Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  20
 
 
zpravodajství od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Celní předpisy

 

ÚZ č. 1321 - Celní předpisy

Publikace obsahuje kompletní soubor zákonů upravujících celní oblast – celní zákon, zákon o Celní správě ČR a zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví; v dubnu 2019 byly novelizován celní zákon a zákon o Celní správě ČR. Najdete zde také všechny vyhlášky vydané k provedení těchto zákonů. Celkem 12 aktuálních textů právních předpisů. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 5. 2019, cena: 85 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1321 - Celní předpisy
TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

Jedná se o další doplněné a aktualizované vydání velmi žádané publikace, která zachycuje praktické postupy při uplatňování DPH v oblasti jak pořízení zboží z jiného členského státu a dovozu zboží ze třetích zemí, tak i v oblasti dodání zboží do jiných členských států a vývozu zboží, včetně základních vazeb na předpisy Evropské unie v daňové a celní oblasti. Vysvětleny jsou také praktické postupy ...     ... více

autor: Václav Benda, Milan Tomíček, vydal: BOVA POLYGON, podle stavu k 17. 5. 2019, cena: 678 Kč   NOVINKA

DPH u intrakomunitárních dodávek a dovozu a vývozu zboží, 8. vydání

DPH 2019 - zákon s přehledy

V šestnáctém vydání praktické, osvědčené publikace autor na 160 přehledných schématech názorně "zobrazuje" zákon o DPH. Úplné znění platné pro rok 2019 je tak ojedinělým způsobem doplněno o přehledy paragrafů zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka.
Přehledy obsahují nejnovější novinky zákona: poukazy, virtuální měna, úpravy odpočtu u drobného majetku při zrušení registrace, opravy u ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 5. 2019, cena: 279 Kč   NOVINKA

DPH 2019 - zákon s přehledy
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

SDĚLENÍ

k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Ministerstvo financí oznamuje, že  Rakousko od 1. 1. 2019 zavedlo tzv. „web-based“ postup pro refundaci srážkové daně (tzn. formou vyplňování webových formulářů). Jestliže plátce daně...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 13. 5. 2019

ZÁKON č. 125/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Finanční náhrada za nevydaný majetek, vyplacená podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, je u veřejně prospěšného poplatníka předmětem daně (podléhá...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

VYHLÁŠKA č. 121/2019 Sb.,

o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
Nová vyhláška je zejména reakcí na novelu insolvenčního zákona provedenou s účinností od 1. června 2019 zákonem č. 31/2019 Sb . V části Materiální vybavení insolvenčního správce se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 6. 2019

TÉMA

Kontrola veřejných financí, majetek státu

 

ZÁKON č. 126/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se okruh subjektů vymezených pod pojmem “orgán veřejné správy”, na něž se uplatňují principy řízení a kontroly veřejných financí (zejména princip účelnosti, hospodárnosti, efektivity...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

VYHLÁŠKA č. 118/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Novely obou vyhlášek reagují na zjištění, že modrý světelný zdroj doplněný o červený významně zlepšuje viditelnost vozidla za určitých světelných a klimatických podmínek; proto se u vozidel...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 5. 2019

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Zákon o obcích - Komentář

„Základem svobodného státu je svobodná obec.“ Na tomto postulátu pocházejícím z prozatímního zákona o obcích z roku 1849 se za uplynulou dobu nic nezměnilo. Každý z nás jsme občanem určité obce a je na nás, zda a v jaké míře participujeme na správě veřejných záležitostí v dané obci. Naopak obce zasahují do našich životů i tím, že vykonávají správu veřejných záležitostí, vlastní majetek, hospodaří ...     ... více

autor: Potěšil, Furek, Hejč, Chmelík, Riegel, Škop, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 5. 2019, cena: 1 390 Kč   NOVINKA

Zákon o obcích - Komentář
TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích. Přestože se jedná o problematiku významnou, nemá v České republice dlouhou tradici a není ani častým předmětem řešení před českými soudy. Též z tohoto důvodu může být pro tuzemskou legislativu i aplikační praxi zajímavé srovnání, jak se s ní nakládá v jiných členských státech Evropské unie, které mají s ...     ... více

autor: Michaela Hájková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 5. 2019, cena: 390 Kč   NOVINKA

Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v ČR a ve vybraných zemích EU
TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon o státním občanství - Komentář

Právní úprava státního občanství České republiky, jeho nabývání a pozbývání, jeho prokazování a dalších souvisejících otázek prošla k počátku roku 2014 zásadní a komplexní úpravou. Právní úprava do té doby obsažená ve dvou klíčových zákonech byla sjednocena do jediného předpisu, a to do zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním ...     ... více

autor: Hugo Körbl, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 16. 5. 2019, cena: 990 Kč   NOVINKA

Zákon o státním občanství - Komentář
TÉMA

Sociální pojištění

 

Plně funkční eNeschopenka má být spuštěna od 1. 1. 2020

Poslanci na svém jednání v pátek 10. 5. 2019 schválili ve 3. čtení novelu zákona o nemocenském pojištění (sněmovní tisk 204), týkající se zejména vystavování tzv. eNeschopenek. Novelu ještě musí schválit Senát a podepsat prezident republiky. Plně funkční eNeschopenku má Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle této novely spustit ...     ... více

Ministerstvo práce a sociálních věcí

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

VYHLÁŠKA č. 120/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
Upravují se druhy průkazů odborné způsobilosti ve vztahu k námořní pohyblivé službě a vnitrozemské vodní plavbě tak, aby druhy průkazů odpovídaly aktuálnímu členění používanému...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Národní účetní rada vydala za dobu svojí dvacetileté existence 37 Interpretací českých účetních předpisů a na řadě dalších aktuálně pracuje. V zájmu rozvoje účetních profesí a široké informovanosti veřejnosti o své činnosti se rozhodla vydat odbornou knihu obsahující nejen texty vlastních Interpretací, ale také doplnění o příklady jejich aplikace a řadu dalších materiálů a textů ilustrujících ...     ... více

autor: L. Mejzlík, L. Müllerová, J. Skálová, J. Pilátová, L. Vašek, A Šrámková, I. Liškařová, P. Vácha,, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 5. 2019, cena: 389 Kč   NOVINKA

Interpretace Národní účetní rady s praktickými příklady a komentáři

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019:

Právo a rodina č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019:

Částka 51/2019, rozeslaná dne 14. 5. 2019

118.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

119.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

Částka 52/2019, rozeslaná dne 16. 5. 2019

120.   

VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2019, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

121.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. dubna 2019 o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce

122.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 9. května 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

123.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. května 2019 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

124.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 9. května 2019 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části

Částka 53/2019, rozeslaná dne 16. 5. 2019

125.   

ZÁKON ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

126.   

ZÁKON ze dne 23. dubna 2019, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

127.*  

VYHLÁŠKA ze dne 7. května 2019 o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019:

Částka 13/2019, rozeslaná dne 16. 5. 2019

19.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT

Částka 14/2019, rozeslaná dne 16. 5. 2019

20.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 5. 2019 do 19. 5. 2019:

Číslo 4/2019, rozeslán dne 13. 5. 2019

7.   

Sdělení k refundaci rakouské srážkové daně v kontextu Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Sbírka mezinárodních smluv č. 31/2007)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz