Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  50
 
 
zpravodajství od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Advokáti, notáři, soudci a soudy

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Novelou se zpřesňují podmínky pro  poskytnutí právní služby bezplatně (formulář žádosti a formulář osvědčení splnění podmínek nemajetnosti, náležitosti žádosti), stanovení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Bankovnictví, finanční konglomeráty, …

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Výše státní podpory stavebního spoření se počínaje rokem 2024 snižuje na polovinu, tedy na 5 % z naspořené částky v kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč. Tato změna se týká i...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Celní předpisy

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákon č. 17/2012 Sb. Zrušují se současné celní úřady včetně všech územních pracovišť a zřizuje se šest nových celních úřadů se sídly v Praze (úřad vykonávající působnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2025

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Mění se obsah výkazu o správě a řízení společnosti, prohlášení odpovědných osob emitenta za správnost výroční finanční zprávy emitenta.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daň z nemovitých věcí, Daň silniční

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 338/1992 Sb. Zvyšují se sazby daně z pozemků a staveb. Obcím se dává pravomoc zvýšit sazby daně místním koeficientem ve stanovených případech až na koeficient...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Vyhláška č. 351/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to z důvodu: změny cen některých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daň z přidané hodnoty

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Hlavní změny Dvě snížené sazby DPH ve výši 15 a 10 % se sjednocují do jedné snížené sazby ve výši 12 %. Některé položky zboží a služeb se přesunují ze snížené do...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Daně z příjmů

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Významnou součástí tzv. konsolidačního balíčku je i novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP). Provedené změny zasahují do oblasti daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Možnost použití ustanovení zákona č. 128/2022 Sb. se prodlužuje o 1 rok, tj. pro zdaňovací období roku 2023 a pro zdaňovací období skončená od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Sdělení čj. MF-5860/2017/15-150

ke Smlouvě mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)
Vzhledem k tomu, že Arménie i Česká republika přistoupily k Mnohostranné úmluvě o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

platnost: 14. 12. 2023

téma:
Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Ruší se vydávání a používání kolkových známek. Podle přechodných ustanovení mohou být dosud vydané kolkové známky k úhradě poplatků použity do konce roku 2024. Upřesňuje se, že změna...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 359/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Provedené změny jsou vyvolány potřebou obvyklých meziročních aktualizací vzorů formulářových podání a promítnutí legislativních změn, a to zejména v návaznosti na úpravy přijaté...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 358/2023 Sb.,

o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření
Tato vyhláška stanoví náležitosti a vzor formulářového podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Energetika

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Novelou se doplňuje ustanovení, které umožní vládě, aby kromě samotné výše dotace (tedy tak, jak je zavedeno v dosud platném zákoně) stanovila také diferenciaci prostředků poskytnutých...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Exekuční řád, Veřejné dražby

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
V návaznosti na rozšíření okruhu osob, které se zapisují do rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, o osoby v exekuci na peněžité plnění se stanoví, že nezbytné údaje...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Insolvence

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Přinášíme druhé, aktualizované vydání komentáře zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, jenž je důležitým právním předpisem v oblasti insolvenčního práva a upravuje podmínky výkonu i samotný výkon funkce insolvenčního správce a rovněž dohled nad insolvenčními správci.
Komentář detailně vystihuje problematiku ve světle aplikační praxe, upozorňuje na úskalí právní úpravy a nabízí ...     ... více

autor: Antonín Stanislav, Jan Kozák, Adam Sigmund, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 11. 12. 2023, cena: 610 Kč   NOVINKA

Zákon o insolvenčních správcích - Komentář, 2. vydání

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
U všech novelizovaných zákonů se ruší ustanovení o tom, že pokuty za přestupky vybírá Ministerstvo spravedlnosti; tuto kompetenci budou mít nově orgány Celní správy České republiky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Kontrola veřejných financí, majetek státu

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Mění se podmínky a postup pro založení, rozdělení, sloučení, splynutí nebo provedení jiných změn v případě tzv. “ostatních státních organizací”.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Vzhledem ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se pravidla tvorby a užití fondu kulturních a sociálních potřeb ve státních podnicích stanoví v zákoně o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 283/1993 Sb. K vymáhání pořádkových pokut uložených podle zákona o státním zastupitelství bude napříště příslušný celní úřad.   B) K zákonu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Změny obou zákonů souvisí s převodem kompetence k vymáhání tzv. justičních pohledávek na orgány Celní správy České republiky.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Změna zákona souvisí s převodem kompetence k vymáhání tzv. justičních pohledávek na orgány Celní správy České republiky. Zrušuje se možnost platby peněžitého plnění kolkovými...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Obchodní korporace

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Vzhledem ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se pravidla tvorby a užití fondu kulturních a sociálních potřeb ve státních podnicích stanoví v zákoně o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ochrana zdraví

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Zakazuje se nabízet nebo poskytovat jakékoliv ekonomické výhody spotřebiteli za nákup nebo doporučení nákupu jinému spotřebiteli tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Poplatky - správní, soudní, místní, ...

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Mění se způsob placení (resp. vrácení) správních poplatků, a to zejména v souvislosti se zrušením kolkových známek. Stanoví se nové správní poplatky, a to za přijetí žádosti o...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Změna zákona souvisí s převodem kompetence k vymáhání tzv. justičních pohledávek na orgány Celní správy České republiky. Zrušuje se možnost platby peněžitého plnění kolkovými...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Novelou se zrušuje odsouvání podpůrčí doby; v návaznosti na to se zrušuje institut kompenzace, zpřísňují podmínky pro poskytování podpory v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Protikorupční předpisy

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

Monografie je zaměřena na nežádoucí chování na pracovišti, která zasahují do osobnostních práv zaměstnance, tedy monitorování, chráněné oznamování (whistleblowing), diskriminaci a šikanu. Vychází z národní i unijní právní úpravy, mezinárodního kontextu lidskoprávních úmluv a zejména z judikatury českých i evropských soudů.
Autorka nejprve vymezuje, jakou míru soukromí má zaměstnanec zákonem ...     ... více

autor: Eva Šimečková, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 12. 12. 2023, cena: 480 Kč   NOVINKA

Nežádoucí chování na pracovišti: šikana, diskriminace, monitorování, whistleblowing

téma:
Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Vzhledem ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se ve školském zákoně upravují pravidla tvorby a užití fondu kulturních a sociálních potřeb ve školách a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonům č. 218/2000 Sb. a č. 250/2000 Sb. Hlavní změny: vzhledem ke zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, se upravují pravidla...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

Nařízení vlády č. 350/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se počet kategorií a studentů, jimž bude poskytnuto finanční ocenění za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jakožto motivačního nástroje pro mladé lidi se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Mění se podmínky povolování zvláštního užívání dálnic, silnic nebo místních komunikací nadměrnými vozidly. Zvyšují se sazby časového poplatku i mýtného za užití zpoplatněných pozemních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 3. 2024, 1. 1. 2025

téma:
Sociální pojištění

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 582/1991 Sb. Od 1. 7. 2024 se povinnosti zaměstnavatelů rozšiřují o vedení evidence zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce, kteří jsou plátci...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Spotřební daně, líh, energetické daně

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 353/2003 Sb. Zavádí se nové spotřební daně, a to daň z ostatních tabákových výrobků, daň z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 7. 2024

téma:
Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 150/2002 Sb. Orgánem příslušným k vymáhání pořádkové pokuty, pohledávek státu vzniklých z důvodu práva na náhradu nákladů řízení ve...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2025

téma:
Svobodný přístup k informacím, eGovernment, elektronické komunikace, kybernetická bezpečnost

Vyhláška č. 356/2023 Sb.,

o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby
Účelem vyhlášky je poskytnout účastníkovi, který je koncovým uživatelem, uživateli veřejně dostupné služby elektronických komunikací, kterému se vyúčtování ceny podle druhu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Zpřesňuje se ustanovení o úhradě nákladů za poskytnutí provozních a lokalizačních údajů, informací z databáze účastníků hlasové komunikační služby.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2025

Vyhláška č. 360/2023 Sb.,

o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy
Velmi podrobná vyhláška upravuje požadavky na dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy, a to zejména stanovením požadavků na strukturu a náležitosti informační koncepce orgánu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2024

téma:
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Silničním správním úřadům a provozovateli systému elektronického mýtného se umožňuje přístup k vybraným údajům z registru silničních vozidel nezbytným pro určení emisní třídy CO2 vozidla a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 3. 2024, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

téma:
Trestní předpisy

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 141/1961 Sb. Novelou se přenášejí kompetence soudů v oblasti vymáhání pohledávek na orgány Celní správy ČR. V této souvislosti se stanovuje povinnost vzájemné...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Účetnictví nevýdělečných organizací

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Měna účetnictví Účetním jednotkám se umožňuje používat pro účetnictví měnu, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Auditorská činnost se rozšiřuje o  ověřování zprávy o udržitelnosti a konsolidované zprávy o udržitelnosti. K tomu se stanoví podmínky a způsob provedení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Měna účetnictví Účetním jednotkám se umožňuje používat pro účetnictví měnu, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Měna účetnictví Účetním jednotkám se umožňuje používat pro účetnictví měnu, která se shoduje s měnou, v níž účetní jednotka fakticky realizuje svou činnost a v níž probíhá většina jejích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ukrajina

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Možnost použití ustanovení zákona č. 128/2022 Sb. se prodlužuje o 1 rok, tj. pro zdaňovací období roku 2023 a pro zdaňovací období skončená od 1. 3. 2023 do 29. 2. 2024.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
A) K zákonu č. 2/1969 Sb. V souladu se změnou v zákoně o stavebním spoření dochází k nahrazení pojmu „příspěvek ke stavebnímu spoření“ pojmem „státní podpora stavebního spoření“....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Vysoké školství

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Základní příděl do sociálního fondu veřejné vysoké školy se snižuje ze 2 % na 1 % z ročního objemu nákladů veřejné vysoké školy zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Životní prostředí

Zákon č. 349/2023 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů
Zvyšuje se sazba úhrady z dobývacího prostoru, ve kterém je povolena hornická činnost, z částky 1 000 Kč/ha na částku 1 500 Kč/ha. Mění se rozpočtové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nařízení vlády č. 354/2023 Sb.,

kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů
Mění, resp. ruší a nově se stanoví (zvyšují) sazby úhrad z některých vydobytých nerostů, přičemž část těchto finančních prostředků je účelově vázána na pomoc lokalitám postiženým těžbou. ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Vyhláška č. 364/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.
S ohledem na vymezení nových kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) a potřeby odstranění nesrovnalostí ve třídě ochrany u některých kódů BPEJ se aktualizuje příloha vyhlášky,...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023:

Řízení školy č. 12/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řízení školy č. 12/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro MŠ č. 6/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Finanční, daňový a účetní bulletin č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Mzdová účetní č. 12/2023
vydává: Anag, spol. s r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023:

Částka 163/2023, rozeslaná dne 12. 12. 2023

349.   

ZÁKON ze dne 8. listopadu 2023, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů

Částka 164/2023, rozeslaná dne 12. 12. 2023

350.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů

351.   

VYHLÁŠKA ze dne 23. listopadu 2023, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

352.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zdravotnictví ze dne 1. prosince 2023 o vydání Cenového předpisu č. 1/2024/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

Částka 165/2023, rozeslaná dne 12. 12. 2023

353.*  

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2023 o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

Částka 166/2023, rozeslaná dne 12. 12. 2023

354.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 29. listopadu 2023, kterým se stanoví sazby úhrad z vydobytých nerostů

355.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2023 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 167/2023, rozeslaná dne 12. 12. 2023

356.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2023 o stanovení rozsahu vyúčtování ceny za poskytnuté služby podle druhu služby

357.*  

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 434/2012 Sb., o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

Částka 168/2023, rozeslaná dne 15. 12. 2023

358.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2023 o formulářovém podání pro odvod z elektřiny ze slunečního záření

Částka 169/2023, rozeslaná dne 15. 12. 2023

359.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 170/2023, rozeslaná dne 15. 12. 2023

360.   

VYHLÁŠKA ze dne 7. prosince 2023 o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy

361.*  

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2023 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Josefa Suka

362.*  

SDĚLENÍ Energetického regulačního úřadu ze dne 5. prosince 2023 o vydání cenových rozhodnutí

363.*  

SDĚLENÍ Státní volební komise ze dne 11. prosince 2023 o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 9. prosince 2023

Částka 171/2023, rozeslaná dne 15. 12. 2023

364.   

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2023, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany, ve znění vyhlášky č. 150/2013 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023:

Částka 31/2023, rozeslaná dne 12. 12. 2023

47.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o aplikaci ustanovení článku 9 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 11. 12. 2023 do 17. 12. 2023:

Číslo 15/2023, rozeslán dne 14. 12. 2023

18.   

Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 1 (dále jen „Smlouva“) v návaznosti na Mnohostrannou úmluvu o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám 2 (dále jen „Úmluva“)

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz