Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Zbrojní průkaz. Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti, 8. vydání

Osmé vydání oblíbené příručky přináší žadatelům o zbrojní průkaz ucelený souhrn všech právních norem, jejichž znalost je nutná k úspěšnému vykonání teoretické části zkoušky odborné způsobilosti. Kniha dále popisuje základní bezpečnostní opatření a zásady bezpečné manipulace se zbraní, jakož i pravidla chování na střelnici. Tyto znalosti jsou jednou z podmínek úspěšného složení zkoušky odborné ...     ... více

autor: Jiří Záruba, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 2. 2024, cena: 480 Kč   NOVINKA

Zbrojní průkaz. Právní předpisy a testy ke zkoušce odborné způsobilosti, 8. vydání

téma:
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi. Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

Problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se již několik let zabývá Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dopracovávat a konkretizovat jednotlivé problémy v této oblasti jsou úkolem pro jednotlivé Stálé výbory Rady vlády pro BOZP. Zaměření na BOZP a hlavně na bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů není v současné době příliš realizováno.
Právní a ostatní ...     ... více

autor: Jan Romaněnko, Pavel Skácelík, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 345 Kč   NOVINKA

Bezpečnost a ochrana zdraví ve školské praxi. Sportovně-turistické akce a tělesná výchova

téma:
Cizinci, Azyl

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Doplňují se formální náležitosti registru zdravotního pojištění cizinců.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

téma:
Daně z příjmů

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Publikace obsahuje podrobný výklad ustanovení zákona o daních z příjmů přímo či nepřímo se dotýkajících procesu výpočtu měsíčních daňových záloh a měsíčních bonusů na děti v roce 2024. Stejně podrobně se věnuje dani srážené zvláštní sazbou daně i kombinaci záloh a srážkové daně u jednoho zaměstnance, včetně názorných příkladů.
Pomůžeme vám vyznat se ve změnách v rámci konsolidačního ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 539 Kč   NOVINKA

Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů ze závislé činnost v roce 2024

Daňová evidence podnikatelů 2024

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle legislativy 2024. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí daňová omezení u vybraných osobních aut, limity u vedlejší podnikatelské činnosti, možnost uplatnění mimořádných odpisů včetně příkladů, stravovací paušál včetně ...     ... více

autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 259 Kč   NOVINKA

Daňová evidence podnikatelů 2024

téma:
Insolvence

Zákon č. 29/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Upravuje se informační povinnost mezi insolvenčním správcem a věznicí, resp. ústavem pro výkon zabezpečovací detence, má-li být postižen majetek nebo příjmy dlužníka, který se nachází ve...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Hospodaření a nakládání se státním majetkem, 2. vydání

Kolektiv autorů přichází po pěti letech s aktualizovaným a rozšířeným druhým vydáním publikace, která se věnuje tématu hospodaření a nakládání se státním majetkem.
Autoři cílí na širokou veřejnost, a to jak na odbornou, tak i na laickou, která s danou problematikou pracuje anebo se o ni zajímá.
Pozorný čtenář nalezne v této publikaci odpovědi na řadu otázek souvisejících s problematikou ...     ... více

autor: Dagmar Tyšerová, Petr Vácha, Miloslav Kilián, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 12. 2. 2024, cena: 690 Kč   NOVINKA

Hospodaření a nakládání se státním majetkem, 2. vydání

téma:
Krizové zákony, HZS, požární ochrana

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Formální změny souvisejí s přechodem agendy týkající se tuzemských vozidel (s výjimkou z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) na Ministerstvo vnitra resp. na Ministerstvo obrany....   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

téma:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

Rozsáhlý soubor 23 předpisů v úplném znění je rozdělen od pěti kapitol: územní samospráva, úředníci územních samosprávných celků, obecní policie, územně správní členění státu, ostatní předpisy. Významné změny nastaly od 1. 1. 2024 u všech tří hlavních zákonů – zákon o obcích, zákon o krajích a zákona o hl. městě Praze; k menším změnám došlo i u některých dalších předpisů. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně. Některé související předpisy najdete v ÚZ Svobodný přístup k informacím, eGovernment a v ÚZ Vnitřní správa.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 2. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1581 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 29/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Novela  výslovně stanoví, že pracovní odměna odsouzených a chovanců ve výkonu zabezpečovací detence nepodléhá výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, řeší další podrobnosti výkonu...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Občanský zákoník

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Od ledna 2024 dochází k dalším změnám občanského zákoníku. V novelizovaném textu publikace jsou všechny změny zvýrazněny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 2. 2024, cena: 187 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1583 - Občanský zákoník

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Dosavadní institut “pojištění cizího pojistného nebezpečí” se nahrazuje pojmem “pojištění cizí hodnoty pojistného zájmu”. Upraví-li pojistitel výši pojistného, má nově povinnost upozornit...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

téma:
Penzijní spoření a připojištění

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Penzijní společnost využívá k plnění svých povinností též: ze základního registru obyvatel údaj o typu a identifikátoru datové schránky, z informačních systémů evidence...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

téma:
Pojišťovnictví, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Zákon č. 30/2024 Sb.,

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Nový zákon mění celý systém pojištění; pro veřejnost je asi nejdůležitější změnou nová definice vozidla, kterým jsou všechna  motorová vozidla s deklarovanou maximální...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024, vybraná ustanovení 23. 4. 2024, 1. 10. 2024

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
  Novelou se zejména: upravuje určení členského státu, kde se nachází riziko, v případě vozidla odeslaného z jednoho členského státu do jiného, přesněji...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 4. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

Publikace obsahuje aktuální soubor 42 předpisů, které jsou rozděleny do těchto kapitol: prováděcí předpisy k zákoníku práce (překážky v práci, pracovní doba, dovolená, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání, náhrady, pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a další), zaměstnanost, odbory, kolektivní vyjednávání, platební neschopnost zaměstnavatele, inspekce práce a dále předpisy upravující poměry ukrajinských občanů. Od ledna 2024 dochází zejména ke změnám zákona o zaměstnanosti. Všechny novelizované pasáže předpisů jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 2. 2024, cena: 189 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1582 - Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odškodňování a náhrady, Odbory, Inspekce práce

téma:
Pravidla silničního provozu, autoškoly

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Z důvodu zabránění provozu vozidla, které nesplňuje podmínku pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou jeho provozem podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se rozšiřuje...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 10. 2024

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

Publikace kromě přehledu související legislativy přináší formou otázek a odpovědí podstatné informace o hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb v příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Reaguje tak na aktuální potřeby ředitelů, ekonomů a účetních zmíněných organizací v této oblasti v souvislosti s legislativními změnami k 1. 1. 2024. ...     ... více

autor: Petr Sikora, vydal: Nakladatelství PARIS, podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 350 Kč   NOVINKA

FKSP ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích, 3. vydání

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Zákon č. 29/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
U výsluhových příspěvků vyplácených bývalým vojákům z povolání a příslušníkům bezpečnostních sborů se výsluhový příspěvek zasílá na účet věznice nebo ústavu pro výkon zabezpečovací detence, kde...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 28/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěni, ve zněni pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Při stanovení částek starobních důchodů náležejících představitelům komunistického režimu a účastníkům odboje a odporu proti komunismu (podle § 67e odst. 3 a § 67f odst. 2 a 3 zákona o...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 3. 2024

Zákon č. 29/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Pokud Vězeňská služba České republiky dá plátci důchodu informaci o tom, že oprávněný je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence, plátce důchodu poukazuje důchod na účet...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

téma:
Sociální zabezpečení

Dávky na bydlení v České republice

Součástí bytové politiky státu je sociální podpora osob při realizaci jejich práva na bydlení, ať již v podobě zabezpečení dostupného bydlení, nebo hmotné pomoci s úhradou nákladů na bydlení.
Monografie se věnuje právě sociálním dávkám určeným na zajištění pomoci domácnostem a rodinám s úhradou nákladů na bydlení (nájemného, záloh na dodávky energií a poplatků za služby), a to příspěvku na ...     ... více

autor: Gabriela Halířová, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 2. 2024, cena: 380 Kč   NOVINKA

Dávky na bydlení v České republice

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 31/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
Provedené změny souvisejí s odstraněním povinnosti prokazovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla zelenou kartou v případě provozu tuzemských vozidel na území...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 10. 2024

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 29/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se pravidla týkající se nakládání s peněžními prostředky, které jsou příjmem z pracovní odměny odsouzeného, jež jsou do věznice odsouzenému zaslány na účet vedený věznicí...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025, vybraná ustanovení 1. 5. 2024

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Účetní případy pro praxi 2024

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních ...     ... více

autor: Vladimír Hruška, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 14. 2. 2024, cena: 389 Kč   NOVINKA

Účetní případy pro praxi 2024

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Ujasněte si s touto osvědčenou publikací s 193 názornými přehledy všechny činnosti spojené s účetní uzávěrkou a závěrkou. Pro svou účetní praxi v knize naleznete 15 užitečných příloh. Připravili jsme pro vás nové přehledy z konsolidačního balíčku – měna účetnictví, daňová omezení u osobních aut, zpráva o udržitelnosti a zpráva o daních z příjmů. Uveden je i praktický návod na účetní inventuru, ...     ... více

autor: Jiří Dušek, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 14. 2. 2024, cena: 329 Kč   NOVINKA

Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech snadno a rychle 2024

Abeceda mzdové účetní 2024

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních.
Váš záchranný kruh v moři mzdového účetnictví
Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn desítkami praktických příkladů, vzory dokumentů, formuláři s ukázkou správného vyplnění a v neposlední řadě také ...     ... více

autor: Mgr. Michal Vrajík, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk,, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 859 Kč   NOVINKA

Abeceda mzdové účetní 2024

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Jedinečná a pro každého účetního nezbytná publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2024 a sestavováním účetní závěrky za rok 2023. Publikace rovněž nabízí přehled všech nejvýznamnějších změn v účetnictví od 1. 1. 2024 v souvislosti s přijetím zákona č. 349/2023 Sb., o konsolidaci veřejných rozpočtů, tzv. konsolidačního balíčku veřejných financí, a to ...     ... více

autor: Ing. Petr Ryneš, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 799 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2024

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Díky publikaci, kterou právě držíte v rukou, získáte celkový přehled o účetnictví. Pro skutečnou pomoc úplnému začátečníkovi, ale i studentovi nebo i absolventovi rekvalifikačního kurzu je psána srozumitelně a logicky. Účetním v praxi pak poslouží ke zopakování účetních souvislostí. Úvodní kapitoly obsahují základní informace o účetnictví, metodické postupy a účetní terminologii. Tím velmi dobře ...     ... více

autor: Pavel Novotný, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 289 Kč   NOVINKA

Účetnictví pro úplné začátečníky 2024

Podvojné účetnictví 2024

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, novou možnost vedení účetnictví v tzv. funkční měně či nově zavedenou povinnost sestavení a zveřejnění zprávy o daních z příjmů a zprávy o ...     ... více

autor: Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 299 Kč   NOVINKA

Podvojné účetnictví 2024

téma:
Zákoník práce

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Sedmé vydání podrobného komentáře zákoníku práce zapracovává všechny změny účinné od 1. 1. 2024, včetně celého znění novely č. 281/2023 Sb. a změn v pracovní době zaměstnanců ve zdravotnictví.
Komentář podává srozumitelný a praktický výklad všech ustanovení zákoníku práce v souvislostech relevantní judikatury, odborné literatury i prováděcích vyhlášek a nařízení. Výklad je obohacen mnoha ...     ... více

autor: Petr Hůrka, Nataša Randlová, Jiří Doležílek, Dana Roučková, Margerita Vysokajová, Soňa Doudová,, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 13. 2. 2024, cena: 2 173 Kč   NOVINKA

Zákoník práce - Komentář, 7. vydání

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024:

Soukromé právo č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obchodní právo č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Mzdová účetní č. 2/2024
vydává: Anag, spol. s r. o.

Právo a rodina č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řízení školy č. 2/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 1/2024
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 12. 2. 2024 do 18. 2. 2024:

28/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištěni, ve zněni pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

13. 2. 2024

29/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

13. 2. 2024

30/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 24. ledna 2024 o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

13. 2. 2024

31/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 24. ledna 2024, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

13. 2. 2024

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz