Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  13
 
 
zpravodajství od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Archivnictví a spisová služba, skartační řízení

 

VYHLÁŠKA č. 85/2019 Sb.,

kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
A) K vyhlášce č. 645/2004 Sb. Doplňuje se odkaz na aktuální zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a mění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2019, vybraná ustanovení 1. 4. 2019

TÉMA

Celní předpisy

 

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
A) K zákonu č. 242/2016 Sb. V zájmu jednoznačného výkladu, který bude slučitelný i s výkladem Evropské komise, se ohledně lhůty pro stanovení cla jednoznačně stanoví, že pro účely určení,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zákon č. 80/2019 Sb. (dále „novela“) obsahuje celkem 269 bodů změn příslušných ustanovení zákona o DPH (dále též „ZDPH“) a 16 bodů přechodných ustanovení. Změny se promítnou do většiny stávajících...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019, vybraná ustanovení 27. 3. 2019, 1. 1. 2020, 1. 1. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zvýšení maximální výše paušálních výdajů ze samostatné činnosti a z nájmu

Limit pro uplatnění paušálních výdajů u příjmů ze samostatné činnosti a z nájmu (§ 7 odst. 7 a § 9 odst. 4 zákona o daních z příjmů) se počínaje zdaňovacím obdobím 2019 zvyšuje, a to z částky 1 000 000 Kč na částku 2 000 000 Kč. Neuplatní-li poplatník výdaje v prokazatelné výši, může uplatnit výdaje: v případě ...     ... více

Finanční správa ČR

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Daňový balíček – zákon č. 80/2019 Sb. (dále „novela“) obsahuje celkem 39 bodů změn příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů (dále též „ZDP“) a 16 bodů přechodných ustanovení. Ve vtahu k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
A) K zákonu č. 280/2009 Sb. Pravidlo proti zneužívání daňového režimu Cílem provedených změn je postihnout ty případy daňového plánování, na které se nevztahují jiná ustanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

VYHLÁŠKA č. 81/2019 Sb.,

o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví vzor služebního průkazu: státního zaměstnance v orgánu finanční správy, zaměstnance v orgánu finanční správy, vykonávajícího činnosti,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Hazardní hry, daň z hazardních her

 

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Promítnutí vracených vkladů do základu daně Vrácený vklad se nově zahrnuje do základu daně v tom zdaňovacím období, ve kterém byl vrácen. Dosud bylo nutné v případech vrácení vkladu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Insolvence, Exekuční řád, Veřejné dražby

 

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Pohledávky státu vzniklé z titulu opravy výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení se z tzv. pohledávek za majetkovou podstatou přesouvají do kategorie pohledávek postavených...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

ZÁKON č. 80/2019 Sb.,

kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Zdanění zahřívaných tabákových výrobků Zavádí se nová spotřební daň – daň ze zahřívaných tabákových výrobků. Tyto výrobky jsou alternativním tabákovým výrobkem k cigaretám, dosud však...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019, vybraná ustanovení 27. 3. 2019, 1. 1. 2020

VYHLÁŠKA č. 82/2019 Sb.,

o tabákových nálepkách
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví: rozměry, náležitosti, vzor a vyobrazení tabákových nálepek a způsob jejich umístění na jednotkovém balení, podrobnosti ke způsobu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 87/2019 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Zvyšují se odměny odsouzených za práci. Smyslem tohoto zvýšení je zlepšení finanční situace odsouzených mj. proto, aby byli zejména schopni splácet své velice časté dluhy; toto...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

VYHLÁŠKA č. 88/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Mění se výše srážek , které z čisté odměny odsouzeného provádí věznice:  k úhradě výživného pro nezaopatřené děti, a to z 30 % na 33 %, k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 84/2019 Sb.,

o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Vymezují se 4 zóny odstupňované ochrany přírody na území Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Součástí vyhlášky je mapová příloha obsahující orientační grafické znázornění se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 83/2019 Sb.,

o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras
Nařízení vlády je vydáno z důvodu potřeby nahrazení dosud platného výnosu Ministerstva školství a kultury ČSR ze dne 4. července 1956, kterým byla zřízena Chráněná krajinná oblast Moravský...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

VYHLÁŠKA č. 86/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
Mezi se zejména vymezení: náležitostí žádostí o vydání povolení a závazného stanoviska ke kácení dřevin,  s cílem snížení administrativní zátěže žadatelů i příslušných orgánů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019:

Bankovnictví č. 3/2019
vydává: 4H production s. r. o.

Bezpečnost a hygiena práce č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 25. 3. 2019 do 31. 3. 2019:

Částka 37/2019, rozeslaná dne 27. 3. 2019

80.   

ZÁKON ze dne 12. března 2019, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Částka 38/2019, rozeslaná dne 27. 3. 2019

81.   

VYHLÁŠKA ze dne 14. března 2019 o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy

82.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. března 2019 o tabákových nálepkách

Částka 39/2019, rozeslaná dne 27. 3. 2019

83.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. března 2019 o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

84.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. března 2019 o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

Částka 40/2019, rozeslaná dne 27. 3. 2019

85.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. března 2019, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě

86.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.

Částka 41/2019, rozeslaná dne 29. 3. 2019

87.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

88.   

VYHLÁŠKA ze dne 20. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

89.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz