Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  7
 
 
zpravodajství od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

 
TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 50/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Úvodem: autorský zákon obsahuje taxativní výčet výjimek a omezení týkajících se autorských práv a práv s autorským právem souvisejících. Tyto výjimky – zákonné licence ...   celá anotace

účinnost: 15. 2. 2019

TÉMA

Cenové předpisy

Anotace nových předpisů

SDĚLENÍ Ministerstva financí č. 40/2019 Sb., o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
Viz anotaci výměru MF č. 02/2019, který byl 29. 1. 2019 publikován v částce 2/2019 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

Daňová evidence podnikatelů 2019

Daňová evidence podnikatelů 2019

Publikace přináší nejnovější informace o vedení daňové evidence podle účetní a daňové legislativy 2018 i 2019. Je psána jednoduchou srozumitelnou formou, zpřístupňující a usnadňující osvojení daňových předpisů a jejich přenos do praxe. Aktuální vydání uvádí mj. přehled podmínek, kdy musí fyzická osoba podat daňové přiznání, informace ke sdružení od roku 2019, přehled o virtuální měně a o tom, co ...     ... více

NOVINKA
autor: Jiří Dušek, Jaroslav Sedláček, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 14. 2. 2019

Cena: 169 Kč

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob

Tato zbrusu nová publikace z pera zkušeného lektora a autora Ing. Ivana Macháčka, specializujícího se na problematiku daně z příjmů, uvádí přehled zákonných postupů, při jejichž využití poplatník daně z příjmů fyzických osob dosáhne nejnižší daňové povinnosti.
Optimalizace daňové povinnosti
Nejlepším způsobem, jak dosáhnout nejnižší daňové povinnosti, je například optimální uplatnění ...     ... více

NOVINKA
autor: Ing. Ivan Macháček, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 2. 2019

Cena: 349 Kč

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

Daňové řízení

Daňové řízení

Daňový řád nahradil k 1. 1. 2011 předchozí zákon o správě daní a poplatků. Přestože byl označován za moderní procesní předpis, za sedm let své účinnosti byl již desetkrát novelizován. Jedná se o zákon poměrně komplikovaný, a to ani provedené novelizace zcela neodstranily. Proto je velmi důležitý jeho správný výklad a aplikace, přičemž ani rozhodovací činnost správců daně není zcela bez ...     ... více

NOVINKA
autor: Monika Novotná, Kateřina Jordanovová, Lenka Krupičková, Jakub Šotník a kol., vydal: C. H. Beck, podle stavu k 11. 2. 2019

Cena: 590 Kč

TÉMA

Evropské právo

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 38/2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Změny jsou shodné se změnami provedenými u ostatních volebních zákonů.    celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

VYHLÁŠKA č. 39/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Anotaci tohoto volebního předpisu najdete zde .    celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

TÉMA

Insolvence, ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, ...

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí
Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Publikace zahrnuje rovněž problematiku ...     ... více

NOVINKA
autor: JUDr. Jan Breburda, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 2. 2019

Cena: 439 Kč

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

ÚZ č. 1301 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

ÚZ č. 1301 - Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady

Publikace obsahuje aktuální texty celkem 15 právních předpisů, které jsou rozděleny do tří kapitol – katastr nemovitostí, zeměměřictví a pozemkové úpravy, úřady. Změny nastaly u pravidel poskytování údajů z katastru nemovitostí a u bonitování půdně ekologických jednotek. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 11. 2. 2019

Cena: 137 Kč

TÉMA

Obchodní korporace

Základy obchodního práva, 2. vydání

Základy obchodního práva, 2. vydání

Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a podnikatelů, obchodní firmy, obchodního závodu a obchodního tajemství. Značnou pozornost věnuje právu obchodních ...     ... více

NOVINKA
autor: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Miloš Tomsa a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 2. 2019

Cena: 620 Kč

TÉMA

Odměňování státních zaměstnanců

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Úvodem: Toto nařízení vlády je přijato v návaznosti na novelu zákona o státní službě vyhlášenou pod č. 35/2019 Sb., která obsahuje mj. změny...   celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 48/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Dosavadní název státního svátku připadajícího na den 17. listopadu se z “Den boje za svobodu a demokracii“ rozšiřuje na “Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den...   celá anotace

účinnost: 15. 2. 2019

ZÁKON č. 49/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Mezi významné dny (tyto dny jsou dny pracovními) se zařazuje nový významný den, a to 8. říjen - Památný den sokolstva .    celá anotace

účinnost: 1. 4. 2019

TÉMA

Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Touto změnou je umožněno přijímat do přípravných tříd základních škol kromě dětí, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky (které však budou i nadále přijímány do přípravných tříd...   celá anotace

účinnost: 15. 2. 2019

TÉMA

Sociální pojištění

Desatero budoucího důchodce

Do starobního důchodu odchází člověk jen jednou za život. Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rekapituluje v 10 bodech nejdůležitější informace, které souvisejí s touto životní situací a na které se lidé nejčastěji ptají.
13. 2. 2019

TÉMA

Sociální zabezpečení

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 47/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zvyšuje se příspěvek na péči pro osoby ve třetím a čtvrtém stupni závislosti, které nevyužívají pobytové sociální služby (zvýšení se tedy týká nemocných a nemohoucích, o které se starají např....   celá anotace

účinnost: 1. 4. 2019, vybraná ustanovení 1. 7. 2019

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 38/2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Ruší se ustanovení o přípustnosti kasační stížnosti ve věcech porušení pravidel financování volební kampaně.    celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

TÉMA

Státní služba

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
A) K z ákonu č. 234/2014 Sb. Výběrová řízení nyní budou zásadně dvoukolová , přičemž do prvních kol výběrových řízení se mohou hlásit v zásadě uchazeči, kteří měli tuto možnost i...   celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 37/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška na základě poznatků z praxe: zpřesňuje úpravu evidence, ukládání a přepravy utajovaného dokumentu cizí moci, doplňuje bližší pravidla pro kontrolu utajovaných...   celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 42/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
Novela má 12 změnových bodů, které přinášejí: odstranění některých formalit, které jsou spojeny s překladem vybraných veřejných listin, legislativně technické změny...   celá anotace

účinnost: 16. 2. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

VYHLÁŠKA č. 43/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
V návaznosti na novelu zákona o rejstříku trestů se zpřesňuje obsah formuláře žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů.    celá anotace

účinnost: 16. 2. 2019

TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 38/2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
Změny jsou shodné se změnami provedenými u ostatních volebních zákonů – viz . V zákoně o volbě prezidenta republiky novela ruší používání společné úřední obálky při souběhu voleb....   celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

VYHLÁŠKA č. 39/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Anotaci těchto volebních předpisů najdete zde .    celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

TÉMA

Volby, místní referendum, přechod majetku na ÚSC

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 38/2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
K volebním zákonům č. 247/1995 Sb., č. 130/2000 Sb., č. 491/2001 Sb., č. 62/2003 Sb. a č. 275/2012 Sb.: Změny směřují především k podmínkám pro zajištění profesionality...   celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

VYHLÁŠKA č. 39/2019 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Vzhledem ke změnám volebních zákonů je třeba tyto změny návazně promítnout též do prováděcích předpisů. Jde jednak o úpravu vzorů (vzor kandidátní listiny, resp. přihlášky...   celá anotace

účinnost: 2. 3. 2019

TÉMA

Zákoník práce

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Exekuce srážkami ze mzdy 2019

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí
Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Publikace zahrnuje rovněž problematiku ...     ... více

NOVINKA
autor: JUDr. Jan Breburda, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 2. 2019

Cena: 439 Kč

TÉMA

Zdravotní pojištění

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Provedené změny souvisí s uvedením českého právního řádu do souladu s evropskou (resp. mezinárodní) právní úpravou týkající se nakládání se rtutí, a to zejména v souladu s nařízením Evropského...   celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Zdravotní služby

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 44/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou bez jeho souhlasu za stanovených podmínek nahlížet též inspektoři oprávnění k provádění inspekcí souvisejících s klinickým hodnocením...   celá anotace

účinnost: 9. 2. 2019

ZÁKON č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Provedené změny souvisí s uvedením českého právního řádu do souladu s evropskou (resp. mezinárodní) právní úpravou týkající se nakládání se rtutí, a to zejména v souladu s nařízením Evropského...   celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 34/2019 Sb., o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny
Úvodem: Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání provedená zákonem č. 255/2017 Sb. stanovila: zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin,...   celá anotace

účinnost: 12. 2. 2019

TÉMA

Životní prostředí

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
Úvodem: Provedené změny souvisí hlavně s uvedením českého právního řádu do souladu s evropskou (resp. mezinárodní) právní úpravou týkající se nakládání se rtutí,  a to zejména v...   celá anotace

účinnost: 1. 3. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019:

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obec a finance č. 1/2019
vydává: Triada, spol. s r. o.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 1/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 2/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019:

Částka 14/2019, rozeslaná dne 12. 2. 2019

33.*  

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 28. ledna 2019 o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

34.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2019 o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

Částka 15/2019, rozeslaná dne 14. 2. 2019

35.   

ZÁKON ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

36.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 4. února 2019 o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Částka 16/2019, rozeslaná dne 14. 2. 2019

37.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. února 2019, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

Částka 17/2019, rozeslaná dne 15. 2. 2019

38.   

ZÁKON ze dne 23. ledna 2019, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

39.   

VYHLÁŠKA ze dne 8. února 2019, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

40.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 5. února 2019 o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

41.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 3. února 2019 o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 18/2019, rozeslaná dne 15. 2. 2019

42.   

ZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

43.   

VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

Částka 19/2019, rozeslaná dne 15. 2. 2019

44.   

ZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

45.   

ZÁKON ze dne 30. ledna 2019, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

46.   

ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

47.   

ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

48.   

ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

49.   

ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

50.   

ZÁKON ze dne 1. února 2019, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 11. 2. 2019 do 17. 2. 2019:

Částka 5/2019, rozeslaná dne 15. 2. 2019

7.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů

Částka 6/2019, rozeslaná dne 15. 2. 2019

8.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz