Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Novela umožňuje knihovnám, které jsou více než dva měsíce zavřené, aby pro účely vzdělávání nebo výzkumu zpřístupňovaly vybraná díla prostřednictvím internetu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Celní předpisy

 

ÚZ č. 1426 - Celní předpisy

Od ledna 2021 se změnily všechny zákony upravující celní problematiku – celní zákon (změny v úpravě ručení, jistoty, doměření cla a další), zákon o působnosti orgánů Celní správy ČR v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví (místní příslušnost, obsah rozhodnutí) a zákon o Celní správě ČR (přístup do systému TIR, údaje o obchodu, evidenční ochrana osob). Najdete zde také aktuální znění všech vyhlášek vydaných k provedení těchto zákonů vč. úpravy působnosti v oblasti spotřebních daní. Celkem 12 aktuálních textů právních předpisů. Všechny změny jsou vyznačeny tučným písmem.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 2. 2021, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1426 - Celní předpisy
TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 82/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
O kompenzační bonus mohou zažádat (splňují-li stanovené podmínky) i lidé, kteří jsou v úpadku. Účast na nemocenském pojištění z důvodu výkonu činnosti dobrovolného...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 24. 2. 2021

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 2019 byla podepsána a dne  15. ledna 2021 vstoupila v platnost smlouva o zamezení dvojímu zdanění v oboru...   celá anotace

SBÍRKA
MEZ. SMLUV

platnost: 26. 2. 2021

Zákon č. 95/2021 Sb.,

o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Tento zákon upravuje podmínky stanovení výše, vyplacení a správy daňového bonusu na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s omezením nebo zákazem podnikatelské činnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Exekuční řád, Veřejné dražby

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Zákonem č. 191/2020 Sb., nazývaným též Lex covid justice, byla přijata řada speciálních ustanovení, jejichž použití se váže na existenci tzv. mimořádného opatření při epidemii. Novela...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Insolvence

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Zákonem č. 191/2020 Sb., nazývaným též Lex covid justice, byla přijata řada speciálních ustanovení, jejichž použití se váže na existenci tzv. mimořádného opatření při epidemii. Novela...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Tento zákon umožňuje, aby Ministerstvo zdravotnictví, krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy směly za účelem likvidace epidemie...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021, vybraná ustanovení 1. 3. 2022

TÉMA

Ochrana zdraví

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Ministerstvu zdravotnictví se umožňuje zřídit službu mobilní aplikace pro účely epidemiologického šetření a využívat data z této mobilní aplikace (e-Rouška). Přitom platí, že instalace...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Za mimořádné opatření, které definuje zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii (anotace zde ), se považuje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Nařízení vlády č. 85/2021 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se okruh subjektů, které mohou svá vozidla vybavit pro plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností „modrým majákem“, a to o Vodní záchrannou službu ČČK, z.s.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
Stanoví se podmínky, za kterých může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v průběhu roku stanovit a poskytnout další finanční prostředky státního rozpočtu na výdaje spojené s...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení

Publikace obsahuje 19 předpisů rozdělených do těchto kapitol: státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, náhradní výživné. Od minulého vydání byl změněn zákon o státní sociální podpoře, zákon o životním a existenčním minimu, “kovidový” zákon o dávkách sociální podpory a příspěvku na péči. Změněny byly také některé další předpisy. Nově byl zařazen zákon o náhradním výživném. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 22. 2. 2021, cena: 145 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1425 - Sociální zabezpečení
TÉMA

Vnitřní správa

 

Zákon č. 94/2021 Sb.,

o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
V zákoně č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nyní text § 7 zní (změna je tučně): “Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 27. 2. 2021

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Vyhláška č. 83/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Mění se vymezení obsahu kurzu k péči o vybrané druhy šelem nebo lidoopy, rozsahu odborných znalostí nezbytných pro získání osvědčení o způsobilosti k péči o vybrané druhy šelem nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

TÉMA

Životní prostředí

 

Vyhláška č. 87/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Mění se zejména vymezení podrobností vedení evidence: vodních toků, jejich povodí a ostatních vodních linií, vodních nádrží.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2026

Vyhláška č. 86/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
Mění se zejména: postupy při provádění technickobezpečnostního dohledu a při vedení evidence technickobezpečnostního dohledu u vodních děl I. až IV. kategorie, rozsah...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2021

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021:

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 3/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Mzdová účetní č. 2/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Účetní a daně č. 2/2021
vydává: Anag, spol. s r. o.

Bankovnictví č. 2/2021
vydává: 4H production s. r. o.

Soukromé právo č. 2/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obec a finance č. 1/2021
vydává: Triada, spol. s r. o.

Právo v přepravě a zasilatelství č. 1/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021:

Částka 33/2021, rozeslaná dne 23. 2. 2021

81.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

Částka 34/2021, rozeslaná dne 23. 2. 2021

82.   

ZÁKON ze dne 12. února 2021, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

83.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

84.*  

USNESENÍ Poslanecké sněmovny ze dne 18. února 2021 o zrušení nouzového stavu

Částka 35/2021, rozeslaná dne 25. 2. 2021

85.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů

86.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

87.   

VYHLÁŠKA ze dne 19. února 2021, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Částka 38/2021, rozeslaná dne 26. 2. 2021

94.   

ZÁKON ze dne 26. února 2021 o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů

95.   

ZÁKON ze dne 25. února 2021 o kompenzačním bonusu pro rok 2021

Částka 39/2021, rozeslaná dne 26. 2. 2021

96.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 196 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021

97.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 197 o přijetí krizového opatření

98.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 198 o přijetí krizového opatření

99.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 199 o přijetí krizového opatření

100.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření

101.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 201 o přijetí krizového opatření

102.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 202 o přijetí krizového opatření

103.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 203 o přijetí krizového opatření

104.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 204 o přijetí krizového opatření

105.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 205 o přijetí krizového opatření

106.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 206 o přijetí krizového opatření

107.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 207 o přijetí krizového opatření

108.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 208 o přijetí krizového opatření

109.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 209 o přijetí krizového opatření

110.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 210 o přijetí krizového opatření

111.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 211 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

112.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 212 o přijetí krizového opatření

113.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 216 o přijetí krizového opatření

114.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření

Částka 40/2021, rozeslaná dne 28. 2. 2021

115.   

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. února 2021 č. 218 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 22. 2. 2021 do 28. 2. 2021:

Částka 6/2021, rozeslaná dne 26. 2. 2021

8.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti

9.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

10.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz