Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  20
 
 
zpravodajství od 13. 5. 2024 do 19. 5. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Autorské právo, průmyslová práva

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

Čtvrté vydání známého komentáře zcela změnilo obsah, zejména s ohledem na rozsáhlou novelu zákona o ochranných známkách a vývoj v oblasti práva k označení původu a zeměpisným označením. V textu komentáře bylo upřednostněno zejména zohlednění dlouhodobých znalostí správních a soudních rozhodnutí autory jednotlivých částí, před pouhým teoretickým výkladem, vyskytující se často v jiné komentářové ...     ... více

autor: Roman Horáček a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 13. 5. 2024, cena: 1 790 Kč   NOVINKA

Práva na označení a jejich vymáhání. Komentář. 4 vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Daně z příjmů

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

V dnešním globalizovaném světě si již zaměstnavatelé nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly být pro zaměstnávání pracovníků překážkou, a proto stále častěji řešíme problematiku dvojího zdanění, popřípadě daňové dopady vyplývající z těchto přeshraničních uspořádání, a to nejen pro ...     ... více

autor: Lenka Nováková, Daniela Králová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 15. 5. 2024, cena: 549 Kč   NOVINKA

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu, 2. vydání

SDĚLENÍ

ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“)
Ministerstvo financí sděluje, že v návaznosti na přerušení uplatnění čl. 10, 11 a 13 smlouvy o zamezení dvojího zdanění sjednané mezi Českou republikou a Běloruskem v době od...   celá anotace

Finanční
zpravodaj

platnost: 14. 5. 2024

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že pro období od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2026 přerušilo Bělorusko provádění čl. 10, 11 a 13 smlouvy o...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

platnost: 14. 5. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

Správu daní lze za více jak 10 let od účinnosti DŘ označit již za ustálenou oblast. Výklad daňového řádu je dnes jen výjimečně předmětem významnějších judikatorních zásahů a změn. Judikatura k tomuto zákonu zůstává něčím, co by daňový profesionál měl průběžně sledovat, zejména, když díky umělé inteligenci se dnes otvírají možnosti mnohem přesnějšího vyhledávání v rozsudcích správních soudů. ...     ... více

autor: Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 13. 5. 2024, cena: 2 290 Kč   NOVINKA

Daňový řád. Komentář. 5. vydání

týdenní novinky v rámci tématu:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

Vyhláška č. 117/2024 Sb.,

o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinnosti zaměstnavatele při zaměstnáváni zaměstnanců ze zahraničí
Vyhláška obsahuje detailní parametry komunikace mezi krajskou pobočkou Úřadu práce a zaměstnavatelem pro plnění informační povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí ....   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Nařízení vlády č. 110/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů
Mění se pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu na základních a středních školách a v konzervatořích.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 9. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Trestní předpisy

Trestní právo procesní, 8. vydání

Osmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva (zmínit lze např. novely trestního řádu provedené zákony č. 220/2021 Sb. či č. 333/2020 Sb.).
Učebnice přihlíží ke všem novelizacím i k tzv. vedlejším trestním zákonům, jimiž jsou zejména zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, zákon č. 418/2011 Sb., o trestní ...     ... více

autor: Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 15. 5. 2024, cena: 1 408 Kč   NOVINKA

Trestní právo procesní, 8. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 5. 2024 do 19. 5. 2024:

Školní poradenství v praxi č. 3/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 13. 5. 2024 do 19. 5. 2024:

115/2024 Sb.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

14. 5. 2024

116/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

14. 5. 2024

117/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. května 2024 o stanovení elektronické komunikace pro plnění informačních povinnosti zaměstnavatele při zaměstnáváni zaměstnanců ze zahraničí

14. 5. 2024

118/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. dubna 2024 o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

14. 5. 2024

110/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. dubna 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění pozdějších předpisů

16. 5. 2024

120/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebírání a průvozu osob

16. 5. 2024

121/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zpětném přebíráni a průvozu osob

16. 5. 2024

122/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 9. května 2024 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

16. 5. 2024

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 5. 2024 do 19. 5. 2024:

Číslo 4/2024, rozeslán dne 14. 5. 2024

4.   

Sdělení ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz