Pokud si chcete přečíst celou zprávu nebo máte potíže s čitelností textu, klikněte prosím zde 

  28
 
 
zpravodajství od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019

NOVÉ KNIHY, ZPRÁVY, ZÁKONY ČR

Sagit

Týdenní přehled nových českých právních předpisů a publikací z oblasti práva, daní a účetnictví. Zpravodajství je členěno podle témat edice ÚZ (70 témat).
Svá preferovaná témata si můžete #určit#.

 
TÉMA

Armáda, branné zákony, civilní služba

 

VYHLÁŠKA č. 171/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška mění výši náhrad u některých druhů studia, povinné doby k setrvání ve služebním poměru po ukončení studia u některých druhů studia.    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 9. 2019

TÉMA

Cenové předpisy

 

SDĚLENÍ Ministerstva financí č. 172/2019 Sb.,

o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019
Viz anotaci výměru MF č. 04/2019, který byl 27. 6. 2019 publikován v částce 9/2019 Cenového věstníku – zde .    celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

TÉMA

Daně z příjmů, evidence tržeb

 

Informace k uplatňování odpočtu na podporu výzkumu a vývoje od základu daně z příjmů

Generální finanční ředitelství vydává tuto informaci k aplikaci přechodného ustanovení čl. II bodu č. 14 zákona č. 80/2019 Sb. (novely zákona o daních z příjmů) při uplatňování nepřímé daňové podpory výzkumu a vývoje. Poplatníci mohou s účinností od roku 2005 od základu daně dle § 34 odst. 4 a 5 zákona o daních ...     ... více

Generální finanční ředitelství

TÉMA

Evropské právo

 

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

Publikace je zaměřena na výklad práva Evropské unie a jeho zvláštnosti ve srovnání s výkladem práva mezinárodního a práva vnitrostátního. Často je totiž zdůrazňován vliv práva Evropské unie na české právo a na českou aplikační praxi a neméně často jsou zdůrazňována specifika výkladu práva Evropské unie, a to právě v kontrapozici k právu vnitrostátnímu, které je podle obecného pojetí tím, co ...     ... více

autor: David Sehnálek, vydal: C. H. Beck, podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 390 Kč   NOVINKA

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky
TÉMA

Mezinárodní justiční spolupráce, státní zastupitelství

 

Mezinárodní právo soukromé. Základy obecné a zvláštní části

Učebnice mezinárodního práva soukromého přibližuje základní aspekty jeho obecné a zvláštní části.
V úvodu jsou zmíněny vývoj mezinárodního práva soukromého od starověku po současnost a moderní vědecké a teoretické koncepty.
Vycházeje ze základních postupů a zájmů v rámci aplikace kolizního práva učebnice dále přináší výklad kvalifikace soukromoprávních poměrů s cizím prvkem, veřejného ...     ... více

autor: Michal Malacka, Lukáš Ryšavý, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 290 Kč   NOVINKA

Mezinárodní právo soukromé. Základy obecné a zvláštní části
TÉMA

Občanský soudní řád, Zvláštní řízení soudní, Rozhodčí řízení, Mediace

 

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání

V druhém vydání monografie Žaloba v civilním řízení se autor (soudce Nejvyššího soudu České republiky) vrací k pojmu žaloby, jejích druhů a jejích účinků a podrobně vysvětluje veškeré související problémy a náležitosti žaloby. Autor se tématu věnuje z pohledu své dlouholeté soudcovské zkušenosti, a proto řeší především praktické problémy, které vznikají například v souvislosti s posuzováním ...     ... více

autor: JUDr. Karel Svoboda, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 449 Kč   NOVINKA

Žaloba v civilním řízení, 2. vydání
TÉMA

Silniční doprava, pozemní komunikace, přeprava cestujících, dráhy

 

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky

Praktická příručka uvádí čtenáře do problematiky právní úpravy tzv. dopravních aplikací sdílené ekonomiky, což jsou moderní programy pro mobilní telefony zvané BlaBlaCar, Uber a Bolt (dříve známý jako Taxify).
Po stručném popisu fenoménu sdílené ekonomiky, principů fungování těchto programů a jejich zasazení do kontextu obdobných služeb je nastíněn stávající právní rámec těchto služeb pohledem ...     ... více

autor: Matěj Krupa, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 280 Kč   NOVINKA

Dopravní aplikace sdílené ekonomiky
TÉMA

Trestní předpisy

 

Opomenutí v trestním právu

Předkládaná monografie je relativně uceleným a vzhledem k současnému stavu tuzemské trestněprávní teorie i vcelku komplexním zpracováním otázek týkajících se fenoménu opomenutí v trestním právu.
V textu jsou řešeny z pohledu autora všechny významné problémy, které s trestní odpovědností za omisivní jednání souvisejí. Největší pozornost je však věnována novějšímu přístupu k trestní odpovědnosti ...     ... více

autor: Pavel Kučera, vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 385 Kč   NOVINKA

Opomenutí v trestním právu

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Kolektivní monografie „Deset let od přijetí českého trestního zákoníku“ připomíná, že rok 2019 je rokem desátého výročí přijetí zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, který po čtyřiceti osmi letech nahradil starý, ještě původně československý trestní zákon (zák. č. 140/1961 Sb.).
Desáté výročí přijetí nového českého trestního kodexu se stalo příležitostí pro řadu českých a slovenských ...     ... více

autor: Jiří Jelínek a kolektiv, vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 790 Kč   NOVINKA

Deset let od přijetí českého trestního zákoníku

Ústavněprávní limity trestního práva

Docent JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D., vysokoškolský učitel, člen katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy, advokát specializovaný na obhajobu v trestních věcech a dlouholetý člen redakční rady časopisů Kriminalistika a Trestněprávní revue, zemřel v červenci 2017 ve věku nedožitých čtyřiceti osmi let.
Kolegyně a kolegové z katedry trestního práva Právnické fakulty ...     ... více

vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 11. 7. 2019, cena: 380 Kč   NOVINKA

Ústavněprávní limity trestního práva
TÉMA

Zemědělství, vinařství, lesnictví, myslivost, rybářství, ochrana zvířat

 

VYHLÁŠKA č. 174/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
Mění se úprava pravidel pro vedení ústřední evidence prasat. Ústřední evidence prasat se nyní vztahuje již na všechny chovy prasat; chovatelé prasat určených pro domácí porážku dosud evidovat...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2019

VYHLÁŠKA č. 175/2019 Sb.,

kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
Mění se: vymezení obsahu kurzů pro získání a prodloužení odborné způsobilosti na úseku ochrany pokusných zvířat, a to v souladu s požadavky Evropské komise, podrobnosti...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 8. 2019

TÉMA

Životní prostředí

 

VYHLÁŠKA č. 170/2019 Sb.,

o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko
Mění se, resp. ruší a nově se stanoví vymezení: zón ochrany přírody na území Národního parku České Švýcarsko, charakteristik jednotlivých zón podle přírodních podmínek a cílů...   celá anotace

SBÍRKA
ZÁKONŮ

účinnost: 1. 1. 2020

Nové časopisy

Přehled nových čísel časopisů, které vyšly od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019:

Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva č. 3/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Národní pojištění č. 7/2019
vydává: Česká správa sociálního zabezpečení

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud ČR Č. 4/2019
vydává: Wolters Kluwer, a. s.

Sbírka zákonů

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce zákonů od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019:

Částka 73/2019, rozeslaná dne 9. 7. 2019

167.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 27. června 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019–2025, 1,50 %

168.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 27. června 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, CPI %

169.*  

Sdělení Ministerstva financí ze dne 27. června 2019, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 IV, FIX %

Částka 74/2019, rozeslaná dne 11. 7. 2019

170.   

VYHLÁŠKA ze dne 2. července 2019 o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Částka 75/2019, rozeslaná dne 11. 7. 2019

171.   

VYHLÁŠKA ze dne 4. července 2019, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

172.   

SDĚLENÍ Ministerstva financí ze dne 3. července 2019 o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

173.*  

NÁLEZ Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 76/2019, rozeslaná dne 11. 7. 2019

174.   

VYHLÁŠKA ze dne 27. června 2019, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

175.   

VYHLÁŠKA ze dne 3. července 2019, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

Sbírka mezinárodních smluv

Přehled nových předpisů, které vyšly ve Sbírce mezinárodních smluv od 8. 7. 2019 do 14. 7. 2019:

Částka 22/2019, rozeslaná dne 11. 7. 2019

35.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

36.*  

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s.

* takto označený předpis není přiřazen k žádnému tématu ÚZ

Nakladatelství Sagit, a. s., Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: 558 944 644, email: sagit@sagit.cz

IČ: 27776981, DIČ: CZ27776981
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava, odd. B, vložka 3086

www.sagit.cz