. 12. 2020 do 20. 12. 2020:

Číslo 35/2020, rozeslán dne 16. 12. 2020

48.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Číslo 36/2020, rozeslán dne 17. 12. 2020

49.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Islandskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

50.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

Číslo 37/2020, rozeslán dne 18. 12. 2020

51.   

Upozornění na daňové povinnosti v roce 2021

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz