Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  33
 
 
zpravodajství od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Zákon č. 338/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Mezi hlavní změny u obou novelizovaných zákonů patří: Rozšíření informační povinnosti banky ohledně přeměny nebo jakékoliv dispozice s obchodním závodem banky nebo jeho částí. Tato úprava...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

 

Zákon č. 343/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Hlavním důvodem provedených změn je povinná transpozice směrnice Rady (EU) 2018/1910, která zavádí některá dílčí opatření ke zlepšení stávajícího systému daně z přidané hodnoty při dodání zboží...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Zákon č. 343/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Zavádí se užívání pojmu „mezinárodní smlouva upravující zamezení dvojímu zdanění všech druhů příjmů“, kterým se označují mezinárodní smlouvy, jejichž předmětem je komplexní úprava zdanění...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020, vybraná ustanovení 1. 1. 2022

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, finanční správa, platby v hotovosti

 

Zákon č. 343/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
V souladu s novelizovanou směrnicí Rady 2011/16/EU (tzv. DAC6) se zavádí nový druh povinné automatické výměny informací, a to o přeshraničních uspořádáních, jejichž...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 8. 2020

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Katastrální vyhláška - Praktický komentář

Řadu praktických komentářů rozšiřuje první a jediný komentář katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Katastrální vyhláška je prováděcím předpisem ke katastrálnímu zákonu č. 256/2013 Sb., jenž je základní právní normou upravující katastr nemovitostí. Pro praktické činnosti je však mnohem častěji využívána právě katastrální vyhláška, takže forma praktického komentáře bude jistě vítaným pomocníkem v ...     ... více

autor: Daniela Šustrová, Jaroslav Holý, Martin Raška, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 770 Kč   NOVINKA

Katastrální vyhláška - Praktický komentář
TÉMA

Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů

 

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy

Publikace Vás seznámí s podstatou nového typu koronaviru SARS-CoV-2 a onemocnění covid-19, s přijatými opatřeními a možnou náhradou újmy.
Toto onemocnění zasáhlo životy a zdraví lidí a přimělo vlády většiny zemí, včetně té naší, k zavádění dosud nevídaných opatření k zamezení jeho zavlečení na území ČR a následně jeho šíření po ČR. I ti lidé, kterým se onemocnění vyhnulo, pocítili ve svém ...     ... více

autor: Ivo Keisler, Andrej Lobotka, Lenka Kotulková, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 639 Kč   NOVINKA

Covid-19: Přijatá opatření a náhrada újmy
TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D.
Komentář zachycuje nejen změny v zákoně, který byl několikrát novelizován, ale navíc se zaměřuje i na významně se rozvíjející judikaturu ...     ... více

autor: Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o státním zastupitelství - Komentář
TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

 

Vyhláška č. 346/2020 Sb.,

o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
Dnem 1. ledna 2021 nabude účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu); tento zákon především...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

Vyhláška č. 345/2020 Sb.,

o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
Dnem 1. ledna 2021 nabude účinnosti zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu); tento zákon především...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 343/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
Novela stanoví, že obecná část zákona o zvláštních řízeních soudních se použije také na řízení podle zákona upravujícího mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 29. 8. 2020

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Nařízení vlády č. 344/2020 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Novela zavádí nové výjimky ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, šestimocného chromu a kadmia, a to v...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021, vybraná ustanovení 1. 9. 2020

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 337/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
V návaznosti na formulační úpravu provedenou v zákoně o silničním provozu (č. 361/2000 Sb.) se v položce 26 sazebníku správních poplatku namísto termínu “paměťová karta”...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021, vybraná ustanovení 1. 9. 2020

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

 

Zákon č. 337/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
A) K zákonu č. 247/2000 Sb. Upřesňuje se, že roční kurz v rámci pravidelného školení řidičů ke zdokonalení jejich odborné způsobilosti lze rozdělit do dvou po sobě následujících dnů....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 4. 2021, vybraná ustanovení 1. 9. 2020

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Vyhláška č. 340/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Na základě změny sazby pojistného na nemocenské pojištění v rámci celkové sazby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dochází ke změně výše koeficientu...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Zákon č. 337/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Působnost zákona o silniční dopravě se rozšiřuje na jakákoliv motorová vozidla, nejen silniční; zákon se nyní tedy bude vztahovat také např. na zemědělské a lesnické traktory, jejich přípojná...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Vyhláška č. 341/2020 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Mění se některá ustanovení (zvyšují se odměny) u odměn notáře jako soudního komisaře, náhrady hotových výdajů v souvislosti s notářskou činností, sazebníku odměn stanovovaných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Spotřební daně, líh, energetické daně

 

Zákon č. 343/2020 Sb.,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
V návaznosti na zahrnutí italské obce Campione d'Italia a italských vod jezera Lugano do celního území Evropské unie a do územní působnosti směrnice Rady 2008/118/ES [a to změnou této...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020

TÉMA

Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, pohonné hmoty

 

Zákon č. 337/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Stanoví se výslovný zákaz vyrábět, nabízet, propagovat, prodávat nebo provádět montáž zařízení, které je určené k neoprávněným změnám údajů vedeným tachografem, tedy k neoprávněnému...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2020

TÉMA

Trestní předpisy

 

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Trestní odpovědnost právnických osob byla v České republice zavedena teprve od 1. 1. 2012 zvláštním právním předpisem - zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tato stále relativně nová právní úprava tedy platí již více než osm let. Za tu dobu se již řada případů trestně stíhaných právnických osob dostala k Nejvyššímu soudu nebo dokonce i Ústavnímu ...     ... více

autor: Ladislav Smejkal, Tomáš Syrový, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 199 Kč   NOVINKA

Vybraná judikatura z oblasti trestní odpovědnosti právnických osob

Zákon o státním zastupitelství - Komentář

Komentář zákona o státním zastupitelství (zákon č. 283/1993 Sb.), který je odrazem deseti let nové praxe za dobu, kdy byl publikován zatím poslední komentář tohoto druhu, je dílem autorů JUDr. Jana Laty, Ph.D., Mgr. Jiřího Pavlíka a JUDr. Jany Zezulové, Ph.D.
Komentář zachycuje nejen změny v zákoně, který byl několikrát novelizován, ale navíc se zaměřuje i na významně se rozvíjející judikaturu ...     ... více

autor: Jan Lata, Jiří Pavlík, Jana Zezulová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 1 100 Kč   NOVINKA

Zákon o státním zastupitelství - Komentář
TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře.
Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání hmotného movitého majetku v podnikatelské činnosti. Autor se věnuje také otázkám oprav a technického zhodnocení, ...     ... více

autor: Jiří Nigrin, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 295 Kč   NOVINKA

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Vedle Ústavy a Listiny obsahuje tato publikace také aktuální znění zákona o veřejném ochránci práv, zákona o Ústavním soudu, antidiskriminačního zákona, kompetenčního zákona, jednacího řádu Poslanecké sněmovny a jednacího řádu Senátu vč. zákona upravujícího vzájemný styk obou komor, zákona o státních symbolech, zákona o Sbírce zákonů a další zákony. Celkem 26 předpisů v úplném znění. Poslední změny všech předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 99 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1385 - Ústava ČR, Listina základních práv a svobod

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?

Měří současný právní řád stejně ženám a mužům? Tím se zabývá kniha Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální? širokého autorského kolektivu pod vedením Kateřiny Šimáčkové, Barbary Havelkové a Pavly Špondrové. Na začátku každého příspěvku najdete jeden životní příběh, s jehož pomocí se autoři a autorky snaží upozornit na konkrétní problémy ve společnosti týkající se postavení žen.
Témata ...     ... více

autor: Kateřina Šimáčková, Barbara Havelková, Pavla Špondrová (eds.), podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 800 Kč   NOVINKA

Mužské právo. Jsou právní pravidla neutrální?
TÉMA

Zdravotní služby

 

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Představujeme první vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. Kromě odborného výkladu naleznete i relevantní judikaturu.
Oblast pracovnělékařských služeb představuje malou výseč v oboru zdravotnického práva, nicméně se dotýká každého, kdo je v pozici zaměstnance, pracovního či praktického lékaře či osobou odpovědnou ...     ... více

autor: Ivo Krýsa, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 10. 8. 2020, cena: 350 Kč   NOVINKA

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020:

Částka 135/2020, rozeslaná dne 11. 8. 2020

337.   

ZÁKON ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

338.   

ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

339.*  

ZÁKON ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Částka 136/2020, rozeslaná dne 11. 8. 2020

340.   

VYHLÁŠKA ze dne 30. července 2020, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

341.   

VYHLÁŠKA ze dne 31. července 2020, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

342.*  

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra ze dne 7. srpna 2020 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 137/2020, rozeslaná dne 14. 8. 2020

343.   

ZÁKON ze dne 22. července 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Částka 138/2020, rozeslaná dne 14. 8. 2020

344.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. července 2020, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

345.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2020 o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

346.   

VYHLÁŠKA ze dne 28. července 2020 o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 10. 8. 2020 do 16. 8. 2020:

Částka 18/2020, rozeslaná dne 14. 8. 2020

30.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem

31.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o změně Dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997

Částka 19/2020, rozeslaná dne 14. 8. 2020

32.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz