Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 10. 1. 2022 do 16. 1. 2022

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

Směnky jsou cennými papíry, jež jsou v České republice hojně využívány. Směnečné vztahy vykazují celou řadu specifik, instituty směnečného práva a mechanismy jeho působení mnohdy výrazně vybočují z běžných standardů soukromého práva. Není proto nijak překvapivé, že se při aplikaci směnečného práva vyskytuje mnoho nejasností a objevují se další (a další) nezodpovězené otázky. Při užívání směnek ...     ... více

autor: Radim Chalupa, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 1. 2022, cena: 1 190 Kč   NOVINKA

Zákon směnečný a šekový. Komentář směnečné části. Zákon o mezinárodním právu soukromém

téma:
Cestovní náhrady, Odměňování v podnikatelské sféře

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2022

Publikace obsahuje komentář k sedmé části zákoníku práce, ve které jsou upraveny povinnosti zaměstnavatele k náhradám cestovních výdajů v souvislosti s výkonem práce.
Cestovní náhrady prakticky od A do Z
Aktuální znění publikace platné pro rok 2022 popisuje poskytování cestovních náhrad v běžných situacích, ale také ve specifických případech např. při onemocnění zaměstnanců v průběhu ...     ... více

autor: Jaroslava Pfeilerová, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 359 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2022

Cestovní náhrady v příkladech 2022

Autor v této publikaci podrobně komentuje zásady a postupy při poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně služebních cest).
Řešení cestovních náhrad od A do Z v příkladech
Dále v této knize autor uvádí mnoho jednoduchých i složitějších praktických příkladů týkajících ...     ... více

autor: Ing. Karel Janoušek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 359 Kč   NOVINKA

Cestovní náhrady v příkladech 2022

téma:
Daně z příjmů, evidence tržeb

Cizinci a daně, 6. vydání

Šesté vydání ojedinělé souborně pojaté publikace přehledně popisuje nejčastější situace týkající se zdaňování cizinců v České republice, ať jsou daňovými rezidenty, či nerezidenty. Jejich situace je nejprve rozebrána z pohledu pracovního, cizineckého, občanského a obchodního práva, následně pak z pohledu domácího zákona o daních z příjmů a smluv o zamezení dvojího zdanění. Rovněž jsou popsány ...     ... více

autor: Magaléna Vyškovská, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 1. 2022, cena: 675 Kč   NOVINKA

Cizinci a daně, 6. vydání

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

V dnešním globalizovaném světě si zaměstnavatelé již nevybírají své zaměstnance podle národnosti či trvalého bydliště, ale zejména podle kvalifikace, odborných znalostí a zkušeností. Státní hranice přestaly být pro zaměstnávání pracovníků překážkou, a proto stále častěji řešíme problematiku dvojího zdanění, popřípadě daňové dopady vyplývající z těchto přeshraničních uspořádání, a to nejen pro ...     ... více

autor: Lenka Nováková, Daniela Králová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 548 Kč   NOVINKA

Daň z příjmů fyzických osob v mezinárodním kontextu

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Třetí, aktualizované vydání publikace Zdanění osobních příjmů se zabývá tématem zdanění příjmů jednotlivců, a to nejen z pohledu daně z příjmů fyzických osob, ale také z pohledu sociálního pojistného. Autorka čtenáře seznamuje s historií a konstrukcí těchto plateb, dále působením daně z příjmů fyzických osob a s tím, jaké má plnit úkoly a co od ní lze očekávat. Publikace reaguje i na změny v ...     ... více

autor: Alena Vančurová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 570 Kč   NOVINKA

Zdanění osobních příjmů, 3. vydání

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021.
Zapracovány všechny aktuální změny
Publikace reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují. Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z ...     ... více

autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 369 Kč   NOVINKA

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2021

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

Kniha podrobně a komplexně zpracovává poskytování zaměstnaneckých benefitů a dalších obdobných plnění mimo mzdu a jejich důsledky z hlediska daně z příjmu zaměstnance, daně z příjmu zaměstnavatele a odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
Srozumitelné srovnání jednotlivých benefitů
Publikace obsahuje srovnání výhodnosti jednotlivých benefitů (poměru nákladů zaměstnavatele oproti efektu u ...     ... více

autor: RNDr. Petr Beránek, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 369 Kč   NOVINKA

Zaměstnanecké benefity a obdobná plnění z hlediska daňové výhodnosti

téma:
Koronavirus – právní předpisy ke zmírnění dopadů restrikcí

Nález Ústavního soudu  ze dne 7. prosince

sp. zn. Pl. ÚS 20/21  ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
Ohledně povinnosti státu nahradit škodu způsobenou právnickým nebo fyzickým osobám během stavu pandemické pohotovosti a v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 1. 2022

téma:
Občanský zákoník

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

Publikace se věnuje otázce šíření pravdivých informací, jež může být za určitých okolností protiprávní. Rozebírá podmínky, za nichž může být takové jednání považováno za nekalou soutěž a/nebo neoprávněný zásah do osobnosti, resp. pověsti právnické osoby. Cílem je upozornit na tyto v praxi spíše opomíjené možnosti postihu a představit ucelený výklad užitečný také pro potřeby praktické argumentace. ...     ... více

autor: Dana Ondrejová, Kamila Římanová, Tomáš Zvoníček, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 484 Kč   NOVINKA

Šíření pravdivých údajů o podnikateli jako nekalá soutěž a/nebo narušení jeho dobré pověsti

téma:
Oceňování majetku, Cenové předpisy

ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022

Tato publikace obsahuje zákon o oceňování majetku a oceňovací vyhlášku, která se od 1. 1. 2022 podstatně mění a rozšiřuje. Do publikace byly nově zařazeny také cenové předpisy – zákon o cenách, cenový výměr k regulovaným cenám a další aktuální předpisy.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 1. 2022, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1470 - Oceňování majetku, Cenové předpisy, 2022

téma:
Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

Vyhláška č. 1/2022 Sb.,

o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Vyhláška upravuje obsahové a formální náležitosti žádostí a oznámení osob podle zákona o platebním styku, zejména platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatele platebních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

Vyhláška č. 2/2022 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
V návaznosti na novelu zákona o platebním styku (provedenou zákony č.  298/2021 Sb. a 353/2021 Sb.) se aktualizují ustanovení upravující způsob naplnění požadavků na řídicí a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2022

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

ÚZ č. 1469 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2022

Od ledna 2022 se mění oba klíčové předpisy – zákon o rozpočtových pravidlech a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; současně se také mění vyhláška o rozpočtové skladbě, do jejíhož textu jsou zapracovány instrukce k jednotlivým položkám podle nového pokynu Ministerstva financí. Změny nastaly také ve vyhlášce o údajích pro hodnocení plnění rozpočtů, ve vyhlášce o FKSP a v některých dalších předpisech. Celkem 26 právních předpisů v aktuálním znění; všechny změny předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 12. 1. 2022, cena: 189 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1469 - Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí 2022

Pokyn č. GFŘ-D-52 čj. 82981/21/7700-40470-010198,

k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Tento pokyn upřesňuje jednotná pravidla pro posuzování žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně, nebo penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně, ...   celá anotace

FINANČNÍ
ZPRAVODAJ

účinnost: 31. 12. 2021

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Vzhledem k oznámené tiskové chybě ve stanoveném termínu nabytí účinnosti vyhlášky č. 528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

platnost: 6. 1. 2022

téma:
Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

Stavební smluvní právo, 2. vydání

Druhé vydání rozsáhlé monografie Stavební smluvní právo nově zahrnuje především aktualizovanou judikaturu, významné změny v oblasti zadávání veřejných zakázek a jejich vliv na smluvní vztahy a informace o nových smluvních standardech.
V 16 kapitolách autor vysvětluje specifika výstavbových projektů, vliv rozhodného práva v různých zemích,věnuje se obvyklým dodavatelským systémům včetně ...     ... více

autor: Lukáš Klee, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 13. 1. 2022, cena: 999 Kč   NOVINKA

Stavební smluvní právo, 2. vydání

téma:
Trestní předpisy

Trestní právo procesní, 6. vydání

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.
Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.
Text ...     ... více

autor: Jiří Jelínek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 1. 2022, cena: 1 200 Kč   NOVINKA

Trestní právo procesní, 6. vydání

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

Kniha představuje první vědeckou monografii, která nabízí komplexní řešení otázek trestní odpovědnosti za jednání související s rozhodovacími procesy veřejné správy. Čtenáři tak mají možnost získat zcela nové pohledy na tradiční instituty trestního práva a načerpat širší souvislosti trestněprávního postihu osob jednajících za veřejnou správu.
Autor v publikaci spojuje teoretický základ získaný ...     ... více

autor: Martin Richter, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 682 Kč   NOVINKA

Základy trestní odpovědnosti v rozhodovacích procesech veřejné správy

téma:
Účetnictví podnikatelů, audit

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.
Praktický pomocník pro nejrůznější organizace
Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ...     ... více

autor: Ing. Jaroslav Jindrák, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 419 Kč   NOVINKA

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy 2022

téma:
Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., novelizovanou technickou vyhlášku o účetních záznamech, novelizovanou konsolidační vyhlášku státu a vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků. Dále jsou zde platné České účetní standardy. Všechny změny právních předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 1. 2022, cena: 179 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1468 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2022

téma:
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Kolektiv autorů poskytuje ucelený komentář paragrafového znění zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, včetně jeho příloh - Jednacího řádu vyšetřovací komise a Volebního řádu. Ve výkladu shromažďuje dosavadní zkušenosti s výkladem procesních pravidel, které dokládá citacemi stenoprotokolů a sněmovních tisků. Každá z částí Jednacího řádu je uvedena politologickým úvodem, který ...     ... více

autor: Jindřiška Syllová, Martin Kavěna, Eva Tetourová, Jan Němec a kolektiv, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 2 650 Kč   NOVINKA

Jednací řád Poslanecké sněmovny - Komentář

Imunita a neodpovědnost členů parlamentu

Publikace nabízí přehledný výklad tématu imunity členů parlamentu. Kromě definice samotného pojmu "imunita" předkládá publikace její teoretická východiska, hodnotí její účel a sleduje principy, na kterých je postavena. Shrnuje historický vývoj imunity od počátků v Anglii a Francii a komplexně se věnuje vývoji tohoto institutu na našem území od jeho počátků až do dneška. Zahrnuje období habsburské ...     ... více

autor: Jan Kudrna, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 1. 2022, cena: 790 Kč   NOVINKA

Imunita a neodpovědnost členů parlamentu

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 1. 2022 do 16. 1. 2022:

Výběr rozhodnutí ESLP pro justiční praxi č- 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Právo a rodina č. 1/2022
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudce č. 11-12/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Trestní právo č. 4/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Státní zastupitelství č. 6/2021
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 6. 1. 2022 do 16. 1. 2022:

Částka 1/2022, rozeslaná dne 6. 1. 2022

1.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2021 o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

2.   

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2021, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

3.*  

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 29. prosince 2021 o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

xxx.   

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Částka 2/2022, rozeslaná dne 14. 1. 2022

4.   

NÁLEZ Ústavního soudu  ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21  ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení

Finanční zpravodaj

Přehled nových předpisu, které vyšly ve Finančním zpravodaji od 10. 1. 2022 do 16. 1. 2022:

Číslo 2/2022, rozeslán dne 11. 1. 2022

2.   

Pokyn č. GFŘ-D-52 k rozhodování ve věci žádostí o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně podaných podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz