Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

50
zpravodajství od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví.
Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat); svá preferovaná témata si můžete určit.

Vážení uživatelé Zpravodajství,
redakce nakladatelství Sagit, a.s. přeje Vám a Vašim blízkým vydařené Vánoce.

TÉMA

Autorské právo, průmyslová práva

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 441/2003 Sb. Cílem rozsáhlých změn provedených v zákoně o ochranných známkách je  modernizace a zefektivnění systému ochranných známek, sblížení...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019, vybraná ustanovení 28. 12. 2018

TÉMA

Cenové předpisy

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

ÚZ č. 1287 - Cenové předpisy 2019

Soubor předpisů zahrnuje aktuální úplné znění zákona o cenách a zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen; od ledna platí nový výměr MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží (služeb) s regulovanými cenami, mezi něž např. patří mléčné výrobky pro žáky, nájemné z pozemků veřejné infrastruktury, pitná voda, jízdné v dopravě (železniční, autobusové, městské hromadné); dále maximální ceny v působnosti obcí (např. odtahová služba, městská hromadná doprava, taxislužba, služby parkovišť, kontrola a revize spalinové cesty, energetické průkazy a audity). Ve výměru jsou dále novelizované podmínky pro věcné usměrňování cen.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 12. 2018

Cena: 59 Kč

TÉMA

Daň silniční, daň z nemovitých věcí a jejich nabytí

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 288/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Mění se seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků evidovaných v katastru nemovitostí, a to z důvodu změny cen některých zemědělských...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Daň z přidané hodnoty

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 283/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Mění se určení okamžiku, kdy došlo ke zdanitelnému plnění v případě služeb ustanoveného advokáta, poskytovaných v tuzemsku po dobu delší než 12 měsíců. Za okamžik zdanitelného...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

SDĚLENÍ MZV č. 51/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že byla podepsána Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v...   celá anotace

platnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Změna implementuje článek 29 Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě, podle kterého může smluvní strana požádat druhou smluvní stranu, aby nařídila nebo jinak zajistila urychlené...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Obce, kraje, hl. m. Praha, obecní policie, úředníci ÚSC

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Zákon o krajích - Komentář, 2. vydání

Druhé vydání komentáře zákona o krajích poskytuje podrobný výklad všech ustanovení zákona, včetně citace relevantní judikatury, bohatého přehledu související literatury a souvisejících ustanovení a předpisů.
Díky autorovým zkušenostem z působení v krajské a obecní samosprávě vznikl praktický komentář, který bude využitelný pro všechny členy zastupitelstva a rady kraje i pro zaměstnance ...     ... více

autor: Rudolf Cogan, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 30. 9. 2018

Cena: 930 Kč

TÉMA

Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, exekuční řád, ...

Zákon o veřejných dražbách

Zákon o veřejných dražbách

Zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, dosud nebyl novelizován v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku. V uplynulých 18 letech účinnosti nedošlo ani k zapracování judikaturních výdobytků do textu zákona, ani k doktrinálnímu reflektování zásadních teoretických otázek, k nimž tento zákon vybízel a vybízí.
Předkládaný komentář zkoumá zákon o veřejných dražbách pod zorným úhlem ...     ... více

NOVINKA
autor: Rakovský, Líznerová, Haščák, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 10. 12. 2018

Cena: 1 190 Kč

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Ohledně rozhodnutí o dovolání se do občanského soudního řádu se doplňuje ustanovení o formě vyhlášení rozsudku soudem.    celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

ÚZ č. 1288 - Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 2019

Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců státu, kteří nejsou v režimu státní služby. Jde především o příslušná ustanovení zákoníku práce, nařízení vlády o platových poměrech těchto zaměstnanců, katalog prací a úpravu minimální mzdy. Kromě zákoníku práce byly všechny ostatní předpisy novelizovány k 1. 1. 2019. Všechny změny jsou vyznačeny tučně.

NOVINKA
vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 12. 2018

Cena: 97 Kč

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 286/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Mění se část XI sazebníku správních poplatků, podle níž vybírá správní poplatky Úřad průmyslového vlastnictví. Změny jsou reakcí na změny zákona o ochranných známkách, kde se mj. zavádí...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Pravidla silničního provozu, autoškoly

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 285/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Změna zákona upřesňuje dikci ustanovení upravujícího rozhodování o přestupku za porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích příkazem na místě (tj. udělování...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vzhledem ke zrušení trestných činů podílnictví a podílnictví z nedbalosti se tyto trestné činy vypouštějí z výčtu trestných činů, pro účely jejichž předcházení lze vyžadovat výpis...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Mění se (resp. ruší a nově se stanoví) výčet ocenění udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí a podmínky pro jejich udělování. Návrhy na udělení ocenění podané podle zrušeného...   celá anotace

účinnost: 15. 12. 2018

TÉMA

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 291/2018 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Nařízení vlády valorizuje průměrný služební příjem rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na služebním příjmu a náhrady nákladů na výživu pozůstalých; tento průměrný příjem se zvyšuje o 3,4...   celá anotace

účinnost: 13. 12. 2018

TÉMA

Sociální pojištění

Při platbách pojistného na sociální zabezpečení je potřeba kontrolovat číslo účtu

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) registruje vysoký počet plateb pojistného na sociální zabezpečení provedených chybně na výdajový účet ČSSZ, který začíná předčíslím 27. Pojistné se přitom platí na příjmový účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), který začíná předčíslím 1011, 11017 a 21012.
14. 12. 2018

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Klíč k soudní síni, 2. vydání

Publikace Klíč k soudní síni se už při svém prvním vydání v roce 2006 stala specifickým bestsellerem v oblasti právnické literatury a dočkala se několika – dnes už dávno rozebraných – dotisků. Důvod byl celkem jednoduchý: kniha je originální, čtivou, vskutku praktickou příručkou, zamýšlenou původně pro začínající soudce a advokáty a adepty těchto profesí, ale ukázala se jako velmi přínosný ...     ... více

NOVINKA
autor: Jaromír Jirsa, Libor Vávra, Petr Meduna, Kryštof Janek, Karel Havlíček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 12. 2018

Cena: 847 Kč

TÉMA

Správní řád, soudní řád správní, přestupky

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 285/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Příkazem na místě je možno nově uložit jen pokutu; možnost uložit obviněnému příkazem na místě napomenutí byla zrušena. Podmínkou uložení pokuty je, že k vyřízení přestupku nepostačuje...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Příkaz k uchování dat upravený v § 7b trestního řádu a v § 65b zákona o mezinárodní justiční spolupráci, který umožňuje nařídit uchování konkrétních dat konkrétní osobou na časově...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Trestní předpisy

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
A) K zákonu č. 40/2009 Sb. Ustanovení o účinné lítosti se nově vztahuje také na trestné činy křivého obvinění, křivé výpovědi, nepravdivého znaleckého posudku, křivého tlumočení a...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Veřejné zakázky

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Vzhledem ke zrušení trestných činů podílnictví a podílnictví z nedbalosti v trestním zákoníku se tyto trestné činy vypouštějí z výčtu trestných činů uvedeného v příloze 3 zákona o zadávání...   celá anotace

účinnost: 1. 2. 2019

TÉMA

Zdravotní pojištění

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 282/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zcela zásadně se mění úprava kategorizace a úhradové regulace zdravotnických prostředků předepsaných na poukaz, a to včetně kontroly poskytování těchto zdravotnických prostředků a sankcí za...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

TÉMA

Zdravotnická povolání

Anotace nových předpisů

ZÁKON č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
A) K zákonu č. 96/2004 Sb. Za zdravotnické pracovníky opět nebudou považováni terapeuti tradiční čínské medicíny a specialisté tradiční čínské medicíny (mezi zdravotnické pracovníky...   celá anotace

účinnost: 28. 12. 2018

VYHLÁŠKA č. 280/2018 Sb., o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti
Tato vyhláška jmenovitě stanovuje činnosti, které může vykonávat lékař s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu a bez odborného dozoru v rámci poskytování zdravotních služeb.    celá anotace

účinnost: 28. 12. 2018

TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Anotace nových předpisů

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 292/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
Mění se: výčet kontrolovaných požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti, způsob hodnocení porušení těchto...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019, vybraná ustanovení 1. 1. 2020

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 293/2018 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
Mění se podmínky poskytování podpor: vázaných na produkci konzumních brambor a brambor určených pro výrobu škrobu, pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

TÉMA

Životní prostředí

Anotace nových předpisů

VYHLÁŠKA č. 281/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Mění se požadavky na obsah plánu pro nakládání s těžebním odpadem. Dosud zpracované plány musí být uvedeny do souladu s nově stanovenými požadavky nejpozději do 31. prosince 2020. ...   celá anotace

účinnost: 1. 1. 2019

Pokud chcete vidět celé Zpravodajství, klikněte.
Uvidíte informace i k těm tématům, která neodebíráte.

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018:

Národní pojištění č. 12/2018
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Právo a rodina č. 12/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 11/2018
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Bankovnictví č. 12/2018
vydává: 4H production s. r. o.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018:

Částka 141/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

280.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2018 o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

281.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem

Částka 142/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

282.   

ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

283.   

ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Částka 143/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

284.   

ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

285.   

ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

286.   

ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

287.   

ZÁKON ze dne 15. listopadu 2018, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka 144/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

288.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. prosince 2018, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

289.*  

Sdělení Ministerstva vnitra ze dne 7. prosince 2018 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Částka 145/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

290.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí

291.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018 o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

Částka 146/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

292.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.

293.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 10. 12. 2018 do 16. 12. 2018:

Částka 34/2018, rozeslaná dne 13. 12. 2018

51.   

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz