Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  41
 
 
zpravodajství od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023

NOVÉ ZÁKONY, KNIHY, ZPRÁVY

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 

téma:
Občanský zákoník

Vady právního jednání

Ve svém díle jsem se zaměřila na vady právního jednání, jejich utřídění, systematický rozbor a výklad právní úpravy. Navázala jsem tak na svou dizertační práci, když jsem v některých směrech dílo prohloubila a učinila čtenářsky přístupné jak odborné, tak i laické veřejnosti. Ze své soudní praxe mám dar pregnantního, a přitom koncizního vyjadřování, kdy řádně argumentuji a logicky odůvodňuji své ...     ... více

autor: Pavla Buriánová, vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 12. 10. 2023, cena: 358 Kč   NOVINKA

Vady právního jednání

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

První svazek učebnice občanského práva hmotného se zabývá relativními majetkovými právy, a to jak všeobecnými ustanoveními občanského zákoníku o závazcích, tak konkrétními závazky z právních jednání, s výjimkou závazků z deliktů a závazků z jiných právních důvodů. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní ...     ... více

autor: Ivana Štenglová, Jan Dědič, Josef Fiala, Jan Lasák, Václav Pilík, Markéta Selucká a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 10. 2023, cena: 820 Kč   NOVINKA

Základy občanského práva hmotného. Závazkové právo I.

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

Další svazek učebnice občanského práva hmotného vykládá věcná práva a dědické právo. Teoreticky zaměřený výklad se nevyhýbá ani praktickým otázkám a zohledňuje nejnovější vývoj nauky, judikatury i recentní změny právní úpravy.
První část publikace se věnuje věcným právům. Po úvodu do pojetí a systému věcných práv vykládá jednotlivá věcná práva, a to vlastnické právo jako věcné právo k věci ...     ... více

autor: Václav Pilík, Bohuslav Petr, Ondřej Klička a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 9. 10. 2023, cena: 580 Kč   NOVINKA

Základy občanského práva hmotného. Věcná práva. Dědické právo

téma:
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu, příspěvkových organizací a dalších institucí

Nařízení vlády č. 308/2023 Sb.,

kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů
Výčet ocenění udělovaných Ministerstvem vnitra se rozšiřuje o Cenu za dobrovolnictví. Současně se stanoví podmínky pro její udělování a forma tohoto ocenění.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 28. 10. 2023

téma:
Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

Vyhláška č. 309/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.
Smluvní přepravní podmínky veřejné drážní osobní dopravy budou dopravcem nadále vyhlašovány uveřejněním jejich úplného znění na místech určených pro styk s cestujícími a na internetu, nebudou...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 11. 2023

téma:
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby

Vyhláška č. 310/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb.
V zájmu snižování četnosti provádění pracovnělékařských prohlídek příslušníků bezpečnostních sborů se prodlužuje časové rozpětí pro provádění periodických prohlídek na 3 roky (dosud...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2024

téma:
Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

Vyhláška č. 305/2023 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Mezi hlavní změny patří zejména: doplnění ustanovení upravujících postup certifikace vína, úprava některých hodnot přípustných technologických ztrát, vypuštění podmínek výroby...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2023, vybraná ustanovení 1. 8. 2024

Nařízení vlády č. 306/2023 Sb.,

o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
Toto nařízení vlády upravuje některé podmínky provádění mimořádné finanční podpory pro zemědělská odvětví postižená zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 15. 10. 2023

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023:

Soukromé právo č. 9/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Speciál pro ZUŠ + časopis Řízení školy č. 4/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.,

Speciál pro MŠ č. 5/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Řízení školy č. 10/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Právo a rodina č. 10/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Obchodní právo č. 9/2023
vydává: Wolters Kluwer ČR, a.s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023:

Částka 143/2023, rozeslaná dne 11. 10. 2023

305.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství

Částka 144/2023, rozeslaná dne 13. 10. 2023

306.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. září 2023 o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023

307.*  

SDĚLENÍ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 14. září 2023 o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

Částka 145/2023, rozeslaná dne 13. 10. 2023

308.   

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. září 2023, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů

309.   

VYHLÁŠKA ze dne 6. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.

310.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. října 2023, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 9. 10. 2023 do 15. 10. 2023:

Částka 26/2023, rozeslaná dne 11. 10. 2023

39.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o spolupráci v oblasti obrany

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz