Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  
 
 
zpravodajství od 10. 2. 2020 do 16. 2. 2020

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Cenné papíry, kapitálový trh, investiční společnosti a fondy

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Novela zákona o obchodních korporacích provedla změny v monistickém systému řízení akciové společnosti, kdy orgán statutárního ředitele byl ze zákona o obchodních korporacích...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Cizinci, Azyl

 

Vyhláška č. 35/2020 Sb.,

o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Nová vyhláška reaguje na změny, ke kterým již došlo v obvodech zastupitelských úřadů, pokud jde o místní příslušnost zastupitelského úřadu k přijetí žádosti o oprávnění k pobytu....   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 2. 2020

TÉMA

Občanský zákoník

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Novela ukládá všem právnickým osobám (nejen obchodním korporacím) povinnost, aby uchovávaly zápisy z jednání nejvyššího orgánu nebo dokumenty související s rozhodováním mimo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Obchodní korporace

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
A) K zákonu č. 90/2012 Sb. Rozsáhlá novela zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) přináší velké množství změn, pro jejichž osvojení je díky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021


Anotaci zpracovala advokátní kancelář

TÉMA

Pracovněprávní předpisy, zaměstnanost, odškodňování, odbory, inspekce práce, ...

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
V důsledku zrušení statutárního ředitele, dosud uvedeného v § 396 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, se z ustanovení, kdo nemůže být uchazečem o zaměstnání, logicky...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Předpisy související s občanským zákoníkem

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Novela mění zákon o veřejných rejstřících zejména v souvislosti s novelou zákona o obchodních korporacích. Mění se některá ustanovení o obchodním rejstříku, např.: doplňuje se...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

 

Zákon č. 34/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Předsedou Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy může být kterýkoliv člen vlády, kterého vláda svým usnesením určí (dosud jím mohl být pouze předseda vlády). Provedená úprava dává...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 2. 2020

TÉMA

Soudy a soudci, advokáti, notáři, znalci a tlumočníci

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
V souvislosti se změnou zákona o obchodních korporacích se mění také zákon o notářích a jejich činnosti (notářský řád) v těch místech, která upravují postup notáře při sepisování...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Svobodný přístup k informacím, Informatika, eGovernment

 

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
V seznamu referenčních údajů v registru osob se nově vede také údaj o zmocněnci právnické osoby (fyzické osobě), která je členem voleného orgánu jiné kapitálové společnosti nebo...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 7. 2021

TÉMA

Účetnictví nevýdělečných organizací

 

ÚZ č. 1361 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2020

Publikace obsahuje aktuální znění zákona o účetnictví, účetní vyhlášku a účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, občanská sdružení, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. Poslední změny předpisů jsou vyznačeny tučným písmem, odkazy na související předpisy jsou plně citovány.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 2. 2020, cena: 69 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1361 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2020

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Pravidlo pro omezení výplaty podílů na zisku v případě, že jsou v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, se přesouvá ze zákona o účetnictví do zákona o obchodních korporacích (nové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví podnikatelů, audit

 

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní profesi v Národní účetní radě.
Zákon se týká všech účetních jednotek, podnikatelských i nepodnikatelských subjektů. ...     ... více

autor: Magdalena Králová, Miloslav Hejret, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 12. 2. 2020, cena: 149 Kč   NOVINKA

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
A) K zákonu č. 563/1991 Sb. Pravidlo pro omezení výplaty podílů na zisku v případě, že jsou v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, se přesouvá ze zákona o účetnictví do zákona...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce)

 

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

Publikace obsahuje kompletní soubor právních předpisů regulujících účetnictví veřejných institucí – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku č. 410/2009 Sb., technickou vyhlášku o účetních záznamech, konsolidační vyhlášku státu a vyhlášku o inventarizaci majetku a závazků. Dále jsou zde platné České účetní standardy. Všechny změny právních předpisů jsou vyznačeny tučně.

vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 10. 2. 2020, cena: 149 Kč   NOVINKA

ÚZ č. 1360 - Účetnictví veřejného sektoru (ÚSC, organizační složky státu, příspěvkové organizace, státní fondy a další instituce) 2020

Zákon č. 33/2020 Sb.,

kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Pravidlo pro omezení výplaty podílů na zisku v případě, že jsou v aktivech rozvahy vykazovány náklady na vývoj, se přesouvá ze zákona o účetnictví do zákona o obchodních korporacích (nové...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2021

TÉMA

Zákoník práce

 

Zákoník práce s výkladem 2020

Seznamte se díky této osvědčené publikaci se všemi změnami, které přinášejí veškeré novely zákoníku práce. Zahrnuje novely všech právních předpisů, které jakkoliv ovlivňují znění zákoníku práce, novelizovaný text je pro snadnou orientaci zvýrazněn různým typem písma. V knize najdete přehledný výklad upozorňující i na problémy při aplikaci pracovněprávních předpisů v praxi.

autor: Jakub Tomšej, vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 12. 2. 2020, cena: 149 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s výkladem 2020

Zákoník práce s komentářem 2020

Tato publikace svým formátem navazuje na systematiku předchozích již dvanácti komentovaných vydání zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisů a přináší čtenářům výklad nejen dosavadních pracovněprávních institutů s ohledem na aktuální soudní judikaturu, ale též veškerých legislativních změn v zákoníku práce a dalších souvisejících právních předpisech, k nimž došlo v uplynulém roce ...     ... více

autor: JUDr. Pavla Hloušková, JUDr. Eva Hofmanová, Mgr. Dana Roučková, Mgr. Zdeněk Schmied, podle stavu k 12. 2. 2020, cena: 979 Kč   NOVINKA

Zákoník práce s komentářem 2020

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Nezbytná příručka v každé knihovně mzdové účtárny či exekučního úřadu.
Srozumitelné vysvětlení problematiky exekucí
Velmi přehledná, systematická, srozumitelným jazykem psaná publikace vymezuje provádění srážek ze mzdy přímo na základě ustanovení zákona, na základě uzavřené dohody o srážkách ze mzdy nebo na základě vedené exekuce srážkami ze mzdy. Zahrnuje rovněž problematiku postihování ...     ... více

autor: JUDr. Jan Breburda, vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 12. 2. 2020, cena: 449 Kč   NOVINKA

Exekuce srážkami ze mzdy 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 10. 2. 2020 do 16. 2. 2020:

Obec a finance č. 1/2020
vydává: Triada, spol. s r. o.

Speciál pro MŠ + časopis Řízení školy č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.,

Řízení školy č. 2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 2/2020
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Bezpečnost a hygiena práce č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soukromé právo č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Rodinné listy č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

PSK - Personální a Sociálně právní Kartotéka č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Daňová a Hospodářská Kartotéka (DHK) č. 1-2/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní právo č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Soudní judikatura - rozhodnutí soudů ČR č. 1/2020
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 10. 2. 2020 do 16. 2. 2020:

Částka 16/2020, rozeslaná dne 13. 2. 2020

33.   

ZÁKON ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

34.   

ZÁKON ze dne 21. ledna 2020, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

35.   

VYHLÁŠKA ze dne 5. února 2020 o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

36.*  

VYHLÁŠKA ze dne 28. ledna 2020 o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

37.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 30. ledna 2020 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 17/2020, rozeslaná dne 13. 2. 2020

38.*  

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 6. února 2020, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2025, 1,25 %

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 10. 2. 2020 do 16. 2. 2020:

Částka 6/2020, rozeslaná dne 13. 2. 2020

9.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz