Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

3
zpravodajství od 14. 1. 2019 do 20. 1. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

 
TÉMA

Cenové předpisy

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví č. 15/2019 Sb., o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že vydalo Cenový předpis 1/2019/DZP, jímž se regulují ceny poskytovaných zdravotních služeb a stanoví maximální ceny zdravotních služeb poskytovaných...   celá anotace

platnost: 18. 1. 2019

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

Posledním dnem pro podání přiznání k dani silniční za rok 2018 je 31. leden 2019

Přiznání k dani silniční za rok 2018 je potřeba podat a daň také zaplatit dle § 15 zákona o dani silniční nejpozději do konce ledna 2019.
17. 1. 2019

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 6/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Snižuje se sazba daně z přidané hodnoty u  pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících  (s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky) a jejich zavazadel, a...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňové a nedaňové náklady 2019

Daňové a nedaňové náklady 2019

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů.
Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce. Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována.
Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů ...     ... více

NOVINKA
autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019

Cena: 329 Kč

Zcela legální daňové triky 2019

Zcela legální daňové triky 2019

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení.
Publikace je zpracována jako daňový rádce pro ...     ... více

NOVINKA
autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019

Cena: 339 Kč

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Daňové tipy pro společnost s ručením omezeným, 3. vydání

Ve třetím vydání aktualizované a rozšířené publikace předkládá autor zpracování vybraných témat správného uplatňování příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů pro společnosti s ručením omezeným. Vždyť problematika daně z příjmů je upravena řadou daňových předpisů, pokynů a stanovisek daňové správy. Autor z této zákonné úpravy vybírá témata, která společníci, jednatelé, ekonomové či ...     ... více

NOVINKA
autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019

Cena: 329 Kč

Anotace nových předpisů

Pokyn GFŘ D-40 čj. 3996/19/7100-10111-10440, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
• Tímto pokynem se ruší pokyn GFŘ-D-39 a nově se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za...   celá anotace

platnost: 18. 1. 2019

POKYN GFŘ D-39 čj. 181/19/7100-10111-010440, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018
Tento pokyn (kterým se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2018 použijí poplatníci, kteří...   celá anotace

platnost: 14. 1. 2019

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 10/2019 Sb., o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
Pro zajištění dozorové činnosti Ministerstva financí a celních úřadů v oblasti hazardních her (správa daní, bránění legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) dosud nebyla...   celá anotace

účinnost: 1. 6. 2019, vybraná ustanovení 1. 4. 2019

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování časových harmonogramů, rozpočtů, energetiky budov, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů. Jedná ...     ... více

NOVINKA
autor: Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 1. 2019

Cena: 490 Kč

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

ÚZ č. 1297 - Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Soudní poplatky, Mediace

Publikace obsahuje soubor 20 právních předpisů v aktuálním znění. Od minulého vydání doznal několika menších novel občanský soudní řád a některé další předpisy – všechny změny jsou zvýrazněny tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány. Publikace již neobsahuje exekuční řád a jeho prováděcí předpisy, které od března 2019 najdete v novém vydání společně s insolvenčnímu předpisy.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 1. 2019

Cena: 175 Kč

TÉMA

Obchodní korporace

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Postavení jednatele, právní a daňový pohled

Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů.
Kniha vás seznámí též s možnostmi nastavení smlouvy o ...     ... více

NOVINKA
autor: Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2019

Cena: 239 Kč

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Anotace nových předpisů

POKYN GFŘ D-38 čj. 74816/18/7500-30091, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Tento pokyn nahrazuje pokyn GFŘ D-27 a nově stanoví obecné principy, podle nichž orgány Finanční správy ČR postupují při stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně. Pokyn reflektuje...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

Příloha POKYNU GFŘ D-38, pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně
Jedná se o přílohu pokynu GFŘ D-38 (stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně); anotaci pokynu GFŘ D-38 najdete zde .    celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

ÚZ č. 1296 - Sociální pojištění 2019

Publikace obsahuje 37 předpisů, které jsou rozděleny do čtyř kapitol: pojistné na sociální zabezpečení, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, organizace a provádění sociálního zabezpečení. Všechny nosné zákony z každé kapitoly byly v průběhu roku 2018 a k lednu 2019 změněny – tyto změny jsou v textu zapracovány tučně; odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
Předpisy o penzijním spoření a připojištění jsou součástí ÚZ Penzijní spoření.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 1. 2019

Cena: 175 Kč

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 7/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Novela je reakcí na rozsudek Soudního dvora EU ve věci C-575/16, Komise v. Česká republika, který konstatoval, že podmínka státní příslušnosti požadovaná českou právní úpravou pro přístup k...   celá anotace

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení.
V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména možnostem, které právní úprava nabízí k reálnému vyloučení nepoužitelného důkazu ze skutkového hodnocení věci. ...     ... více

NOVINKA
autor: Petra Zaoralová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 1. 2019

Cena: 420 Kč

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve zjednodušeném rozsahu v druhovém a účelovém členění. Vše v souladu s účetními předpisy podle stavu k 1. 1. 2019.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 1. 2019

Cena: 69 Kč

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických ...     ... více

NOVINKA
autor: Ing. Jaroslav Jindrák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 1. 2019

Cena: 399 Kč

TÉMA

Veřejné zakázky

Veřejné stavební investice

Veřejné stavební investice

Publikace přehledným způsobem shrnuje témata, kterými se musí zabývat osoby podílející se na realizaci veřejných stavebních investic. Obsahuje poznatky a doporučení z hlediska projektového řízení, hodnocení projektů, managementu rizik, výběru dodavatelů, smluvních vztahů, sestavování časových harmonogramů, rozpočtů, energetiky budov, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů. Jedná ...     ... více

NOVINKA
autor: Zdeněk Dufek, Jana Korytátová, Tomáš Apeltauer, Vít Hromádka, Petr Fiala, Rostislav Dochytka,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 18. 1. 2019

Cena: 490 Kč

TÉMA

Vzorový účtový rozvrh

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

ÚZ č. 1295 - Vzorový účtový rozvrh 2018, 2019, Rozvaha a výsledovka 2018, 2019

Publikace je užitečným vodítkem pro sestavení takového účtového rozvrhu podnikatelů, se kterým budou minimalizovány problémy při sestavování účetní závěrky za rok 2019. V publikaci najdete syntetické účty ke směrné účtové osnově pro podnikatele včetně účtů podrozvahových, uspořádání a označování položek rozvahy, rozvahu sestavenou v plném i ve zjednodušeném rozsahu, výsledovku v plném i ve zjednodušeném rozsahu v druhovém a účelovém členění. Vše v souladu s účetními předpisy podle stavu k 1. 1. 2019.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 14. 1. 2019

Cena: 69 Kč

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2019

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických ...     ... více

NOVINKA
autor: Ing. Jaroslav Jindrák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 1. 2019

Cena: 399 Kč

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 14. 1. 2019 do 20. 1. 2019:

Judikatura Evropského soudního dvora č. 4/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní družiny č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro střední školy + časopis Řízení školy č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 14. 1. 2019 do 20. 1. 2019:

Částka 3/2019, rozeslaná dne 17. 1. 2019

6.   

ZÁKON ze dne 20. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

7.   

ZÁKON ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

8.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 8. ledna 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

Částka 4/2019, rozeslaná dne 17. 1. 2019

9.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 8. ledna 2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Částka 5/2019, rozeslaná dne 18. 1. 2019

10.   

VYHLÁŠKA ze dne 15. ledna 2019 o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

Částka 6/2019, rozeslaná dne 18. 1. 2019

11.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

12.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

13.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

14.*  

VYHLÁŠKA ze dne 11. ledna 2019 o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

15.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. ledna 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 14. 1. 2019 do 20. 1. 2019:

Číslo 1/2019, rozeslán dne 14. 1. 2019

1.   

Pokyn č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

2.   

Příloha Pokynu č. GFŘ-D-38 pro stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně

3.   

Pokyn č. GFŘ-D-39, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

Číslo 2/2019, rozeslán dne 18. 1. 2019

4.   

Pokyn č. GFŘ-D-40, stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2018 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2018

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz