Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  11
 
 
zpravodajství od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cizinci, Azyl

 

ZÁKON č. 74/2019 Sb.,

o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Z dosavadního vývoje projednávání podmínek odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále Spojené království) z Evropské unie je zřejmé, že k 30. 3. 2019 je vysoce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Informace o vrácení přeplatku na dani

Pro vrácení vratitelného přeplatku na dani je stanovena 30denní lhůta. Tato lhůta sice běží ode dne podání žádosti o vrácení vratitelného přeplatku (žádost může být podána spolu s daňovým přiznáním), avšak proto, aby mohl být přeplatek na dani vrácen, musí nejprve právně vzniknout. Přeplatek vykázaný v podaném daňovém tvrzení vzniká až na základě vyměření daně, tj. nejdříve ...     ... více

Finanční správa ČR

TÉMA

Evropské právo

 

ZÁKON č. 74/2019 Sb.,

o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Z dosavadního vývoje projednávání podmínek odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále Spojené království) z Evropské unie je zřejmé, že k 30. 3. 2019 je vysoce...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Abeceda personalisty 2019

Abeceda personalisty je určena jak personalistům, tak i širšímu okruhu uživatelů, kteří se zabývají personalistikou, např. manažerům, podnikovým právníkům, asistentkám, odborovým funkcionářům či účetním, své v ní naleznou také jednatelé a majitelé firem, zastávající rovněž funkci hlavních manažerů, a konečně i studenti.
Aktuálnost výkladu s ohledem na legislativní změny
Nově přepracované ...     ... více

autor: kolektiv autorů, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 3. 2019, cena: 579 Kč   NOVINKA

Abeceda personalisty 2019
TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

 

VYHLÁŠKA č. 70/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
Cílem provedených změn je uvedení vyhlášky do vzájemného souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, a se současnou podobou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Rozpočtová skladba v roce 2019, 8. vydání

Publikace obsahuje zejména úplné znění vyhlášky o rozpočtové skladbě včetně její přílohy, kterou je vlastní rozpočtová skladba, s vyznačením změn, jež přinesla novela.
Využití publikace
Tato oblíbená publikace je určena pro účetní a rozpočtové pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, auditory, poradenské organizace, organizace zabývající se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i ...     ... více

autor: Ing. Jiří Paroubek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 13. 3. 2019, cena: 429 Kč   NOVINKA

Rozpočtová skladba v roce 2019, 8. vydání
TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Notářský řád, Praktický komentář

Komentář zasvěceně a věcně vykládá ustanovení notářského řádu, přičemž se nevyhýbá problémům, které mohou v praxi nastat, a uvádí i jejich řešení podložená předpisy a četnou judikaturou. Velké množství vzorů notářských zápisů, dovětků, osvědčení o průběhu valné hromady, protestní listiny a různá osvědčení jsou dobrou pomůckou pro praxi. Partie věnované odměně notáře jsou doplněny výpočty odměn i ...     ... více

autor: Jaromír Kožiak a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 3. 2019, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Notářský řád, Praktický komentář

Advokátní tarif, Odměna advokáta k 1. 2. 2019, Komentář

Druhé, doplněné a aktualizované vydání úspěšné publikace přináší opět podrobný komentář jednoho z nejdůležitějších stavovských předpisů – vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif).
Podrobný výklad je ve druhém vydání doplněn o nové příklady, postupy, vzory a zejména aktuální rozhodnutí soudů i ...     ... více

autor: Daniela Kovářová, Stanislav Balík, Lucie Díblíková, Bohuslav Klein, Robert Němec, Hana Tichá, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 3. 2019, cena: 650 Kč   NOVINKA

Advokátní tarif, Odměna advokáta k 1. 2. 2019, Komentář
TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

VYHLÁŠKA č. 72/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Hlavní změnou je stanovení formy, provedení, obsahu a způsobu umístění nově zavedené registrační značky elektrického vozidla . Dále se mění zejména: výčet položek...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019

Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny důležité informace nezbytné pro správné vedení účetnictví.
Ze změn pro rok 2019 vybíráme:
•nová interpretace Národní účetní rady zabývající se časovým rozlišením a cizí měnou,
•stanovisko Finanční správy ČR k otázce, zda je daň z nabytí nemovitých ...     ... více

vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 3. 2019, cena: 640 Kč   NOVINKA

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2019
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také zákon o veřejném ochránci práv, zákon o Ústavním soudu, antidiskriminační zákon, kompetenční zákon, jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, zákon o státních symbolech, zákon o Sbírce zákonů a další zákony. Ke změnám došlo zejména z volebních zákonů (prezident, parlament) a u zákona o Ústavním soudu. Celkem 26 předpisů v úplném znění. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 18. 3. 2019, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1310 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod
TÉMA

Zdravotnická povolání

 

VYHLÁŠKA č. 73/2019 Sb.,

o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů
Tato vyhláška upravuje požadavky na vzdělávání v základních kmenech, které jsou součástí specializačního vzdělávání farmaceutů. Současně se stanoví dopad této vyhlášky na farmaceuty, kteří...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 3. 2019

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 3. 2019 do 17. 3. 2019:

Částka 29/2019, rozeslaná dne 14. 3. 2019

70.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

71.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

Částka 30/2019, rozeslaná dne 14. 3. 2019

72.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2019, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 31/2019, rozeslaná dne 14. 3. 2019

73.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. března 2019 o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Částka 32/2019, rozeslaná dne 14. 3. 2019

74.   

ZÁKON ze dne 27. února 2019 o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz