Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  33
 
 
zpravodajství od 9. 8. 2021 do 15. 8. 2021

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Advokáti, notáři, soudci a soudy

 

Advokát a jeho klient

Advokacie patří mezi pomáhající profese, proto pro ni platí řada doporučení a rizik, popsaných v literatuře pro zdravotníky, pedagogy, sociální pracovníky a další profese pracující s lidmi. Pro ně jsou typické asymetrie vztahu, zákonitosti vývoje a jeho dynamika, syndrom vyhoření, spasitelský syndrom, přenos a protipřenos a další témata. Advokát při své práci nepracuje jen s právem a advokátním ...     ... více

autor: Daniela Kovářová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 8. 2021, cena: 585 Kč   NOVINKA

Advokát a jeho klient

Zákon č. 300/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Rozšiřuje se pojem notářská činnost, tak aby výslovně obsahoval i činnost notáře při zápisech do evidencí podle zvláštních právních předpisů – Evidence skutečných majitelů a Evidence...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021, vybraná ustanovení 1. 2. 2022

TÉMA

Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz …

 

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Publikace se zabývá právním institutem opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML opatření). Rozebírá materiální prameny práva, respektive důvody pro formální právní regulaci, a jejich zhmotnění v rámci pravidel na mezinárodní, evropské i národní úrovni, kterými jsou opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jako preventivní ...     ... více

autor: Michaela Dražková, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 8. 2021, cena: 320 Kč   NOVINKA

Opatření AML v dohledu nad kapitálovým trhem

Zákon č. 298/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Hlavní změny jsou následující: osobou podléhající řešení krize se rozumí osoba, vůči níž se v plánu řešení krize zamýšlí užití opatření k řešení krize, skupina podléhající řešení...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 8. 2021, vybraná ustanovení 1. 1. 2024

TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Zákon č. 298/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Dochází k úpravě definice ústřední protistrany, a to převzetím definice z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 8. 2021

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Studentské brigády a daně

Slevy na dani Každý poplatník (zaměstnanec) tedy i zaměstnaný student si může uplatnit u zaměstnavatele základní slevu na poplatníka ve výši 27 840 Kč (měsíčně 2 320 Kč) a zároveň i slevu na studenta ve výši 4 020 Kč (měsíčně 335 Kč). Slevu na studenta lze uplatnit až do dovršení 26 let věku v případě, že se student soustavně připravuje ...     ... více

Finanční správa ČR

Zákon č. 297/2021 Sb.,

o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Od daně z příjmů fyzických osob se osvobozuje příjem v podobě jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Daňový řád, finanční správa, daňové poradenství, platby v hotovosti

 

Daňový řád. Komentář, 4. vydání

4. vydání komentáře DŘ vychází po pěti letech. Nové, podstatně přepracované vydání zohledňuje především existenci významné novely DŘ, která s účinností od 1. ledna 2021 zasáhla do mnoha základních ustanovení tohoto zákona. Zde lze uvést např. postupující elektronizaci, přepracování kontrolních postupů nebo změně v příslušenství daně atp. Za období 5ti let od předchozího vydání se nabízí ...     ... více

autor: Ondřej Lichnovský, Roman Ondrýsek a kolektiv, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 15. 8. 2021, cena: 2 090 Kč   NOVINKA

Daňový řád. Komentář, 4. vydání
TÉMA

Insolvence

 

Zákon č. 298/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Do ustanovení řešících úpadek bank, spořitelních a úvěrových družstev, zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry se doplňují...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 8. 2021

TÉMA

Katastr nemovitostí, zeměměřictví, pozemkové úpravy

 

Zákon č. 299/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Doplňuje se ustanovení, podle kterého Státní pozemkový úřad pořizuje výstavbou nebo nabytím do majetku státu hlavní závlahová zařízení, hlavní odvodňovací zařízení a stavby k...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Zákon č. 297/2021 Sb.,

o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Řízení ve věcech žalob o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem jsou osvobozeny od soudních poplatků.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Ochrana spotřebitele, spotřebitelský úvěr, požadavky na výrobky, ČOI

 

Zákon č. 299/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Ohledně hnojivových výrobků EU se stanoví, že orgánem odpovědným za oznámené subjekty ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie v oblasti hnojivých výrobků EU je Úřad pro...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

TÉMA

Platební styk, oběh hotovosti, směnárny, finanční arbitr

 

Zákon č. 298/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Definice ústřední protistrany se nahrazuje odkazem (§ 111) na níže uvedené evropské nařízení. Nově může být účastníkem platebního systému s neodvolatelností zúčtování také každý účastník...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 8. 2021

TÉMA

Poplatky, správní, soudní, místní, ...

 

Zákon č. 300/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Mění a stanoví se správní poplatky za ověření podpisu, úředního podpisu, otisku razítka nebo úředního otisku razítka za účelem jejich použití v zahraničí.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2021

Zákon č. 297/2021 Sb.,

o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Řízení ve věcech žalob o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem jsou osvobozeny od soudních poplatků.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Sociální zabezpečení

 

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Kniha přináší první komentář nového zákona č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném). Tato nová úprava je v současném systému nepojistných sociálních dávek ojedinělá. Stát přebírá vyplácení části výživného namísto povinného rodiče a díky tomu zajišťuje oprávněným nezaopatřeným dětem stabilnější ekonomickou ...     ... více

autor: Eva janková, Gabriela Obermannová, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 15. 8. 2021, cena: 200 Kč   NOVINKA

Zákon o náhradním výživném - Komentář

Zákon č. 297/2021 Sb.,

o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem se nezahrnují do započitatelných příjmů pro účely zákona o životním a existenčním minimu.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2022

TÉMA

Stavební předpisy, autorizované profese ve výstavbě

 

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023

Od roku 2023 dojde k zásadním změnám územního plánování a stavebního řízení, z nich nejrevolučnější je zánik dosavadních stavebních úřadů na jednotlivých obcích a vznik centrálního státního stavebního úřadu. Tyto a další změny přináší nový stavební zákon, který by měl zejména zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Protože tento zákon pracuje celou řadou legislativních zkratek, je publikace doplněna o jejich seznam.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 8. 2021, cena: 85 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1443 - Nový stavební zákon od 1. 7. 2023
TÉMA

Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Ústavní soud

 

Zákon č. 296/2021 Sb.,

o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
V souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 se pro sněmovní volby konané v říjnu 2021 umožňují zvláštní způsoby hlasování, kterými jsou: hlasování u volebního stanoviště, ...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 14. 8. 2021

ÚSTAVNÍ Zákon č. 295/2021 Sb.,

kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Mezi základní lidská práva a svobody se zařazuje právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní, a to za podmínek, které stanovuje zákon (např. § 29 trestního zákoníku – nutná...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

TÉMA

Vnitřní správa

 

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od srpna 2021 platí zcela nový zákon o občanských průkazech; ke stejnému datu se změnil zákon o cestovních dokladech, zákon o matrikách, zákon o ověřování, zákon o evidenci obyvatel; v této souvislosti doznaly změny také některé prováděcí předpisy. V jednotlivých zákonech jsou již také odlišně zapracovány změny, které nabydou účinnosti v roce 2022. Všechny změny jsou zvýrazněny tučně, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 9. 8. 2021, cena: 139 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

Zákon č. 299/2021 Sb.,

kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Provedenými změnami se zákon o hnojivech uvádí do souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 10. 2021

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 8. 2021 do 15. 8. 2021:

Částka 130/2021, rozeslaná dne 13. 8. 2021

293.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2021 o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského

294.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. srpna 2021 o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily

Částka 131/2021, rozeslaná dne 13. 8. 2021

295.   

ÚSTAVNÍ ZÁKON ze dne 21. července 2021, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

296.   

ZÁKON ze dne 21. července 2021 o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů

297.   

ZÁKON ze dne 22. července 2021 o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů

298.   

ZÁKON ze dne 22. července 2021, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

299.   

ZÁKON ze dne 21. července 2021, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

300.   

ZÁKON ze dne 22. července 2021, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz