Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  51
 
 
zpravodajství od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenové předpisy

Sdělení Ministerstva financí č. 477/2021 Sb.,

o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022
Ministerstvo financí oznamuje, že dne 8. prosince 2021 vydalo v Cenovém věstníku výměr MF č. 01/2022, který obsahuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022. Tento...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 15. 12. 2021

téma:
Daň z přidané hodnoty

Daňové zákony 2022

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.
Publikace bude expedována v pondělí 3. ledna.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje přehled informací, stanovisek a sdělení GFŘ zveřejněných do data redakční uzávěrky.
Novely zákona o DPH
Novely ...     ... více

autor: Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 12. 2021, cena: 849 Kč   NOVINKA

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

DODATEK č. 8 čj. 77067/21/7100-20118-012287,

k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Č. j.: 77067/21/7100-20118-012287 Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100-20116-050484, ve znění Dodatku č. 1 (č.j.: 26 878/17/7100-20118-012287) ze dne 2. 3. 2017, Dodatku č. 2 (č.j.: 130204/17/7100-20118-012287) ze dne 14. 12. 2017, Dodatku č. 3 (č.j.: 94112/18/7100-20118-012287) ze dne 11. 12. 2018, Dodatku č. 4 (č.j.: 88521/19/7100-20118-012287) ze dne 28. 11. 2019, Dodatku č. 5 (č.j.: 52725/20/7100-20118-012287) ze dne 3. 9. 2020, Dodatku č.
Pro účely promíjení sankcí podle daňového řádu se upřesňují podrobnosti uplatnění ospravedlnitelných důvodů nepodání kontrolního hlášení nebo jeho nepodání včas. Úplné znění pokynu GFŘ D-29...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 16. 12. 2021

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňové zákony 2022

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny k 1. 1. 2022. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. Největší změny nastaly u zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. V této publikaci jsou obsaženy pouze daňové zákony – další platné daňové předpisy (nařízení vlády, vyhlášky, sdělení a pokyny MF) najdete v jednotlivých číslech edice ÚZ.
Publikace bude expedována v pondělí 3. ledna.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2022, cena: 139 Kč   NOVINKA

Daňové zákony 2022

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Pokyn GFŘ-D-51 čj. 78235/21/7700-10124-011654,

o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Tímto pokynem se mění a nově stanoví: zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, základní pravidla pro umístění spisů (nebo jejich příslušné...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 1. 2022

ROZHODNUTÍ čj. MF-35211/2021/3901-2,

o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události
V souvislosti s odstraněním následků větrné smrště vzniklých na postižených územích, pro která hejtman Jihomoravského kraje vyhlásil stav nebezpečí, se plátcům daně z přidané...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 15. 12. 2021

Pokyn MF-19 čj. MF-31633/2021/3903-4,

pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků
Tímto pokynem se nahrazují dosavadní metodické pokyny pro územní finanční orgány k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků. Stanoví se zejména: rozsah (hlavní zaměření),...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

Publikace obsahuje aktuální krizovou legislativu se změnami od minulého vydání – krizový zákon, zákon o integrovaném záchranném systému, zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a zákon o státní pomoci při obnově území; publikace dále obsahuje novelizovaný zákon o požární ochraně včetně nové vyhlášky o kategorizaci staveb; zákon o Hasičském záchranném sboru a 20 příslušných nařízení vlády a vyhlášek ke všem zákonům; celkem 28 zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, které se významně týkají orgánů státní správy, krajů a obcí. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 12. 2021, cena: 173 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1459 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území

téma:
Ochrana zdraví

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 472/2021 Sb.,

o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo antigenní složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 12. 2021

Vyhláška č. 483/2021 Sb.,

o následcích povinného očkování
Tato vyhláška specifikuje: infekční nemoci, proti nimž je ve stanovených případech povinné očkování, možné následky povinného očkování spočívající v újmě na zdraví, u kterých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Vyhláška č. 476/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.
Novelou se mění náležitosti osvědčení o absolvování kurzu o rozpoznávání bankovek a mincí podezřelých z padělání nebo pozměňování.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 485/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
V reakci na zpřesňování evropské legislativy se mění přílohy vyhlášky, a to: příloha č. 1 Hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů v oblasti platebního styku, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Pokyn MF-19 čj. MF-31633/2021/3903-4,

pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků
Tímto pokynem se nahrazují dosavadní metodické pokyny pro územní finanční orgány k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků. Stanoví se zejména: rozsah (hlavní zaměření),...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 469/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
Novela vyhlášky je reakcí na změnu podmínek, kterou přinesla novela zákona o elektronických komunikacích provedená zákonem č. 374/2021 Sb.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

Vyhláška č. 467/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.
Dosud platný Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka) se nahrazuje novým plánem; ostatní ustanovení se nemění.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Nařízení vlády č. 475/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
V souvislosti s cenovým a kurzovým vývojem se zvyšují finanční limity pro určení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky a na služby, zvyšuje částka pro účely možnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

téma:
Zdravotní pojištění

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 473/2021 Sb.,

o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo antigenní složení očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce , které je hrazeno od 1. ledna 2022 z veřejného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 12. 2021

Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 474/2021 Sb.,

o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo antigenní složení očkovacích látek pro očkování proti lidskému papilomaviru, které je hrazeno od 1. ledna 2022 z veřejného zdravotního...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 12. 2021

Vyhláška č. 482/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním cílem této novely je provedení potřebných změn v seznamu zdravotních výkonů, tj. zejména: zařazení nových výkonů, aktualizace stávajících výkonů, které svým obsahem (popis,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021:

Obec a finance č. 5/2021
vydává: Triada, spol. s r. o.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Rodinné listy č. 7-8/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 11/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021:

Částka 210/2021, rozeslaná dne 14. 12. 2021

467.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.

Částka 211/2021, rozeslaná dne 14. 12. 2021

468.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů

469.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání

470.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

471.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2021 o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Částka 212/2021, rozeslaná dne 14. 12. 2021

472.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 30. listopadu 2021 o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022

473.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2021 o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce

474.   

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2021 o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru

Částka 213/2021, rozeslaná dne 15. 12. 2021

475.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. prosince 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

476.   

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2021, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.

477.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 8. prosince 2021 o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022

478.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 8. prosince 2021 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Částka 214/2021, rozeslaná dne 15. 12. 2021

479.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 10. prosince 2021 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

480.*  

SDĚLENÍ Českého statistického úřadu ze dne 10. prosince 2021 o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)

481.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 13. prosince 2021 o vydání cenových rozhodnutí

Částka 215/2021, rozeslaná dne 17. 12. 2021

482.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 216/2021, rozeslaná dne 17. 12. 2021

483.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. prosince 2021 o následcích povinného očkování

484.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek

Částka 217/2021, rozeslaná dne 17. 12. 2021

485.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

486.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 13. prosince 2021 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 12. 2021 do 19. 12. 2021:

Číslo 36/2021, rozeslán dne 13. 12. 2021

45.   

Pokyn č. GFŘ-D-51 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Číslo 37/2021, rozeslán dne 15. 12. 2021

46.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události

Číslo 38/2021, rozeslán dne 16. 12. 2021

47.   

DODATEK č. 8 k pokynu GFŘ-D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

48.   

Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1, č.j: 26 878/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 2, č.j.: 130204/17/7100-20118-012287, dodatkem č. 3, č.j.: 94112/18/7100-20118-012287, dodatkem č. 4, č.j.: 88521/19/7100-20118-012287, dodatkem č. 5 č.j.: 52725/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 6 č.j.: 72251/20/7100-20118-012287, dodatkem č. 7 č.j.: 27813/21/7100-20118-012287 a dodatkem č. 8 č.j.: 77067/21/7100-20118-012287 1

49.   

POKYN č. MF-19 pro orgány finanční správy k provádění kontrol výkonu správy soudních poplatků

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz