Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  26
 
 
zpravodajství od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

týdenní novinky v rámci tématu:
Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

Zákon č. 197/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 499/2004 Sb. Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií má nově za podmínek stanovených zákonem o archivnictví také Česká tisková kancelář. Zavádějí se...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 200/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisu, a vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
A) k vyhlášce č. 259/2012 Sb. Novelou zákona o archivnictví a spisové službě zákonem č. 197/2024 Sb. ( viz ) se stalo ustanovení § 16 odst. 5 vyhlášky č. 259/2012 Sb. nadbytečným a...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Cizinci, Azyl

Nařízení vlády č. 187/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
Pro zastupitelský úřad v Jakartě se ze 150 na 1 150 zvyšuje kvóta maximálního počtu žádostí o zaměstnaneckou kartu. Toto zvýšení je nutné pro realizaci projektu „Pracovní migrace z...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Daň silniční, Daň z nemovitých věcí, Daň z hazardních her

Zákon č. 183/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Upřesňuje se, že od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází ekologicky významný prvek (dosud vymezen jako skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice,...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

Zákon č. 183/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Výše ročního nájemného za požívání pozemků v příslušnosti hospodaření Státního pozemkového úřadu, které tvoří zemědělský půdní fond nebo do něj náleží, se bude nově řídit vyhláškou...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon č. 196/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 312/2002 Sb. Mění se zejména podmínky vstupního vzdělávání, povinného průběžného vzdělávání a získávání zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 179/2024 Sb.,

o hromadném občanském řízení soudním
Zcela nový zákon upravuje kolektivní soudní ochranu individuálních práv spotřebitelů, která dosud v českém právním řádu chyběla.  Zákon zavádí a upravuje institut hromadného...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 180/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním
Do občanského soudního řádu se vkládá právní úprava řízení o “žalobě na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů”, kterou se žalobce domáhá zdržení se protiprávního jednání nebo určení, zda...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 181/2024 Sb.,

o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním
V návaznosti na nový zákon o hromadném občanském řízení soudním ( zde ) vyhláška upravuje: náležitosti a datový formát formulářů podle zákona, náležitosti, datový formát a...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Obchodní korporace

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

Od posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde najdete aktuální znění zákona o evropské společnosti, zákona o evropské družstevní společnosti, zákona o EHZS a příslušné prováděcí předpisy; součástí je rovněž rejstřík k zákonu o obchodních korporacích. Všechny změny předpisů jsou zvýrazněny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 7. 2024, cena: 197 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

týdenní novinky v rámci tématu:
Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI, Služby informační společnosti

Zákon č. 180/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním
Zavádí se a definuje nový právní institut zástupné žaloby , která zahrnuje “hromadnou žalobu” podle zákona o hromadném občanském řízení soudním ( zde ), jejímž smyslem...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 180/2024 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním
Do sazebníku soudních poplatků se doplňují poplatky za návrh na zahájení hromadného občanského řízení soudního, za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým bylo ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 196/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se správní poplatky za přijetí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce, o akreditaci vzdělávacího programu a o obnovení akreditace vzdělávacího programu ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování a náhrady, odbory, inspekce práce, ...

Nařízení vlády č. 202/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku
A) k nařízení vlády č. 589/2006 Sb. Odměna za dobu čekání mezi spoji byla pro člena osádky autobusu dosud stanovena nejméně ve výši 90 % hodinové sazby nejnižší úrovně zaručené mzdy...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Protikorupční předpisy

Zákon č. 197/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
V rámci ustanovení o omezení práva na informace se do výčtu případů, kdy povinný subjekt neposkytne informaci, doplňuje informace poskytnutá členským státem Organizace Severoatlantické smlouvy,...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev (zde). V publikaci také najdete aktuální znění zákona o evidenci skutečných majitelů, zákona o vyvlastnění, dále změněný zákon o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů, zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, zákon o mezinárodním právu soukromém a další. Celkem 18 předpisů v úplném znění.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 7. 2024, cena: 135 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

týdenní novinky v rámci tématu:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 196/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do vymezení pedagogických pracovníků se zařazují též zaměstnanci společenství obcí nebo zaměstnanci právnických osob zřízených nebo založených společenstvím obcí, pokud zajišťují přímou...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Nařízení vlády č. 201/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně děti, ve znění pozdějších předpisů
Příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podle § 42g odst. 3 písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí se zvyšuje ze 39 600 Kč na 43 560 Kč za...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 183/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Na silničním pozemku se přípustná vzdálenost stromu od společné hranice se sousedním pozemkem snižuje v rozsahu, v jakém je to nezbytné, přičemž však nesmí být kratší než 0,5 m. Na pozemku...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Nařízení vlády č. 184/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
Doplňuje se způsob stanovení výše odměny za poskytování evropské služby elektronického mýtného.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 188/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
Mění se rozsah provádění pravidelných a mimořádných lékařských prohlídek u držitelů průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla na dráze místní, tramvajové, speciální lanové nebo...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 186/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se minimální délka školení k získání podrobných znalostí, dovedností a postupů k prokázání zvláštní odborné způsobilosti pro řízení drážních vozidel (dle jednotlivých typů drah),...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 194/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Mění se a doplňuje zejména úprava rozsahu a způsobu provádění vysokorychlostního kontrolního vážení vozidel, úprava v souvislosti se zavedením informačního systému veřejné...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Sociální zabezpečení

Vyhláška č. 192/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, a vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory
V novelizovaných vyhláškách se doplňuje specifikace komunikace (technická specifikace formátu, obsahu a struktury datové zprávy) mezi orgány pomoci v hmotné nouzi a zaměstnavatelem,...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 195/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Hlavním důvodem provedených změn je potřeba  zvýšení maximální hodinové úhrady za poskytování úkonů sociální péče, a také zvýšení sazby za vyprání a vyžehlení prádla a...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Státní služba

Zákon č. 196/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Žadatel o přijetí do služebního poměru musí nově splňovat také podmínku mít potřebné znalosti českého jazyka, není-li státním občanem České republiky; splnění podmínky se ověřuje...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Zákon č. 183/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
A) K zákonu č. 416/2009 Sb. Zpřesňuje se seznam strategických investičních staveb uvedených v příloze č. 3 zákona. B) K zákonu č. 283/2021 Sb. Dosavadní specifikace...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Vyhláška č. 190/2024 Sb.,

o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy
Nový stavební zákon upravuje v části sedmé (§ 267 až 275) informační systémy veřejné správy. V návaznosti na tento zákon byla vydána zcela nová vyhláška, která upravuje podrobnosti...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 196/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 222/2016 Sb. Zpřesňují se procedurální pravidla legislativního postupu u právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (podepisování, vyhlašování,...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

týdenní novinky v rámci tématu:
Zdravotní pojištění

Vyhláška č. 199/2024 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění vyhlášky č. 525/2021 Sb.
V zájmu zvýšení dostupnosti zdravotních služeb pro pacienty se ustanovení o podmínkách úhrady upravuje tak, aby léčivé přípravky se stanoveným preskripčním omezením pro lékaře s příslušnou...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

týdenní novinky v rámci tématu:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Nařízení vlády č. 185/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízeni vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády
Důvodem provedených změn v novelizovaných nařízeních vlády je zejména nezbytné promítnutí úprav modifikace Strategického plánu ČR pro systém společné zemědělské politiky pro rok 2024 a...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025, 1. 7. 2025, 1. 1. 2026

týdenní novinky v rámci tématu:
Životní prostředí

Zákon č. 183/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony
Mezi změny patří zejména: zajištění náležité ochrany mimoprodukčních environmentálních funkcí a hodnot zemědělské půdy, zahrnutí krajinných prvků do zemědělské půdy, ...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Zákon č. 182/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 254/2001 Sb. Novela zákona zavádí povinnost kontinuálního měření vypouštěných odpadních vod podle jejich kvalitativního složení, zavádí Registr všech výpustí ze...   celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 8. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024, 1. 6. 2026

Nařízení vlády č. 193/2024 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Cílem provedených změn jsou opatření ke snížení znečištění vod způsobeného dusičnany ze zemědělských zdrojů a předcházení dalšímu takovému znečišťování.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 196/2024 Sb.,

kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Mění se požadavky na zvláštní odbornou způsobilost a podmínky prokazování a ověřování zvláštní odborné způsobilosti zaměstnanců vykonávajících správní činnosti při správě národního parku.    celá anotace

Sbírka zákonů
a mez. smluv

účinnost: 1. 1. 2025

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

Přehled právních aktů vyhlášených od 24. 6. 2024 do 30. 6. 2024:

179/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024 o hromadném občanském řízení soudním

24. 6. 2024

180/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hromadném občanském řízení soudním

24. 6. 2024

181/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2024 o provedení některých ustanovení zákona o hromadném občanském řízení soudním

24. 6. 2024

182/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

24. 6. 2024

183/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 29. května 2024, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve zněm pozdějších předpisu, a další související zákony

24. 6. 2024

184/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši sazeb mýtného a slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů

25. 6. 2024

185/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům, ve znění nařízeni vlády č. 62/2024 Sb., a některá další související nařízení vlády

25. 6. 2024

186/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 17. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

25. 6. 2024

187/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 19. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů

25. 6. 2024

188/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 260/2023 Sb., o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy

25. 6. 2024

189/2024 Sb.*  

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povoláni, ve zněni pozdějších předpisu

26. 6. 2024

190/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2024 o podrobnostech provozu některých informačních systémů stavební správy

26. 6. 2024

191/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 24. června 2024 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 22. června 2024

26. 6. 2024

192/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi, ve znění vyhlášky č. 277/2022 Sb., vyhláška č. 410/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace pro účely humanitární dávky, a vyhláška č. 411/2023 Sb., o stanovení elektronické komunikace v oblasti státní sociální podpory

26. 6. 2024

193/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 12. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

26. 6. 2024

194/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

27. 6. 2024

195/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

27. 6. 2024

196/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 19. června 2024, kterým se mění zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

27. 6. 2024

197/2024 Sb.   

ZÁKON ze dne 19. června 2024, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

27. 6. 2024

198/2024 Sb.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 79/2013 Sb. m. s.

27. 6. 2024

199/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění vyhlášky č. 525/2021 Sb.

28. 6. 2024

200/2024 Sb.   

VYHLÁŠKA ze dne 26. června 2024, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisu, a vyhláška č. 96/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů

28. 6. 2024

201/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 438/2022 Sb., o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně děti, ve znění pozdějších předpisů

28. 6. 2024

202/2024 Sb.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2024, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 182/2007 Sb., o odchylné úpravě pracovní doby a doby odpočinku členů jednotky hasičského záchranného sboru podniku

28. 6. 2024

203/2024 Sb.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 26. června 2024 o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2023

28. 6. 2024

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz