Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  42
 
 
zpravodajství od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-101

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Belgie i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 16. 10. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ROZHODNUTÍ čj. 27709/2020/3901-2,

o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události
V souvislosti s šířením viru COVID-19 se plátcům DPH v období IV. čtvrtletí roku 2020 promíjí DPH za darování (bezúplatné dodání či poskytnutí): vyjmenovaných...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 14. 10. 2020

TÉMA

Energetika

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 406/2000 Sb. V reakci na zavedení nového typu územně plánovací dokumentace, kterou je územní rozvojový plán, se stanoví kompetence Ministerstva průmyslu a obchodu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Insolvence

 

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem

Publikace je koncipována jako průvodce uplatňováním pohledávek v insolvenčním řízení. Proto byla jednotlivá soudní rozhodnutí vybírána tak, aby byla pokryta pokud možno celá tato materie – jde o rozhodnutí aktuální a pro praxi významná.
Přidanou hodnotou publikace je komentář, o nějž je každý judikát doplněn – tento komentář zasazuje otázky řešené v jednotlivých rozhodnutích do širšího ...     ... více

autor: Milan Vrba, Oldřich Řeháček, Jan Zůbek, Martin Dirhan, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 10. 2020, cena: 600 Kč   NOVINKA

Vybraná judikatura z oblasti uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení s komentářem
TÉMA

Krizové zákony, HZS, požární ochrana

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V reakci na zavedení nového typu územně plánovací dokumentace, kterou je územní rozvojový plán, se stanoví kompetence Ministerstva vnitra uplatňovat své stanovisko k tomuto plánu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Právo proti nekalé soutěži

Autor se v monografii Právo proti nekalé soutěži pokouší o formulaci „průvodce“ nabízejícího předporozumění a autorovo uchopení deliktního jednání označovaného jako nekalá soutěž. Vychází přitom ze svých dlouholetých zkušeností s touto tematikou. Čtenářům je tak předkládán rozbor deliktu nekalé soutěže a autorovo snažení o konkretizaci obecné roviny zákonné úpravy s využitím bohaté základny ...     ... více

autor: Daniel Patěk, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 10. 2020, cena: 484 Kč   NOVINKA

Právo proti nekalé soutěži
TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář

Ke dni 8. 4. 2020 nabyl účinnosti nově přijatý zákon č. 116/2020 Sb., o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, dle kterého mohou očkovaní a jejich blízcí požadovat po státu náhradu újmy způsobené povinným očkováním
Cílem zákonodárce při přijímání zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním bylo zakotvit v českém právním řádu možnost domáhat se na státu náhrady újmy, která očkovanému ...     ... více

autor: Barbora Vráblová, klára Dvořáková, Lenka Švarcová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 10. 2020, cena: 265 Kč   NOVINKA

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním - Praktický komentář

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se zavedením nového typu územně plánovací dokumentace, kterým je územní rozvojový plán,  se rozšiřuje pravomoc Ministerstva zdravotnictví o oprávnění uplatňovat k územnímu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Penzijní spoření a připojištění

 

Vyhláška č. 404/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
Provedené změny mají zabezpečit naplnění požadavků informační povinnosti penzijních společností vůči České národní bance tak, aby Česká národní banka měla dostatečné informace o penzijních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář

Zákon o odpovědnosti státu je primárním právním předpisem při uplatňování náhrady škody, o níž se poškození domnívají, že jim ji způsobil stát, resp. územní samosprávný celek při výkonu veřejné moci svěřené jim zákonem v samostatné působnosti. Zákon o odpovědnosti státu je právním předpisem bohatým na judikaturu, a proto není náhodou, že dva z autorů jsou soudci Nejvyššího soudu zabývající se ...     ... více

autor: František Ištvánek, Pavel Simon, František Korbel, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 10. 2020, cena: 825 Kč   NOVINKA

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci..., 2. vydání - Komentář
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Vyhláška č. 405/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 177/2009 Sb. Zpřesňují se některé postupy a pravidla konání maturitní zkoušky. Mezi změny patří například: vypuštění příslušných částí komplexních zkoušek...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2021

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se lhůta 90 dnů, ve které musí Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo vnitra nebo příslušný stanovený uznávací orgán vydat stanovisko týkající se vzdělávacích programů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se kritéria, při jejichž splnění silniční správní úřad povolí zrušení železničního přejezdu. Těmito kritérii bude především existence vhodné trasy, po které budou přístupné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Nařízení vlády č. 415/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
Provedené změny umožní poskytovat příspěvek ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících se ztrátou zaměstnání stávajícím zaměstnancům společnosti OKD, u nichž se předpokládá, že budou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 10. 2020

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Z důvodu odstranění pochybností o užití lhůty přiměřené (§ 6 odst. 1 správního řádu) nebo přiměřeného využití lhůty pro vydání rozhodnutí, dostatečně rychlého jednání správních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 416/2009 Sb. Zavádí se zkrácený název zákona, a to “liniový zákon”. V zájmu urychlení výstavby energetické infrastruktury se doplňuje (obdobně jako je tomu již...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení se zužuje z 1,0 na 0,5 metru.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Vysoké školství

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se lhůta 90 dnů, ve které musí Národní akreditační úřad pro vysoké školství, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra nebo příslušný stanovený uznávací orgán vydat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zdravotnická povolání

 

Vyhláška č. 397/2020 Sb.,

o vzdělávání v základních kmenech lékařů
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: obsah a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů, technické a věcné podmínky vybavení a personální...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2020

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V souvislosti se zavedením nového typu územně plánovací dokumentace, kterým je územní rozvojový plán,  se rozšiřuje pravomoc Ministerstva zemědělství o oprávnění uplatňovat k územnímu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Zákon č. 403/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ve všech níže uvedených novelizovaných předpisech jsou provedeny legislativně technické úpravy související se zavedením nového typu územně plánovací dokumentace, kterým je územní...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

Obec a finance č. 4/2020
vydává: Triada, spol. s r. o.

Bankovnictví č. 10/2020
vydává: 4H production s. r. o.

Řízení školy č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro MŠ č. 5/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Soudce č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bezpečnost a hygiena práce č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 12-13/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 10/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 10/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Obchodní právo č. 9/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č. 3/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 4/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

Částka 166/2020, rozeslaná dne 12. 10. 2020

407.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1021 o přijetí krizového opatření

408.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření

409.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1023 k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

410.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1026 o přijetí krizového opatření

411.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1027 o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu

412.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1028 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

413.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1029 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

414.*  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí krizového opatření

Částka 161/2020, rozeslaná dne 13. 10. 2020

397.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2020 o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Částka 163/2020, rozeslaná dne 13. 10. 2020

403.   

ZÁKON ze dne 29. září 2020, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

404.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. října 2020, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

Částka 164/2020, rozeslaná dne 13. 10. 2020

405.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2020, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů

Částka 165/2020, rozeslaná dne 13. 10. 2020

406.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 12. října 2020 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)

Částka 167/2020, rozeslaná dne 16. 10. 2020

415.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 5. října 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí

Částka 168/2020, rozeslaná dne 16. 10. 2020

416.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. října 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze

417.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1048 o přijetí krizového opatření

418.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1049 o přijetí krizového opatření

419.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1050 o přijetí krizového opatření

420.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. října 2020 č. 1051 o přijetí krizového opatření

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

Částka 24/2020, rozeslaná dne 16. 10. 2020

39.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí  kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé

40.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

41.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé

42.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Jordánským hášimovským královstvím na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

43.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou

44.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy a Moldavskou republikou s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

45.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí kterým se vyhlašuje oprava ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 39/2017 Sb. m. s.

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 12. 10. 2020 do 18. 10. 2020:

Číslo 22/2020, rozeslán dne 14. 10. 2020

31.   

ROZHODNUTÍ o prominutí daně, příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události

Číslo 23/2020, rozeslán dne 16. 10. 2020

32.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz