Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  31
 
 
zpravodajství od 25. 7. 2022 do 31. 7. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

Publikace zkoumá vliv soudcovské filozofie na rozhodování soudů ve složitých případech aplikace práva. Ukazuje, že odlišné vnímání zásad interpretace práva, role soudní moci v ústavním systému a funkce práva determinuje metodu soudního rozhodování a soudce dělí na právní formalisty, právní pragmatisty a právní substancialisty.
Autorka na případové studii rozhodování rozšířeného senátu ...     ... více

autor: Kristina Blažková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 7. 2022, cena: 350 Kč   NOVINKA

Soudcovská filozofie a její vliv na rozhodování soudů ve složitých případech

téma:
Autorské právo, průmyslová práva

Fotografie a právo, 2. vydání

Kniha pojednává o fotografii jako autorském díle, o vztahu fotografie a práva na ochranu osobnosti, o fotografování na veřejných prostranstvích a o fotografování soukromých objektů. Poskytuje čtenáři návod, jak se vyhnout právním problémům při fotografování, a zároveň jak se bránit, stane-li se sám objektem fotografování.
Autor rozebírá pojem autorského díla jako jedinečného výsledku tvůrčí ...     ... více

autor: Martin Valoušek, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 7. 2022, cena: 330 Kč   NOVINKA

Fotografie a právo, 2. vydání

téma:
Energetika

Vyhláška č. 223/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Tato vyhláška je společně s vyhláškou č. 224/2022 Sb. ( viz ) reakcí na novelu (z. č. 176/2022 Sb.) energetického zákona, která reagovala na hrozbu zastavení dodávek plynu z Ruské federace, a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

Vyhláška č. 224/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.
Tato vyhláška je společně s vyhláškou č. 223/2022 Sb. ( viz ) je reakcí na novelu (z. č. 176/2022 Sb.) energetického zákona, která reagovala na hrozbu zastavení dodávek plynu z Ruské federace, a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

Výměr MF č. 06/2022 čj. MF-20993/2022/1601-2,

kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Od 1. 8. 2022 se mění podmínky uplatňování bezplatné přepravy ve 2. vozové třídě vlaků pro osoby, které opustily Ukrajinu v souvislosti s probíhající vojenskou invazí Ruské federace na...   celá anotace

CENOVÝ
VĚSTNÍK

účinnost: 1. 8. 2022, vybraná ustanovení 1. 1. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon o dráhách - Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře přináší podrobný výklad zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, po velké novele, kterou s účinností od 1. 2. 2022 přinesl zákon č. 426/2021 Sb.
Drážní doprava zažívá v posledních letech renesanci jako ekologický způsob přepravy osob i věcí. Český zákon zapracovává řadu předpisů Evropské unie a upravuje materii na pomezí mezi správním a soukromým právem, přičemž některá ...     ... více

autor: Jiří Lojda, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 7. 2022, cena: 890 Kč   NOVINKA

Zákon o dráhách - Komentář, 2. vydání

Vyhláška č. 220/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Změna vyhlášky se týká několika témat, a to: provedení dílčích úprav ustanovení vyhlášky týkajících se vymezení předmětu silničních kontrol a kontrol v provozovnách dopravců, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 221/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  A) K zákonu č. 155/1995 Sb. Zpětně od 1. 1. 2022 se upravují podmínky účasti na důchodovém pojištění osob, které poskytují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání

Komentář přináší ucelený výklad zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Autoři v knize zúročili své zkušenosti při vedení přestupkových řízení, metodického usměrňování přestupkové agendy a jeho aplikaci v advokátní, správní a soudní praxi. Ve druhém vydání komentáře tak autoři zohledňují poznatky nejen z činnosti správních orgánů, ale rovněž z rozhodovací praxe ...     ... více

autor: David Bohadlo, Jan Brož, Stanislav Kadečka, Petr Průcha, Filip Riegel, Vít Šťastný, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 7. 2022, cena: 1 705 Kč   NOVINKA

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - Komentář, 2. vydání

téma:
Svobodný přístup k informacím, Elektronické komunikace, eGovernment, Kybernetická bezpečnost

Zákon o právu na digitální služby - Komentář

Zákon o právu na digitální služby (č. 12/2020 Sb.) je součástí vládní strategie Digitální Česko, k jejímž cílům patří zajištění jednoduchého a efektivního poskytování on-line služeb klientům orgánů veřejné moci, které usnadní dosahování jejich práv a také plnění jejich povinností, a úředníkům umožní jednoduchý přístup ke garantovaným datům.
Zákon, který je označován jako digitální ústava, ...     ... více

autor: Ján Matejka, Pavel Mates, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 27. 7. 2022, cena: 490 Kč   NOVINKA

Zákon o právu na digitální služby - Komentář

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů čtenářů, zaměřených na právní, účetní a daňovou problematiku této právní formy obchodní společnosti, včetně stanovisek řady renomovaných daňových odborníků k těmto dotazům. Dotazy a odpovědi ...     ... více

autor: Jiří Vychopeň, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 7. 2022, cena: 450 Kč   NOVINKA

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

téma:
Zdravotní pojištění

Zákon č. 221/2022 Sb.,

kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Osobami (pojištěnci), za které je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, jsou při splnění stanovených podmínek též osoby, které poskytují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 222/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.
Ruší se dosavadní obecně formulovaná povinnost označovat přípravky a pomocné prostředky na ochranu rostlin 2D kódy (tj. dvoudimenzionálními čárovými kódy s vysokou informační hodnotou a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2022

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 7. 2022 do 31. 7. 2022:

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 7-8/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 7. 2022 do 31. 7. 2022:

Částka 99/2022, rozeslaná dne 26. 7. 2022

219.*  

VYHLÁŠKA ze dne 29. června 2022, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.

Částka 100/2022, rozeslaná dne 26. 7. 2022

220.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 101/2022, rozeslaná dne 29. 7. 2022

221.   

ZÁKON ze dne 20. července 2022, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

222.   

VYHLÁŠKA ze dne 21. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.

Částka 102/2022, rozeslaná dne 29. 7. 2022

223.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 103/2022, rozeslaná dne 29. 7. 2022

224.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2022, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz