Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  38
 
 
zpravodajství od 12. 9. 2022 do 18. 9. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

Protože celá oblast daně z nemovitých věcí prochází nepřetržitým vývojem, připravili si naši autoři aktualizované vydání komentáře zákona o dani z nemovitých věcí s účinností k 1. 8. 2022. Jelikož nadále dochází k výkladovým posunům nejednoznačných zákonných ustanovení, proto tato aktualizace publikace původního komentáře poukazuje právě na dané legislativní změny a jejich případné upřesňující ...     ... více

autor: Petr Koubovský, Monika Novotná, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 9. 2022, cena: 485 Kč   NOVINKA

Zákon o dani z nemovitých věcí, Komentář, 2. vydání

téma:
Energetika

Nařízení vlády č. 272/2022 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie
V současné době se připravují další opatření ke snížení cen energií (novela energetického zákona); za této situace je neúčelné, aby byly zákazníkům v domácnostech rozesílány nové rozpisy...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 9. 2022

Vyhláška č. 271/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Novelou se zavádí povinnost pro obchodníky s elektřinou, dodavatele tepelné energie  poskytovat zákazníkům “informace o vyúčtování”. Vyhláška stanoví ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 9. 2022

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

Publikace srozumitelnou formou seznámí čtenáře nejen s principy tvorby obecně závazných vyhlášek, ale též, a to je hlavním přínosem textu, s jednotlivými záležitostmi, které je možné vyhláškami regulovat. U každé z nich autoři uvádějí vhodné způsoby regulace, předkládají vzorovou obecní vyhlášku a rovněž upozorňují, čemu by se měly obce s ohledem na judikaturu Ústavního soudu vyvarovat. Publikace ...     ... více

autor: Petra Furková, Miroslav Veselý, Pavel Chodúr, Barbora Štěpánová, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 9. 2022, cena: 990 Kč   NOVINKA

Obecně závazné vyhlášky v praxi obcí

téma:
Občanský zákoník

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Příručka komplexně zpracovává problematiku dědictví a řízení o pozůstalosti podle hmotného i procesního práva. Samostatná část publikace je věnována mezinárodním aspektům dědického práva.
Část hmotněprávní se zabývá předpoklady dědění, možností odmítnout dědictví, děděním z dědické smlouvy, ze zákona i ze závěti, správou pozůstalosti, potvrzením dědictví a ochranou oprávněného dědice. Zvláštní ...     ... více

autor: Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 9. 2022, cena: 1 890 Kč   NOVINKA

Dědické právo, Praktická příručka, 2. vydání

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

Publikace poskytuje ucelený přehled úpravy institutu bezdůvodného obohacení v občanském zákoníku. Výklad navazuje na aktuální tuzemskou literaturu a judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, ale vychází též z právní teorie i praxe zahraniční, zejména německé a rakouské, jakož i z Návrhu společného referenčního rámce (DCFR). Představuje tedy české právo bezdůvodného obohacení v evropském ...     ... více

autor: Luboš Brim, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 9. 2022, cena: 350 Kč   NOVINKA

Úvod do práva bezdůvodného obohacení

téma:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Rodinné právo, 3. vydání

Třetí, podstatně přepracované a aktualizované vydání učebnice rodinného práva, napsané čtivě a srozumitelně, reaguje na poměrně rozsáhlou novelu občanského zákoníku a procesních předpisů ve věci tzv. dětských dlužníků. S ochranou majetkových zájmů dětí i zletilých je spojeno přijetí dalších zákonů, zejména zákona o náhradním výživném a novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. V návaznosti na ...     ... více

autor: Zdeňka Králíčková, Milana Hrušáková, Lenka Westphalová a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 14. 9. 2022, cena: 870 Kč   NOVINKA

Rodinné právo, 3. vydání

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Správní soudnictví

Publikace je prvním uceleným monografickým zpracováním problematiky správního soudnictví za dobu téměř 20 let účinnosti soudního řádu správního. Čtenáři přináší komplexní výklad pravidel, kterými jsou vedena řízení před správními soudy. Pozornost je přitom věnována nejen jednotlivým ustanovením soudního řádu správního, ale rovněž teoretickým základům správního soudnictví včetně jeho historického ...     ... více

autor: Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová,Radovan Suchánek, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 9. 2022, cena: 980 Kč   NOVINKA

Správní soudnictví

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Vyhláška č. 270/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Provedená změna reaguje na zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti, které proto již nebudou uváděny mezi vybranými účetními jednotkami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

Vyhláška č. 269/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny reagují na zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti, které proto již nebudou uváděny mezi vybranými účetními jednotkami.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2023

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

Listina základních práv a svobod představuje nejvýznamnější pramen lidských práv pro českou právní praxi. Tento velký komentář je cennou pomůckou k její správné aplikaci.
Komentář je určen především pro praxi. Je založen na pečlivé kritické analýze judikatury Ústavního soudu, který Listinu autoritativně vykládá. Komentář obsahuje rozbor a odkazy na tisíce rozhodnutí Ústavního soudu, obou ...     ... více

autor: Zdeněk Kühn, Jan Kratochvíl, Jiří Kmec, David Kosař, Marek Antoš, Daniel Askari, Lenka Bahýľová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 9. 2022, cena: 3 480 Kč   NOVINKA

Listina základních práv a svobod, Velký komentář

téma:
Vnitřní správa

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, je stěžejním předpisem pro vydávání cestovních dokladů státním občanům České republiky, jejich používání a vedení příslušných informačních systémů. Komentář nabízí výklad smyslu jednotlivých ustanovení zákona, do kterých se promítly evropské právní předpisy zavádějící bezpečností a biometrické prvky a vydávání cestovních dokladů s nosičem dat, který ...     ... více

autor: Marek Hejduk, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 16. 9. 2022, cena: 370 Kč   NOVINKA

Zákon o cestovních dokladech, Praktický komentář

téma:
Zdravotnická povolání

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

Představujeme vám nové téma edice ÚZ, které jsme vydali na základě četných požadavků veřejnosti. Nová publikace obsahuje dva základní zákony: zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta; zákon o nelékařských zdravotnických povoláních. Dále jsou zde příslušná nařízení vlády a vyhlášky k těmto zákonům. Všechny předpisy (celkem 33 předpisů) prošly mnoha novelizacemi – nyní máte k dispozici jejich aktuální znění. Navíc jsou k oběma nosným zákonům zpracovány věcné rejstříky.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 9. 2022, cena: 177 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1502 - Zdravotnická povolání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 12. 9. 2022 do 18. 9. 2022:

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 3/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Mzdová účetní č. 9/2022
vydává: Anag, spol. s r. o.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 9/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 9. 2022 do 18. 9. 2022:

Částka 125/2022, rozeslaná dne 14. 9. 2022

272.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. září 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie

Částka 124/2022, rozeslaná dne 16. 9. 2022

269.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

270.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

271.   

VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2022, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz