Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  16
 
 
zpravodajství od 13. 4. 2020 do 19. 4. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

Zmírnění dopadů koronavirové epidemie

K překonání následků nouzového stavu již byla přijata řada zákonů, rozhodnutí a ministerských pokynů, které přehledně shrnujeme zde.
 

Informace o všech právních předpisech publikovaných v uplynulém týdnu najdete níže v jednotlivých tematických rubrikách.
 

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Zákon č. 165/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Dítěti, které bude ve věznici se svojí matkou, náleží zdravotní služby ve stejném rozsahu, jako matce.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2020

meritum Daň z přidané hodnoty 2020 obsahuje z hlediska praktického využití srozumitelný výklad problematiky DPH, který je zpracován ve znění právních předpisů k 1. 5. 2020.
Vydání merita DPH pro rok 2020:
•zahrnuje novelu 2020, která je vyvolána především povinností transpozice změn práva evropského, včetně změn, jejichž cílem je uvedení tuzemské úpravy do souladu s úpravou unijní,
•se ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 4. 2020, cena: 238 Kč   NOVINKA

Meritum - Daň z přidané hodnoty 2020
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Kniha o EET neboli elektronické evidenci tržeb je určena pro podnikatele, ale i pro neziskové subjekty, kteří jsou povinni se do evidence tržeb zapojit, a také pro jejich účetní.
Seznamte se s povinnostmi, které vám přináší EET
Cílem je seznámit čtenáře se základy zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, a o všech jeho důsledcích pro podnikání.
Podrobněji k obsahu publikace
V knize ...     ... více

autor: Bc. Zdeněk Vondrák, DiS., Bc. Lucie Vondráková, DiS., Bc. Michala Vondráková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 4. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

Elektronická evidence tržeb – Praktická příručka pro 3. a 4. vlnu, 2. vydání

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2020.
Legislativní změny pro rok 2020
Součástí publikace jsou také parametrické změny pro rok 2020 odvozené od průměrné mzdy, cestovní náhrady atd. Dále v knize nalezneme i výklady daňové správy včetně výkladů ke změnám zákona o daních z příjmů za období roku 2019 a ke ...     ... více

autor: Kolektiv autorů, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 4. 2020, cena: 699 Kč   NOVINKA

Daně 2020 a předpisy související s přehledy změn

Sdělení čj. MF- 24256/2016/15-57,

k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 1/2020)
Ministerstvo financí sděluje, že smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, vyhlášená pod č. 1/2020 Sb. m....   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 15. 4. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Zákon č. 159/2020 Sb.,

o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Kompenzační bonus Stanoví se podmínky vyměření, vyplacení a správy daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s výskytem koronaviru. Na kompenzační...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2020

ROZHODNUTÍ čj. MF-10021/2020/39-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru COVID-19 se promíjí v období od 12. 3. 2020 do skončení nouzového stavu  DPH za darování zboží či služby pro potřeby poskytovatelů zdravotních...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 15. 4. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 163/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se změnami občanského zákoníku, které se týkají předkupního práva, se do katastru nemovitostí již nebude zapisovat vzdání se předkupního práva spoluvlastníka.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Nařízení vlády č. 154/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
Některým klíčovým výrobcům léčivých přípravků s výrobním závodem na území České republiky se přiznává statut prvku kritické infrastruktury.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 9. 4. 2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY č. 156/2020 Sb.,

č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
Vláda České republiky prodlužuje do 30. dubna 2020 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194. Veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 9. 4. 2020

TÉMA

Občanský zákoník

 

Zákon č. 163/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Rozsáhlá novela občanského zákoníku mění pasáže týkající se: předkupního práva při převodu spoluvlastnického podílu (§ 1124 a 1125), kde mj. dochází ke zrušení dosavadního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Obchodní korporace

 

Zákon č. 163/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Jako zásadní změnu přináší novela možnost založení družstva i bez ustavující schůze. Družstvo tak nově lze založit i mimo ustavující schůzi, a to dohodou zakladatelů na obsahu stanov ve formě notářského zápisu, obdobě jako je tomu u akciových společností. V souladu s plánovanými změnami u akciových společností , bude i u družstev možné ze stanov po vzniku družstva vypustit ustanovení o založení. Ve stanovách...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020


Anotaci zpracovala advokátní kancelář

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 164/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Ohledně dozoru nad ochranou spotřebitele se doplňuje ustanovení, že Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 4. 2020

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 161/2020 Sb.,

o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 161/2020 Sb. Zákon je reakcí na koronavirou epidemii, kdy zavedením mimořádných opatření při epidemii (omezení volného pohybu osob, zákaz maloobchodního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 4. 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 171/2020 Sb.,

o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Rozhodnou částkou pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci je pro období od 1. května 2020 do 30. dubna 2021 částka 34 125 Kč (dosud 31 885 Kč).    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 4. 2020

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon č. 163/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 67/2013 Sb. Za osoby, které jsou rozhodné pro rozúčtování služeb, se nově považují také osoby, u nichž lze mít za to, že mohou užívat byt, je-li užíván k jinému účelu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 162/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zakazuje se odstavovat na pozemních komunikacích (dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích) vozidla, která jsou po dobu více než 6 měsíců bez...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 30. 4. 2020

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

 

Zákon č. 165/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Mezi úkoly Vězeňské služby ČR nově patří také zabezpečování zdravotních služeb u mimovězeňských poskytovatelů zdravotních služeb dětem, které má ve výkonu vazby nebo trestu jejich...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon č. 160/2020 Sb.,

o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
S cílem omezit kontakt osob se zaměstnavateli, Úřadem práce a případně i dalšími institucemi v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se ruší povinnost doložit nárok na některé dávky. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 4. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Zákon č. 166/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
V prosinci 2019 byl pod č. 354/2019 Sb. publikován nový zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích ( viz ), který byl ale už v době svého přijetí považován za...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nález Ústavního soudu č. 176/2020 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Ústavní soud shledal, že nižší odměna vycházející z tarifní hodnoty 1 000 Kč, kterou obdrží opatrovník jmenovaný soudem podle zákona upravujícího zvláštní řízení soudní , je porušením zásady...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 4. 2020

TÉMA

Trestní předpisy

 

Zákon č. 165/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Novela řeší výkon trestu odnětí svobody u žen, které jsou těhotné nebo mají dítě mladší jednoho roku věku. Podle současné právní úpravy musí předseda senátu u těchto žen vždy rozhodnout tak,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají.
Praktické účetní postupy
Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku ...     ... více

autor: Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 4. 2020, cena: 429 Kč   NOVINKA

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 168/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Doplňuje se ustanovení o tom, že Kancelář Senátu je oprávněna prodávat upomínkové a propagační předměty, které se vztahují k činnosti Senátu nebo Kanceláře Senátu; příjem z prodeje upomínkových...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 5. 2020

Zákon č. 167/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Novela zákona obsahuje řadu ustanovení, která zpřesňují dosavadní text a odstraňují překonanou úpravu. Například: text se zpřesňuje tak, aby bylo zřejmé, že ve třetím čtení je...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Zákoník práce

 

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání

Zaměstnávání cizinců vyvolává řadu právních otázek. Odpovědi nabízí předkládaná publikace, v jejímž autorském kolektivu jsou přední odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i advokáti specializovaní na tuto problematiku. Kniha detailně zkoumá problematiku pobytu a zaměstnávání osob občanů EU/EHP i tzv. třetích zemí, jakož i související aspekty pracovního práva, sociálního zabezpečení, ...     ... více

autor: Jakub Tomšej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 4. 2020, cena: 375 Kč   NOVINKA

Zaměstnávání cizinců v České republice, 2. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

Vyhláška č. 170/2020 Sb.,

o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Tato vyhláška upravuje způsob oceňování nákladů na zdravotní služby vykázané v roce 2019  pro účely přerozdělování finančních prostředků mezi zdravotními pojišťovnami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 4. 2020

Zákon č. 165/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Při poskytování zdravotních služeb dítěti, které má matka u sebe ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, je zdravotní pojišťovna dítěte povinna uhradit poskytnutou zdravotní péči...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Zdravotní služby

 

Zákon č. 165/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Volba poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení v případě nezletilých pacientů umístěných společně s matkou ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody náleží Vězeňské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon o geologických pracích - Komentář

Kniha obsahuje podrobný praktický komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích. Výklad je doplněn aktuální relevantní judikaturou zejména Nejvyššího správního soudu, Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, ale i dalších článků soudní soustavy.
Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s ...     ... více

autor: Ondřej Vícha, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 4. 2020, cena: 690 Kč   NOVINKA

Zákon o geologických pracích - Komentář

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 4. 2020 do 19. 4. 2020:

Trestní právo č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 4/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Právo a rodina č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 4. 2020 do 19. 4. 2020:

Částka 57/2020, rozeslaná dne 9. 4. 2020

154.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.

155.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 9. dubna 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

 
Částka 58/2020, rozeslaná dne 9. 4. 2020

156.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 396 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

157.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 403 o zrušení krizového opatření

158.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 č. 404 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

 
Částka 59/2020, rozeslaná dne 14. 4. 2020

159.   

ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

160.   

ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

161.   

ZÁKON ze dne 9. dubna 2020 o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka 62/2020, rozeslaná dne 14. 4. 2020

172.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. dubna 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

173.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. dubna 2020 č. 415 o přijetí krizového opatření

174.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. dubna 2020 č. 416 o přijetí krizového opatření

Částka 60/2020, rozeslaná dne 15. 4. 2020

162.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

163.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

164.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

165.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

166.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

167.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

168.   

ZÁKON ze dne 18. března 2020, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

Částka 61/2020, rozeslaná dne 15. 4. 2020

169.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 9. dubna 2020 o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

170.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. dubna 2020 o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

171.   

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 30. března 2020 o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Částka 63/2020, rozeslaná dne 16. 4. 2020

175.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 25. března 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2022, 0,10 %

Částka 64/2020, rozeslaná dne 17. 4. 2020

176.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

Částka 65/2020, rozeslaná dne 17. 4. 2020

177.   

ZÁKON ze dne 16. dubna 2020 o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

Částka 66/2020, rozeslaná dne 17. 4. 2020

178.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. dubna 2020 č. 421 o zrušení krizového opatření

179.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. dubna 2020 č. 422 o přijetí krizového opatření

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 4. 2020 do 19. 4. 2020:

Číslo 7/2020, rozeslán dne 15. 4. 2020

9.   

Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 1/2020)

10.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty a správního poplatku z důvodu mimořádné události

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz