Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  24
 
 
zpravodajství od 12. 6. 2023 do 18. 6. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Nařízení vlády č. 159/2023 Sb.,

o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání
Nařízení vlády stanoví: geodetické referenční systémy závazné na celém území České republiky, databáze geodetických údajů vytvářené pro celé území České republiky, databáze...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Nález Ústavního soudu č. 160/2023 Sb.,

sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k dostatečné zákonné úpravě stanovení výše odměn poskytovaných členům zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy se ruší zmocnění k vydání prováděcích předpisů ke...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

Zákon č. 167/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do zákona se vkládá definice zahřívaného tabákového výrobku (viz níže). Ve vztahu k zahřívanému tabákovému výrobku novela stanoví,  zákaz jeho uvádění na trh, má-li...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 23. 10. 2023

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 167/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 258/2000 Sb. Mění se dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody, a to podle současných požadavků stanovených směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Nařízení vlády č. 168/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Údaje zapsané ve veřejném rejstříku a listiny uložené ve sbírce listin se nově zveřejňují také elektronicky ve strojově čitelném formátu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

V této publikaci najdete stavební předpisy, které se budou do 30. 6. 2024 používat pro převážnou většinu staveb – aktuální stavební zákon (se změnami k 1. 7. 2023) a všechny jeho prováděcí vyhlášky (které budou většinou platit do poloviny roku 2024). V publikaci dále najdete zákon o vyvlastnění, liniový zákon a zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Celkem 17 právních předpisů s tučně vyznačenými změnami; plné citace odkazů na související předpisy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 6. 2023, cena: 297 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1543 - Dosavadní stavební předpisy, autorizace, liniový zákon, vyvlastnění

ÚZ č. 1544 - Nový stavební zákon 2024

V této publikaci najdete nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů; těmito pozdějšími předpisy byl stavební zákon jednak výrazně změněn (500 změn a doplnění), jednak byla posunuta jeho účinnost na 1. 1. 2024 (původní účinnost měla být již k 1. 7. 2024). Všechny změny jsou vyznačeny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.
K novému stavebnímu zákonu je zpracován podrobný rejstřík a seznam legislativních zkratek.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 19. 6. 2023, cena: 95 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1544 - Nový stavební zákon 2024

téma:
Veřejné zakázky, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, investiční pobídky, registr smluv

Zákon č. 166/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
Velmi rozsáhlá novela zákona o zadávání veřejných zakázek zejména odstraňuje regulaci, která byla přísnější než evropské standardy; zákon např. již nebude bránit spolupráci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 16. 7. 2023

téma:
Zákoník práce

Zákon č. 167/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Vzhledem k tomu, že zdravotní průkazy byly často vydávány pouze na základě formálního posouzení žadatele anebo na základě prohlídek, které proběhly již před dlouhou dobou a nereflektovaly...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 167/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se podmínky úhrady léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti pneumokokovým infekcím.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Zdravotnická povolání

Vyhláška č. 162/2023 Sb.,

o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
Tato vyhláška stanoví činnosti, které může lékař bez odborného dohledu vykonávat po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Zákon č. 167/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V zákoně o Státní zemědělské a potravinářské inspekci se vypouští oprávnění zaměstnanců Státní zemědělské a potravinářské inspekce požadovat od pracovníků přicházejících do...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

téma:
Životní prostředí

Vyhláška č. 161/2023 Sb.,

o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
Tato vyhláška stanoví formu a strukturu poplatkového přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023

Vyhláška č. 169/2023 Sb.,

o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
Tato vyhláška stanoví podmínky a kvalitativní kritéria, která musí tuhé palivo z odpadu splnit, aby přestalo být odpadem.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 17. 6. 2023

Zákon č. 167/2023 Sb.,

kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se zejména pravidla poskytování údajů o umístění a kapacitě staveb pro jímání a odběr povrchové a podzemní vody, úpraven vod a vodojemů.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2023, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 12. 6. 2023 do 18. 6. 2023:

Částka 80/2023, rozeslaná dne 13. 6. 2023

159.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. května 2023 o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání

Částka 81/2023, rozeslaná dne 15. 6. 2023

160.   

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 9. května 2023 sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Částka 82/2023, rozeslaná dne 15. 6. 2023

161.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. června 2023 o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Částka 83/2023, rozeslaná dne 15. 6. 2023

162.   

VYHLÁŠKA ze dne 1. června 2023 o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického

163.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 18. května 2023, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 %

164.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 9. června 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

165.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 8. června 2023 o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2022

Částka 84/2023, rozeslaná dne 16. 6. 2023

166.   

ZÁKON ze dne 30. května 2023, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

167.   

ZÁKON ze dne 30. května 2023, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 85/2023, rozeslaná dne 16. 6. 2023

168.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 24. května 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů

169.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. června 2023 o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem

170.   

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 8. června 2023 o vydání cenového rozhodnutí

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 12. 6. 2023 do 18. 6. 2023:

Částka 16/2023, rozeslaná dne 15. 6. 2023

23.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o mezinárodní finanční korporaci vyplývající z rezoluce Rady guvernérů č. 273

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz