Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  25
 
 
zpravodajství od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Upozornění k dani silniční za nákladní a přípojná vozidla

Finanční správa doporučuje poplatníkům silniční daně, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání k nákladním a přípojným vozidlům s největší povolenou hmotností 12 tun a více, aby si raději ověřili, zda z jejich strany nedošlo za zdaňovací období v letech 2021, 2020 a 2019 k porušení povinnosti přiznat a zaplatit daň u nákladních a přípojných vozidel. V současné době Finanční správa analyzuje ...     ... více

Finanční správa ČR

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Publikace obsahuje aktuální texty zákonů a jejich prováděcích vyhlášek. Od minulého vydání byl novelizován zákon o dani silniční (31 změn a doplnění) a vyhláška stanovující ceny zemědělských pozemků. Nově bylo zařazeno nové rozhodnutí MF o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň v oblasti DPH a silniční daně. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 6. 2022, cena: 65 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1494 - Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-138,

ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Mění se zejména ustanovení, která upravují řešení sporných případů cestou dohody, a to pokud se osoba mající bydliště či sídlo v některém smluvním státě (Česku nebo Španělsku)...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 13. 6. 2022

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Vyhláška č. 151/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
A) K vyhlášce č. 1/2022 Sb. Novela vyhlášky je reakcí na změnu zákona o platebním styku (viz z. č. 129/2022 Sb.) a stanoví náležitosti žádostí o udělení povolení k činnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Vyhláška č. 150/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
Mění a stanoví se: rámcová struktura, obsah a postup zpracování dlouhodobých záměrů vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy za Českou republiku a za jednotlivé kraje, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Vnitřní správa

Vyhláška č. 153/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Novelou zákona o evidenci obyvatel (provedenou zákonem č. 270/2021 Sb.) se rozšířil okruh údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel. V návaznosti na to se v předmětné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Vyhláška č. 154/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Novela stanoví bližší podmínky provedení legalizace podpisu na dokumentu v elektronické podobě od 1. 7. 2022 (tzv. e-legalizace).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 156/2022 Sb.,

o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
Toto nařízení upravuje podmínky poskytování mimořádné podpory ve vybraných zemědělských odvětvích v roce 2022 Státním zemědělským intervenčním fondem, a to na chov prasnic,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 20. 6. 2022

téma:
Životní prostředí

Nařízení vlády č. 152/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
Výčet lokalit zařazených do evropského seznamu lokalit významných pro Evropská společenství se doplňuje o lokalitu Louky u Přelouče.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 6. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022:

Obec a finance č. 2-3/2022
vydává: Triada, spol. s r. o.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 2/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Jurisprudence č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 7-8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 6/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022:

Částka 70/2022, rozeslaná dne 14. 6. 2022

150.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

151.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.

Částka 71/2022, rozeslaná dne 14. 6. 2022

152.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. května 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

153.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 72/2022, rozeslaná dne 17. 6. 2022

154.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

155.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 13. června 2022 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021

Částka 73/2022, rozeslaná dne 17. 6. 2022

156.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. června 2022 o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022

157.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. dubna 2022, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022:

Částka 10/2022, rozeslaná dne 14. 6. 2022

18.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na straně druhé

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 6. 2022 do 19. 6. 2022:

Číslo 8/2022, rozeslán dne 13. 6. 2022

12.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz