Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 13. 1. 2020 do 19. 1. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenové předpisy

 

Sdělení Ministerstva financí č. 15/2020 Sb.,

o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Ministerstvo financí oznamuje, že dne 17. prosince 2019 vydalo v Cenovém věstníku výměr MF č. 01/2020 (viz anotaci ), který obsahuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 17. 1. 2020

TÉMA

Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

 

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2020

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Cestovní náhrady prakticky od A do Z
Jednotlivá zákonná ustanovení jsou čtenáři přiblížena také v příkladech a odpovědích na související dotazy. Mnohé informace uvedené v publikaci jsou podpořeny řešením konkrétního problému, které bylo ...     ... více

autor: Jaroslava Pfeilerová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 15. 1. 2020, cena: 319 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2020
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Daňové a nedaňové náklady 2020

V publikaci autor předkládá čtenářům zpracování problematiky správného uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Cílem podnikání je tvorba zisku a každý podnikatel postupuje tak, aby mu ze zisku zbylo co nejvíce.
Problematika daňových a nedaňových nákladů je tak každým podnikatelským subjektem pečlivě sledována. Publikace je koncipována heslovitě podle jednotlivých dílčích okruhů ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 339 Kč   NOVINKA

Daňové a nedaňové náklady 2020

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Praktická publikace v přehledech podává jednoduchou a srozumitelnou formou problematiku zavedení zákona EET. Najdete zde EET v širších souvislostech, které v zákoně ani v důvodové zprávě k zákonu nenajdete. Je zde podrobně popsán nový zvláštní režim. Vše o papírové evidenci.Publikace uvádí, v čem je EET jako kontrola naprosto odlišná oproti všem doposud známým kontrolám ze strany státní správy. ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 189 Kč   NOVINKA

Elektronická evidence tržeb v přehledech, 3. vydání

Zcela legální daňové triky 2020

Autor provádí čtenáře spletitým souborem daňových předpisů, pokynů a stanovisek s cílem je přivést k zamyšlení, zda z nevědomosti neplatí daňové správě zbytečně více na dani z příjmů fyzických osob než je jejich zákonnou povinností. Je řada technik a chytrých postupů jak prozíravým konáním, avšak v rámci zákonů, snížit svoje daňové zatížení. Publikace je zpracována jako daňový rádce pro ...     ... více

autor: Miloslav Hnátek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 349 Kč   NOVINKA

Zcela legální daňové triky 2020

Pokyn č. GFŘ-D-42 čj. 348/20/7100-10111-010440,

stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019
Tímto pokynem se stanoví  jednotné kurzy měn uváděných v kurzovním lístku ČNB, které při přepočtu cizí měny pro daňové účely za zdaňovací období roku 2019 použijí poplatníci, kteří ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 13. 1. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. reflektuje všechny změny, k nimž v této oblasti právní úpravy došlo. Katastrální zákon byl novelizován celkem osmkrát, vždy v souvislosti s novelami souvisejících zákonů. Z nejdůležitějších změn lze např. uvést:
•S účinností od 1. 1. 2018 došlo ke změně definice pozemku na základě novely katastrálního zákona provedené zákonem č. ...     ... více

autor: Eva Barešová, Iveta Bláhová, Pavel Doubek, Bohumil Janeček, Lumír Nedvídek, Petr Souček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Katastrální zákon -Komentář, 2. vydání
TÉMA

Obchodní korporace

 

Zaměstnanecké participativní modely

Participace zaměstnanců na řízení společností (zaměstnavatelů) může mít různé podoby – a vyvolávat různé právní otázky. Předkládaná publikace autorského týmu expertů z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, z níž mnozí působí též jako advokáti, rozhodci nebo podnikoví právníci, nabízí multidimenzionální pohled na tuto problematiku. Rozebírá aktuální otázky pracovního, občanského i obchodního práva ...     ... více

autor: Jan Pichrt, Jakub Tomšej (eds.), vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, cena: 249 Kč   NOVINKA

Zaměstnanecké participativní modely
TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

 

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně novelizovaného katalogu správních činností a novelizovaného nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců pro rok 2020. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o služebním hodnocení a osobním příplatku, a nařízení o pravidlech pro organizaci služebního úřadu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 1. 2020, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020
TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

 

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020

Publikace obsahuje aktuální právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Od ledna 2020 se mění zejména katalog prací a dále nařízení vlády o platových poměrech; změny nastaly také v úpravě minimální mzdy a zaručené mzdy. Publikace obsahuje také příslušná ustanovení zákoníku práce. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 1. 2020, cena: 97 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1353 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě 2020
TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 12/2020 Sb.,

o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Pokud je žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu zpoplatněného správním poplatkem podán na elektronickém formuláři zveřejněném podle zákona upravujícího právo na digitální služby, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání

Publikace se zabývá jevem provázejícím společnost od nepaměti, jímž je domácí násilí. Snaží se názornými příklady zodpovědět otázky, jak se má ohrožená osoba proti domácímu násilí bránit, zda je potřeba nástroj ochrany nabídnout jen ohrožené osobě, nebo také někomu dalšímu (např. rodičům, dětem), či zda je možné ohrožené osobě poskytnout ochranu i proti její vůli.
Publikace zpracovává institut ...     ... více

autor: Kateřina Čuhelová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, cena: 240 Kč   NOVINKA

Předběžná opatření ve věcech ochrany proti domácímu násilí, 2. vydání
TÉMA

Sociální pojištění

 

Zákon o nemocenském pojištění 2020

Tato praktická příručka obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, doplněný řadou příkladů.
Změny v nemocenském pojištění od roku 2020
Zohledňuje stav k 1. 1. 2020. Změny od 1. 1. 2020 se týkají údajů, které se každý rok k 1. lednu mění v návaznosti na výši průměrné mzdy. Jde o nové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy za dobu prvních 14 ...     ... více

autor: Ing. Marta Ženíšková, JUDr. Jan Přib, Mgr. Zdeněk Schmied, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 17. 1. 2020, cena: 369 Kč   NOVINKA

Zákon o nemocenském pojištění 2020
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 2. vydání

Druhé vydání úspěšného praktického komentáře zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, přináší nejaktuálnější judikaturu a nejnovější poznatky ze správního trestání.
Přestože je zákon účinný od 1. 7. 2017, už teď přibylo nové ustanovení § 5a, ke kterému autor doplnil výklad. Právní stav komentáře je tak ke dni 1. 10. 2019.
Celý text je obohacen o příklady z praxe a také o přehledné ...     ... více

autor: Jan Strakoš, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 1. 2020, cena: 449 Kč   NOVINKA

Zákon o některých přestupcích - Praktický komentář, 2. vydání

Zákon č. 12/2020 Sb.,

o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Novela ve prospěch veřejnosti výslovně stanoví, že správní orgán opatřuje podklady přednostně s využitím úřední evidence, do níž má přístup, vyžaduje podklady od dotčené...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020

TÉMA

Státní služba

 

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020

Kompletní sada předpisů pro odměňování státních zaměstnanců včetně novelizovaného katalogu správních činností a novelizovaného nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců pro rok 2020. Dále publikace obsahuje příslušná ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě, aktuální znění nařízení o služebním hodnocení a osobním příplatku, a nařízení o pravidlech pro organizaci služebního úřadu.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 1. 2020, cena: 79 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1354 - Odměňování státních zaměstnanců 2020
TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Sdělení Ministerstva vnitra

1. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, a 2. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 362/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
Mění se vyobrazení lícové strany průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu, který je pověřen výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb; změnou bude dosaženo shody...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 14. 1. 2020

Zákon č. 12/2020 Sb.,

o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
A) K zákonu č. 12/2020 Sb. Nový zákon by měl zásadním způsobem posílit práva fyzických a právnických osob v pozici „klientů orgánů veřejné moci“ na poskytnutí služeb orgánů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020, vybraná ustanovení 1. 2. 2022, 1. 8. 2020, 1. 1. 2025, 1. 1. 2021

TÉMA

Trestní předpisy

 

Vyhláška č. 13/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
Formálně se mění textace čestného prohlášení, které je součástí formuláře žádosti o poskytnutí peněžité pomoci v přeshraničních případech. Nedochází k žádné obsahové změně.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2020

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ...     ... více

autor: Ing. Jaroslav Jindrák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 17. 1. 2020, cena: 399 Kč   NOVINKA

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele 2020

Podvojné účetnictví 2020

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Výklad začíná obecně uznávanými účetními zásadami, podrobně jsou rozebrány základní stavební prvky podvojného účetnictví. Následuje rozbor účetních příkladů podle účtových tříd, tedy od dlouhodobého hmotného majetku, přes zásoby a ...     ... více

autor: Jana Skálová a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 239 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví 2020

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování účetních souvislostí. Účetní případy z každodenní praxe účetního pracovníka pochopíte snadno, protože se nejprve ...     ... více

autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 219 Kč   NOVINKA

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020
TÉMA

Vnitřní správa

 

Zákon č. 12/2020 Sb.,

o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
Zrušují se ustanovení, která upravují využívání informací z registru obyvatel, z informačního systému občanských průkazů a z informačního systému cestovních dokladů; tyto záležitosti jsou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 2. 2020, vybraná ustanovení 2. 1. 2022

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákoník práce v praxi, 2. vydání

Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější změny i soudní rozhodnutí, poskytuje odpovědi na často kladené otázky a přibližuje celé téma pomocí praktických ...     ... více

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 259 Kč   NOVINKA

Zákoník práce v praxi, 2. vydání
TÉMA

Zdravotní pojištění

 

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020

Soubor 20 předpisů z oblasti veřejného zdravotního pojištění a zdravotních pojišťoven. Od posledního vydání došlo zejména ke změnám zákona o veřejném zdravotním pojištění; menší změny se dotkly i dalších zákonů a pěti různých vyhlášek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 13. 1. 2020, cena: 159 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1352 - Zdravotní pojištění 2020
TÉMA

Zpracování osobních údajů, GDPR

 

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Pokud máte co dělat s GDPR ve školách a školských zařízeních, v této publikaci naleznete úplně vše. Popisuje povinnosti i způsoby jejich realizace, představuje i vaše práva. Ukazuje, jak se GDPR odráží i v dalších vnitřních předpisech, v postavení osob v rámci odpovědnosti za zpracování osobních údajů a v úkolech na jednotlivých úrovních řízení.
V knize dále naleznete souhrn evidencí a ...     ... více

autor: Eva Janečková, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, cena: 389 Kč   NOVINKA

GDPR - Řešení problémů v praxi škol

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 13. 1. 2020 do 19. 1. 2020:

Řízení školy č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Speciál pro školní družiny č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro školní jídelny č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Školní poradenství v praxi č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 13. 1. 2020 do 19. 1. 2020:

Částka 4/2020, rozeslaná dne 14. 1. 2020

10.*  

VYHLÁŠKA ze dne 9. ledna 2020, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

11.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. prosince 2019 o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra 1. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb., o vzoru průkazu zaměstnance a státního zaměstnance pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb, a 2. o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 362/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

Částka 5/2020, rozeslaná dne 17. 1. 2020

12.   

ZÁKON ze dne 11. prosince 2019 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Částka 6/2020, rozeslaná dne 17. 1. 2020

13.   

VYHLÁŠKA ze dne 10. ledna 2020, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

14.*  

VYHLÁŠKA ze dne 9. ledna 2020 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

15.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 7. ledna 2020 o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 13. 1. 2020 do 19. 1. 2020:

Částka 3/2020, rozeslaná dne 17. 1. 2020

4.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

5.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst.2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 13. 1. 2020 do 19. 1. 2020:

Číslo 2/2020, rozeslán dne 13. 1. 2020

2.   

Pokyn č. GFŘ-D-42 Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz