Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  33
 
 
zpravodajství od 12. 8. 2019 do 18. 8. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů

Předpisy v publikaci jsou rozděleny do sedmi kapitol: úvěrové instituce; centrální evidence účtů; praní špinavých peněz; finanční konglomeráty; Česká národní banka; ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu; stavební spoření. Od posledního vydání byl novelizován zejména zákon proti praní špinavých peněz, a některé další zákony a vyhlášky.. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 8. 2019, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1331 - Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz, Stavební spoření, Centrální evidence účtů
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.
V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Pavel Charvát, Daniela Kovářová, Lenka Pekařová, Blanka Trávníková, Karel Havlíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 1 850 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha III., 3. vydání

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.
V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.
Komentář je zpracován širokým autorským kolektivem pod vedením soudce ...     ... více

autor: Jaromír Jirsa, Tomáš Mottl, Bohuslav Petr, Petr Vojtek, Karel Havlíček a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 600 Kč   NOVINKA

Občanské soudní řízení - Soudcovský komentář, Kniha IV., 3. vydání
TÉMA

Občanský zákoník

 

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Publikace přináší unikátní rozbor klíčových aspektů mezinárodního soukromého pojistného práva. Kniha je primárně zaměřena na pojištění podnikatelů, reflektuje však i specifika mezinárodních smluvních pojistných poměrů, které vznikají mezi podnikatelem a spotřebitelem.
Monografie obsahuje kromě analýzy teoretických aspektů zkoumané problematiky i řešení otázek, které vznikají v právní praxi v ...     ... více

autor: Petr Dobiáš, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 580 Kč   NOVINKA

Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem

Analýza realitního trhu

Publikace je první česky psanou monografií na téma analýzy realitního trhu.
Představuje teoretický, metodologický a praktický úvod do problematiky. Popisuje, analyzuje a komentuje všechny základní principy a zákonitosti fungování realitního trhu, včetně vztahu realitního trhu, ekonomie a hospodářské geografie. Předkládá úplnou a podrobnou analýzu všech základních typů nemovitostí, s nimiž se ...     ... více

autor: Petr Ort, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 350 Kč   NOVINKA

Analýza realitního trhu
TÉMA

Obchodní korporace

 

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob

Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou použitelnost.
Cílem předkládané monografie je odpovědět na otázku, jaké požadavky lze klást na fyzické osoby, které ...     ... více

autor: Lucie Novotná Krtoušová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 399 Kč   NOVINKA

Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osob
TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ochranu soukromí jakožto jednoho ze základních lidských práv.
Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí ...     ... více

autor: Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák,, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 590 Kč   NOVINKA

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů
TÉMA

Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

 

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání

Co vše má veřejná sféra ve vztahu k (ohroženým) dětem a rodinám vykonávat, na jaký okruh dětí se zaměřuje, na jaké situace reaguje a jakým způsobem nebo jaká jsou práva a povinnosti všech zúčastněných? Na tyto a mnoho dalších otázek odpovídá druhé, aktualizované vydání komentáře zákona o sociálně-právní ochraně dětí, doplněné o aktuální poznatky z praxe.

autor: Miloslav Macela, Daniel Hovorka, Adam Křístek, Klára Trubačová, Zuzana Zárasová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 1 800 Kč   NOVINKA

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - Komentář, 2. vydání
TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon o sociálních službách - Komentář

Kniha cílí na objasnění systému sociálních služeb, na vyjasnění práv a povinností poskytovatelů sociálních služeb. Obecnost některých ustanovení nebo nutnost v rámci výkladu hledět na základní zásady zákona nebo další principy/účely stanovené pro jednotlivé skupiny sociálních služeb byla určitým motivem autorů k vytvoření tohoto komentáře. Využity byly nejen metodické či jiné materiály ...     ... více

autor: Petr Mach, Eva Janečková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 695 Kč   NOVINKA

Zákon o sociálních službách - Komentář
TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

 

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání

Čtvrté aktualizované a doplněné vydání publikace je zpracováno podle právního stavu k 1. 7. 2019. Reflektuje novelizace správního řádu (naposledy zákonem č. 176/2018 Sb.) a uvádí novou judikaturu, která byla rozšířena či obohacena o další zajímavé právní názory.
Jednotlivá ustanovení zákona jsou opatřena podrobnými výkladovými poznámkami a tam, kde je to instruktivní, jsou doplněna i důvodovou ...     ... více

autor: Petr Průcha, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 780 Kč   NOVINKA

Správní řád s poznámkami a judikaturou, 4. vydání
TÉMA

Trestní předpisy

 

ZÁKON č. 203/2019 Sb.,

kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Úvodem: Smyslem novely tří zákonů je nutnost implementovat do českého právního řádu požadavky zakotvené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2016/800 ze dne 11. května 2016...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Živnostenské podnikání, podpora podnikání, volný pohyb služeb

 

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)

Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i odborníkům, kteří se o danou problematikou zajímají, nebo studentům vysokých škol.
Kniha čtenáře provede krok za krokem všemi úkony a možnými problémy už od prvotního úmyslu začít ...     ... více

autor: Jan Ondřej a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 8. 2019, cena: 445 Kč   NOVINKA

Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty)
TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 200/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
A) K vyhlášce č. 383/2001 Sb. V návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 (dále “nařízení o rtuti”; název viz níže) zavádí novela nové formuláře a vzory...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

VYHLÁŠKA č. 199/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Novela je reakcí na Nařízení Rady (EU) 2017/997 ze dne 8. června 2017, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 12. 8. 2019 do 18. 8. 2019:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 10/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR č. 5/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina Č. 7-8/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 8. 2019 do 18. 8. 2019:

Částka 85/2019, rozeslaná dne 15. 8. 2019

199.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

200.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. srpna 2019, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

201.*  

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 31. července 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 86/2019, rozeslaná dne 15. 8. 2019

202.*  

ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

203.   

ZÁKON ze dne 25. července 2019, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz